Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 4. prosince 2012

05.12.2012 20:55

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, E. Kosár, H. Majerová, M. Moravcová,

I. Píšová, V. Svobodová, M. Zelenka,   M. Pucholt, M. Moravec

Omluveni:  P. Pleiner

 

Jako host na první dva body přítomen správce pan Frolík.

1.Provoz a akce v sokolovně v prosinci, lednu a únoru

Podrobně projednány akce v sokolovně a dojednána spolupráce oddílů ( zapůjčení Domečku, vystěhování Domečku, přesuny tréninků, vyklizení výčepu, silvestrovské akce  atd.) Z nejbližších akcí je prodej firmy v pátek, 7. prosince a Voňavý advent v sobotu, 8.12. Dále 16. 12 v neděli budou současně probíhat dvě činnosti: cvičení žen  a šachový přebor.

 17. prosince uvolnil oddíl volejbalu sokolovnu pro akademii s dětmi z aerobiku B. Ladrové. Soubor Tyrš žádá o možnost zkoušek od 27. prosince denně až do premiéry 30. prosince.

 

2. Poznámky k úklidu

Starostka tlumočila názory návštěvníků sokolovny. Sporávce provádí velký úklid sálu i přísálí jednou týdně. Výbor žádá správce, aby úklid sálu prováděl  spíš podle četnosti provozu a skutečné potřeby ( tedy i častěji).

 

3. Kontrola úkolů z minulé schůze

Úkoly byly splněny. Byl odložen nákup bezpečnostní vložky do dveří hlavního vchodu z finančních důvodů ( náklad cca 2500,- Kč). Fotbalový klub zatím žádný požadavek na ples nepředložil. Výběr 100,- Kč na Voňavém adventu zajistí I. Píšová. Ochranné sítě jsou objednány a budou dodány v prosinci.

 

4. Informace ze župního výboru konaného 3. 12.

- předložit župě vyúčtování dotací a grantů,

- v roce 2013 budou probíhat volební valné hromady, hledat již nyní nové činovníky,každá TJ by měla mít i vzdělavatele,

- finanční vyhodnocení letošního sletu. Příjmy 28,5 mil. Výdaje 32,5 mil, ale dosud nepřišla slíbená dotace od MŠMT ( pro srovnání – minulý slet stál 90 milionů!!)

- členové ČOS a majetek je do 30. června 2013 pojištěn u ČPP, pak bude ČOS jednat o uzavření nové pojistné smlouvy,

- ČOS stanovilo, že na akce přesahující částku 100 000,- Kč bude vyžadovat výběrové řízení.

- přípravy na zpracování statistických výkazů a registrací za rok 2012.

 

5. Vyúčtování grantů a dotací. Výbor projednal zatím došlé doklady, které předkládáme k vyúčtování, rozhodl ještě o doplnění a uložil oddílům – viz usnesení.

 

6. Finanční situace

Na účtě TJ je 92 000,- Kč. Do konce roku platíme ještě jednu zálohu na plyn a elektriku (což je 34 000,- Kč). Finanční situace dost napjatá, nepovoleny žádné další výdaje než ty, o kterých výbor již rozhodl.

 

7. Různé, došlá pošta

- pozvánka od Sboru dobrovolných hasičů na valnou hromadu dne 8. prosince, za TJ se zúčastní V. Svobodová,

- nabídka „administrator Pavel“ předána M. Zelenkovi,

- poděkovat všem, kdo se podíleli na úklidu listí na hřišti, zapsat brigádnické hodiny. Požádán oddíl ST a volejbalu, aby uklidili venkovní sedací soupravy pod střechu na střídačku,

- znovu všem členům výboru oznámeno číslo telefonu na správce: 606 490 304 ,

- starostka důrazně vytkla souboru Tyrš, že za 2 roky nebyl schopen uklidit po rekonstrukci malý sklad za šatnou vedle jeviště.  Požádala o nápravu, aby bylo možné nainstalovat dřez a baterii.

- starostka kritizovala oddíly za zastaralé webové stránky. Uvědomit si, že  stránky jsou naším obrazem u široké veřejnosti. Zprávy a informace směrovat na M. Zelenku, který je správcem našich stránek. Stejně tak dávat příspěvky do „Lánského zpravodaje. Uzavírka lednového čísla je před vánocemi.

