Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 6. května 2014

11.05.2014 10:51

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, H. Majerová, A. Hořejší, M. Moravcová, M. Moravec, M. Zelenka, I. Píšová, P. Pleiner, M. Pucholt

Omluveni:  D. Hrbek, V. Svobodová. Jako host přítomen správce pan Frolík.

 

  1. Kontrola usnesení ze schůze výboru 20. 3.

Úkoly uložené oddílům a správci byly splněny. Trvají dva úkoly: zhotovit odvětrání v kotelně a odevzdat vybrané členské příspěvky od souboru Tyrš. Starostka poděkovala všem za práce při brigádách v březnu a dubnu. Venkovní areál je vzorně uklizen, branky opraveny, sítě nataženy.

 

  1. Informace a úkoly ze župy

Starostka informovala o jednání župního výboru (granty na sport/ zřízení české olympijské nadace s možností předkládat žádost o podporu sportovců ve věku od 6 do 18 let/ pořádání „Týdne sportu“ v termínu 29.9. až 9.10./ postup při zápisu do spolkového rejstříku/ žádost o uspořádání župního přeboru ve ST/připravuje se nový způsob financování/ končí stávající centrální pojistka, jedná se o nové podobě a s přispěním TJ/ záměr ČOS, aby rok 2015 byl rokem pohybové gramotnosti dětí/ nutnost mít vyjádření od rodičů o zdravotním stavu sportujícího dítěte/

 

  1. Akce v sokolovně a na hřišti do konce cvičebního roku

23.5. prodejní akce/ 31. 5. sedmiboj mužů na hřišti a v sokolovně, volejbalový turnaj na kurtu, od 16 hodin valná hromada Naše Lány v Domečku/1. 6. dětský den na hřišti – volejbal/ 14. 6. