Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 6. března 2012

08.03.2012 17:36

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, V. Svobodová,  M. Hořejší, H. Majerová, I. Píšová, M. Moravcová, M. Zelenka, P. Pleiner

Jako hosté: M. Moravec

Omluven:  P. Slánička, E. Kosár

 

  1. Kontrola úkolů z minulých schůzí výboru

Stále trvají úkoly:výběr členských příspěvků a prodej sletových známek, aktualizace webu nohejbalu, návrh řádu ceny Klobouk dolů. Úkoly z minulé schůze byly splněny.

 

  1. Informace a úkoly ze župy podala starostka

-          závody všestrannosti začínají plaváním 28. dubna v Rakovníku,

-          7. 3. pietní akt u hrobu TGM, sraz s činovníky župy v 9:45 před hřbitovem

-          10. března budou v Karolinu oficiálně zahájeny oslavy 150. výročí založení Sokola

-          V dubnu bude zahájena výstava ve Sládečkově muzeu v Kladně o Sokole v župě

 

  1. Stav finančních prostředků

Na účtě 62 803,- Kč, stále ještě platí úsporný režim, dokud nebudeme znát výši příspěvku od obce. Byla zadána oprava komína (firma nastoupila 6.3. a práce budou hotovy ve čtvrtek 8.3.). Starostka je v jednání s firmou na ošetření stromů.

 

  1. Zajištění natáčení ČT v Lánech dne 16. 3.  Vybraný termín se naší TJ příliš nehodí (řada členů výboru včetně starostky a místostarosty jsou mimo Lány), ale natáčení zajistíme. Vedoucí role svěřena Martině Hořejší, starostka jí připraví podklady, pomoc I. Píšová. Příjezd je plánován nejdříve v 17 hodin, spíš až v 18 hodin. Co nabídneme k natáčení: stolní tenis v tréninku, část týmu aerobiku Báry Ladrové, šachisté, soubor Tyrš, cvičení žen Jana Porcalová, venkovní hřiště. Svoje zapojení zváží ještě volejbalisté (mužská část oddílu odjíždí mimo obec). Jako osobnost navrhuje výbor A. Bechyně. Starostka zdůraznila, aby ve sportech byli cvičenci a sportovci v jednotných úborech ( buď dresy nebo jednotnou barvu triček).

 

  1. Příprava valné hromady

            Výbor projednal program, řízení a zajištění dalších věcí k valné hromadě, která se            bude konat ve čtvrtek, 29. března od 18:30 hodin (nohejbal začít tentokrát dříve!).          Řídit schůzi bude I. Píšová, další úkoly projednány s ved. oddílů.

 

  1. Došlá pošta a různé

-          ZŠ žádá o zapůjčení venkovního hřiště i sokolovny na 28. června. Výbor souhlasí.

-          Od OS Naše Lány došlo poděkování za Merendu,

-          Starostka seznámila výbor s obsahem jednání organizací a zájmových spolků s Obcí dne 13. února. Kritizován náš web, že u některých oddílů jsou zastaralé informace.Web TJ Sokol bude doplněn o logo obce – jako hlavní sponzor TJ. Připravuje se prezentace organizací při LLS dne 23. června. Padl tam návrh, abychom společně v příští sezoně uspořádali ples sportovců ( nebo karneval). Obec baráčníků bude 9. června slavit 90. výročí svého založení v obci. Zástupci obce také upozornili, že budou poněkud upravena pravidla pro přidělování dotací – jako nová kritéria má být kolik akcí pro veřejnost spolek organizuje a počet akcí obecních, jichž se nějakým způsobem spolek zúčastňuje. Výše příspěvků organizacím bude známa do konce března.

-          Starostka navrhla, aby peníze, které oddíl vybere od členů za neodpracované brigádnické hodiny, byly účetně vedeny u příslušného oddílu jako příjem.

