Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 5. května 2009

05.05.2009 20:44

Přítomni: A. Hořejší, V. Nováková, P. Slánička, K. Pleiner, E. Kosár, L. Moravec, I.
Hošková,
Omluveni: M. Zelenka, S. Šimůnek, A. Tolkačev, J. Gruber
1. Informace a úkoly ze župního výboru
Z porady župních tajemníků: ČOS navrhuje od r. 2010 zvýšit členské příspěvky na 100 a 300
Kč a zároveň změnit podíl, který z prodeje známek zůstává jednotě a župě. Doposud jednotě
zůstává 80% a župě 20%, pro ČOS z každé prodané známky 1 Kč. Vzhledem ke úsporným
opatření ČOS navrhuje poměr 60% pro jednotu, 20% pro župu a 20% pro ČOS. Z této částky
by Sokol nadále platil hromadné pojistné, poplatky OSA, bezplatnou právní pomoc aj. TJ se
mají k návrhu vyjádřit ( stanovisko zaujme výbor TJ na příští schůzi).
Dále ČOS výrazně omezuje poštovní kontakt a stále více bude využívat a vyžadovat
elektronickou poštu a veškerý kontakt. ČOS jedná s VZP o programech na podporu prevence
a zdraví. Je vypsán grant pro všestrannost na rok 2009 – vyplněné vrátit na župu do 15.
května. ČOS zatím obdržela dotaci pouze od MF ČR, jiná nebude poskytnuta. Peníze z ní by
měly být použity na provoz a drobné opravy sokoloven. Pozvání na župní akademii, která
proběhne 24. května na Stochově. Dle pokynů ČOS zkontrolovat náš list vlastnictví ( zodp.
starostka). Rozpis župního přeboru ve volejbalu smíšených družstev předán M. Zelenkovi.
2. Došlá pošta a různé informace, včetně hospodaření
- Základní škole odsouhlasen pronájem venkovního hřiště na dny 10. až 12. června pro
konání olympiády.
- Byla provedena povinná revize hasicích přístrojů v sokolovně.
- Výbor odsouhlasil případný pronájem na konání kulturní a společenské akce pana
Mataje (tel.603 945 369) a to za obvyklých nájemních podmínek.
- Je třeba provést prověrku bezpečnosti v sokolovně a na hřišti a provést zápis – budou
požádáni A. Bechyně a O. Novák (zajistí Hořejší, Nováková).
- Starostka upozornila vedoucí oddílů na drobné nedostatky při podpisu účetních
dokladů. Připomněla výběr členských a oddílových příspěvků, nejpozději do 15.
června odevzdat.
- Na příští schůzi bude jednáno znovu o podílu oddílů na krytí provozních nákladů
sokolovny (členové výboru se připraví na toto jednání), za 1. pololetí bude vyúčtováno
podle starého rozhodnutí (20 Kč za hodinu).
- Zkusit jednat s plynárnami o snížení výše zálohy za plyn ( nyní chtějí po nás 32 890,-
Kč) – zajistí starostka.
- Výsledky grantového řízení u Veolia nejsou dosud známy.
- Na nabídku proškolení nových činovníků Sokola nikdo z výboru nereagoval, nemáme
ani vhodný typ.
- Finanční situace TJ je velmi napjatá. Po zaplacení zálohy na plyn zůstává částka asi
20 000,- Kč!!! Zákaz jakéhokoliv nákupu a proplácení faktur bez vědomí starostky!
- Zápisy z výboru budeme zveřejňovat na www stránkách Sokola (sokol-lany.cz).
- Pravidelně přispívat do Lánského zpravodaje i časopisu Sokol – úkol trvá pro všechny.
3. Práce v sokolovně a okolí
Vzhledem k tíživé finanční situaci nelze rozpracovávat žádnou akci. Proto se
soustředíme na drobnou údržbu a opravy svépomocí a na úklid spodní části sokolovny.
Odstranit vše nepotřebné a zničené (židle, ledničky, reflektory), vyvézt do sběrného
dvora. Zajistí soubor Tyrš – své věci, ostatní všestrannost a ST. Seznam drobných
prací zpracuje do příští schůze starostka, aby během prázdnin mohli členové dělat
brigády.
4. Informace členů výborů a předsedů oddílů
- M. Hořejší (podala písemně) žádost o projednání a odsouhlasení návrhu na
rekonstrukci otopného systému s cílem oddělit větev pro topení v Domečku. Rozpočet
je zpracován na částku cca 60 000,- Kč. Práce by byly konány již v červnu. Úhrada
bude provedena částečně z nájmu za Domeček, Je třeba zajistit zedníka na zazdění a
začištění průrazů. Výbor vyslovil souhlas.
- A. Hořejší informovala o přípravě a finančním zajištění Běhu vítězství.
- P. Slánička – v Lánské nohejbalové lize dosud odehráno 130 zápasů. Družstvo Sokola
zatím na 4. místě. Na turnaj v nohejbale 9. 5. přihlášeno 18 mužstev! Výbor souhlasil
s nákupem počítadel ke hřištím( cca 1500,- Kč). Projednána žádost o pronájem hřiště
pro cizí účastníky na malou kopanou. Odsouhlaseno s podmínkou nájmu 100,- Kč za
hodinu (bez svícení). Vybírání a zapisování zajistí správce.
- E. Kosár vznesl dotaz, zda správně udržujeme venkovní hřiště s umělou trávou. Jsou
názory, že písku je tam příliš. Starostka se pokusí zjistit odborné vyjádření.
- K. Pleiner informoval o činnosti Tyrše a Tyršat. Tyršata jedou na sokolskou přehlídku
do Toušeně, možná i na vystoupení do Mladé Boleslavi.
- L. Moravec informoval o skončení soutěží ve ST. Velkým úspěchem je 4. místo Lad.
Moravce ml. v soutěži „TOP 12“ dorostu (soutěží 12 nejlepších hráčů kraje).
- V. Nováková informovala o úspěších dětí v přeborech a o přípravě na župní akademii.
- Starostka podala informaci o připravovaném zájezdu oddílu volejbalu do Itálie za
nepřítomného M. Zelenku.
Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 9. června 2009.