Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 5. dubna 2011

09.04.2011 16:17

 Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, L. Moravec, M.  Zelenka, P. Slánička, V. Svobodová,  M. Moravcová, P. Pleiner,

Omluveni:  A. Tolkačev, I. Píšová, H. Majerová, E. Kosár, M. Hořejší,

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Úkoly byly  většinou splněny, zůstávají:  výběr na členské příspěvky od souboru Tyrš, jednání se správcovými, a projednání s fi Dudášik.

 

2. Informace ze župního výboru

- pro všestrannost: závody všestrannosti v gymnastice a šplhu 30. dubna, v lehké atletice 7.5. Pokyny předány náčelnici M. Moravcové k zajištění účasti. Župy též žádá vybrat cvičitelské průkazy našich cvičitelek a předat je na župu k doplnění.

- na župním výboru podána informace o novém sportu KIN-BALL (podrobnosti na www. kinball.cz. Hraje se 7x7 minut s velkým míčem (který stojí cca 8400,- Kč), tři čtyřčlenná družstva

- na župě diskuse o nutnosti nechat zpracovat nové pasparty sokolského majetku,

- župní výbor schválil příspěvek na Běh vítězství ve výši 1000,- Kč.

 

3. Projednání zprávy kontrolní komise

Výbor podrobně projednal všechny body ze zprávy kontrolní komise a důrazně připomíná všem předsedům oddílů, aby:

-          předkládali účetní doklady včas  a to takové, aby z nich bylo zřejmé, co se nakupovalo ( nikoliv jen souhrnnou částku,

-          u vyšších plateb a při zakázkách dbát na to, aby faktury obsahovaly všechny předepsané náležitosti ( rozpis materiálu, práce atd),

-          předkládali doklady o cestovních výlohách nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Jinak se vystavují nebezpečí, že cestovné nebude proplaceno.

Poslední dva body nebyly projednány ( neúčast zástupce souboru Tyrš a neproběhlo dosud jednání se správcovými). Úkol trvá.

 

4. Přijatá pošta, nové informace

-  krátce byla hodnocena valná hromada. Starostka poděkovala všem za zajištění účasti. Věcné dárky jubilantům, kteří na VH nepřišli, byly předány osobně u nich doma.

- Starostka informovala o reakci firmy na reklamaci židlí. Pokud židle do firmy dopravíme ( to je blízko Znojma), opraví je. Členové výboru se pokusí zjistit někoho, kdo by židle dopravil tam i zpět.

- starostka obdržela mail do pana Vály ( soused na Ohradech). Seznámila výbor s obsahem jeho sdělení – stížnosti. Výbor rozhodl odpovědět ve smyslu: vloni jsme ani neměli v úmyslu tuto lípu kácet, nyní již kácet nemůžeme kvůli termínu, ale také kvůli financím, až lípa trochu naraší, zajistíme prořez suchých větví.  Starostka odpoví panu Válovi .

- výbor souhlasí s tím, abychom podali grant k nadačnímu fondu „Budujeme budoucnost“, který zpracuje starostka a v termínu odešle. Bude zaměřen na vybudování venkovního „fines“

- projednán návrh smlouvy s pojišťovnou M-A, bez připomínek, po podepsání bude zveřejněno všem členům TJ,

- sešel se již organizační výbor Běhu vítězství k přípravě 39. ročníku,

- v neděli 3. dubna v sokolovně havárie na vodovodním potrubí.  Musela být zastavena voda v celém objektu a až v pondělí ráno firma Montyservis závadu odstranila.

- s realizací pétanquového hřiště se začne, jakmile dostaneme pokyn z OÚ.

 

5. Příprava na brigádu 16. dubna

V rámci výzvy, aby  spolky, organizace i občané uklízeli v obci, pořádá i TJ velkou brigádu v sobotu, 16. dubna 2011 od 9 hodin. Byly dohodnuty tyto práce:

-          úprava a příprava volejbalového kurtu na zahájení provozu  - zajistí volejbal,

-          vyhrabání trávníku a okolí hřiště – zajistí všestrannost a ostatní příchozí,

-          seřezání tújí před sokolovnou  -  pokusí se  zajistit volejbal a další přítomní muži,

-          vykopat jámu na zabetonování sloupku k vrátkům – zajistí stolní tenis,

-          srovnat vratové díly a  připevnit plaňky -  ……………………………

-          připevnit motouzem po celé výšce sloupů všechny sítě, spravit ty protržené – zajistí nohejbal,

-          ukotvit řádně železný stožár – zajistí nohejbal,

-          vykopat na určených místech jámy pro sázení stromů – zajistí každý oddíl včetně souboru Tyrš.

 

6. Příprava akce – sázení lip

Všechny úkoly stanovené na minulé schůzi k tomuto bodu byly splněny ( cedulky ke stromům a  pozvánka a schránka na dokumenty  jsou ve výrobě, lípy objednány, soubor Chorus Laneum zajištěn (upřesnit panu Doležalovi čas!!), technologický postup sázení zjištěn u odborníků.

Nové úkoly:

-          každý oddíl si zajistí na sázení potřební nářadí (lopatu),

-          půjčit si na obci videokameru a  dokumentaci akce – zajistí starostka,

-          o roznesení pozvánek požádán P. Slánička (během víkendu 16. a 17. 4.),

-          výbor rozhodl pořídit jako jeden z dokumentů foto členů stávajícího výboru TJ. Fotografování proběhne v pondělí, 18. dubna v 18:15 hodin před sokolovnou!!!!Požádat o zhotovení foto E. Kosára.

-          Zajistit přes soubor Tyrš aparaturu (mikrofon),

-          Každý oddíl doručí nejpozději do 18. 4. starostce krátkou zprávičku a nějaké foto z činnosti. To vše bude uloženo do schránky pro budoucí generace.

-          Krátký projev na zahájení pronese starostka. Ta zajistí také pozvání Nadace, Obce, atd.

-          Vedoucí oddílů zajistí účast svých členů.

 

7. Informace z oddílů a členů výboru

L. Moravec – informoval o průběhu soutěží, které jsou téměř u konce. V neděli 10. 4 proběhne tradiční turnaj veteránů.

M. Moravcová zhodnotila  kladně prezentační akci konanou 20. března a hovořila o přípravě turistického pochodu na 5. června.

P. Slánička – pozval na zahájení LNL dne 12. dubna. Je přihlášeno 9 mužstev a do poháru 8 dvojic. Dotazoval se, kdy bude uklizeno propadlo – než začne liga. Dohodnuta brigáda na čtvrtek 7. dubna.

M. Zelenka – informoval, že 11. 4. skončí AVL a bude vyhlášen vítěz. Oddíl je dohodnut s TK Lány o nákupu antuky. V polovině května začíná oddíl hrát na venkovním kurtu a zúčastní se turnaje Radio Relax v Křivoklátě. Dotazoval se, jak je to s cvičením aerobiku pro nejmenší od září – jdou „zvěsti“, že cvičení nebude. Vysvětlení podala M. Moravcová a starostka.

 

Příští schůze výboru se bude konat  v úterý, 10. května 2011 ve 20:05 v sokolovně.