 

Informace a zprávy z oddílů 

-          A. Hořejší: začaly příprav na Běh vítězství, letos bude jubilejní 40. ročník/ dále připomněla, že stále žádné sponzorské peníze na cenu Klobouk dolů nepřišly

-          M. Hořejší: navrhla organizačnímu výboru uspořádat besedu k 40. ročníku Běhu vítězství s V. Vodvářkou/ požádala o pronájem sokolovny na konání burzy dětského oblečení 17. dubna/ navrhla výši nájmu za rodinné oslavy v Domečku

-          V. Svobodová: spočítala, že jedna hodinu provozu vyjde v nákladech ( energie, úklid atd) na 96,- Kč. Oddíly se podílejí částkou 40,- Kč na krytí těchto nákladů. Tuto skutečnost je třeba všem cvičencům a sportovcům neustále připomínat.

-          M. Zelenka: oddíl volejbalu je zatím v čele AVL/ na víkend od 16. 3. oddíl pořádá soustředění mužské části oddílu na horách/

-          I. Píšová: informovala o situaci v souboru/ repríza představení se zatím nepřipravuje

-          M. Moravec: vrcholí sezóna stolních tenistů/ na turnaji 4. března byla účast 34 závodníků, poděkování Domečku za vystěhování/ na 31. 3. se připravuje turnaj veteránů a na 7. dubna turnaj žactva (opět žádost o vystěhování Domečku). Oddíl  se nabídl, že opravu světla může provést sám (žárovka byla zakoupena), ale pokud jde o vážnější závadu, musí provést firma/ vyvolal diskusi o účtování nákladů za turnaje při účasti cizích závodníků/ navrhl, abychom zvážili instalaci prostorového teploměru

-          M. Moravcová: informovala o úspěšné prezentaci cvičení 19. února a připravovaném cvičení PILATES ve volné hodině v úterý od 18 hodin a to od 20. března/ chce nakoupit další náčiní za prostředky vybrané na akcích/ na 29. dubna připravuje pěší výlet s holemi NW – tentokrát bude akce vzpomínkově určena Jitce Zelenkové/ podala návrh, aby prostředky získané za nájem taebo a zdravotní byly určeny pro všestrannost – s tím výbor nesouhlasil/

-          V. Nováková: informovala za šachový oddíl, že se nesešlo dost zájemců, takže šachový kroužek otevřen nebude/ oddíl nesehrál zápas 4. 3, protože většina členů onemocněla.

            Dále navrhla, abychom úklid venkovního sportoviště provedli jakmile to počasí dovolí    a nečekali až na vyhlášený termín úklidu v obci.

            Projednány závěry z kontroly hospodaření, kterou provedla kontrolní komise v únoru.

 

Výbor TJ Sokol Lány na schůzi dne 6. března 2012

I.                   bere na vědomí informace ze župního výboru a ostatní informace členů výboru,

II.                schvaluje

-          zapůjčení hřiště a sokolovny základní škole pro lehkoatletickou soutěž dne 28. června bez nároků na náhradu,

-          pronájem Domečku cizím osobám na rodinných oslav za částku 250,- Kč/hodinu.

-          pronájem sokolovny na burzu oblečení dne 17. dubna za stejných podmínek jako vloni. Cvičení seniorů bude přeloženo na středu.

-          spoluúčast TJ na prezentaci organizací při LLS 23. 6.,

-          návrh, aby částka, kterou oddíly vyberou za neodpracované brigádnické hodiny, byla účtována jako příjem oddílu. Tím se zvýší motivace oddílů vyžadovat splnění brigádnické povinnosti od svých členů.

 

III.             Ukládá

1) všem vedoucím oddílů pozvat členy a zajistit řádnou účast na valné hromadě TJ dne 29. března od 18:30 hodin.

2) Zajistit hladký průběh natáčení ČT dne 16. 3. ve smyslu jednání výboru. Zodpovídá M. Hořejší, I. Píšová a vedoucí oddílů, kteří zajišťují účast aktérů.

3) A. Hořejší projednat ve firmě Montyservis možnost instalování prostorového teploměru do sálu  sokolovně,  zjistit náklady na zřízení

4) V. Svobodové spočítat denní náklady v sokolovně jako základ pro určení částky, která bude účtována oddílům při organizování turnajů a jiných akcí

5) Všem oddílům (při pořádání turnajů) stanovit jednotné startovné, které požadovat od všech účastníků stejné.

6) M. Moravcové zajistit účast dětí na závodech všestrannosti – plavání dne 28. dubna v Rakovníku.

 

Termín příští schůze výboru bude určen na valné hromadě.