 

8.Diskuze

M. Moravcová informovala o připravované akci mimořádného cvičení 16. 12.,

M. Moravec:  poděkoval za dobrou spolupráci s Domečkem a požádal o vyklizení Domečku na turnaje ve ST,  pozval všechny na silvestrovský turnaj.

I. Píšová: požádala o zapůjčení ubrusů na Voňavý advent a informovala o přípravě premiéry divadelního představení a následné zábavy, požádala o volný termín sokolovny na 9. března.

E. Kosár: informoval o předběžném jednání  ohledně obnovení tradice nohejbalového turnaje.

V. Svobodová předala oddílům inventurní seznamy a požádala o provedení fyz. inventury.

M. Zelenka: oddíl rozehrává AVL s dalšími 4 družstvy, v sobotu 1. prosince získalo dívčí družstvo Lán 3. místo na turnaji v Příbrami, připravuje se Vánoční Buchec. Požádal o zapůjčení sokolovny na oslavu dětského Silvestra 31. prosince od 15 do 20 hodin.

A. Hořejší předala výboru dárek od župy Podlipného, který jsme obdrželi při jejich návštěvě Lán v září.

 

Závěrem starostka popřála členům výboru a jejich prostřednictvím všem členům TJ pohodové vánoce a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2013.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4. prosince 2012

Výbor TJ Sokol Lány

I.                   děkuje OS Naše Lány za další vylepšení v sokolovně – zhotovení nových dveří do Domečku a do klubovny.

II.                bere na vědomí informace z jednotlivých oddílů a informace o finanční situaci

III.             schvaluje

        -   nákup CD (DVD) o letošním sletu a o župním sletu v Kladně,

         -  konání taneční produkce dne 9. března, písemná žádost bude předložena v lednu,

         -  pořádání akademie dne 17. prosince se vstupným dobrovolným, za které bude    zakoupena nová dětská trampolína,

         - zapůjčení ubrusů na Voňavý advent s tím, že účet za vyprání bude předložen OÚ,

         - zapůjčení stepů souboru Chorus Laneum za podmínky, že budou řádně a čisté vráceny    zpět,

        - nákup čalouněných židlí v hodnotě cca 10 000,- Kč,

        - upořádání Silvestra pro děti v sokolovně oddílem volejbalu ( bez náhrady).

 

IV.ukládá

  1. starostce

-          projednat s p. Dundrem možnost zhotovení ochranné mřížky na regulátor topení    

-           oslovit firmu Stromeko a projednat kácení stromů (dle finanční situace)

-           spolu s hospodářkou a účetní řádně v termínu vyúčtovat župě granty a dotace, 

-           zakoupit CD o sletu a o župním sletu,

-          požádat dodavatele el. (GLOBAL E.) o snížení zálohy na elektřinu.

 

  1. I. Píšové zajistit nákup židlí a jejich uložení nejpozději do vánoc.

 

  1. vedoucím oddílů a odboru:

-          uzavřít výběr členských příspěvků a odevzdat nejpozději do 21. prosince starostce peníze nebo nové přihlášky, případně dodat chybějící rodná čísla,

-          uzavřít výběr oddílových příspěvků a tyto odevzdat hospodářce A. Hořejší do 21.12.

-          aktualizovat webové stránky – a průběžně je pak sledovat a dávat nové informace, více využívat i Lánský zpravodaj,

-          veškeré doklady za platby ihned odevzdat hospodářce, aby bylo možné zpracovat vyúčtování grantů a příspěvků župě a obci,

-          provést fyzickou inventuru majetku dle inventurních seznamů, nechat řádně zaevidovat nové přírůstky a nákupy – do příští schůze

-          včas zapsat do nového kalendáře 2013 oddílové mimořádné akce .

 

  1. souboru Tyrš zajistit řádný úklid ve skladu u jeviště

 

V.                pověřuje starostku, hospodářku a účetní, aby podle skutečného stavu financí TJ  koncem roku rozhodly o výši a termínu splátky půjčky župě

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 8. ledna 2013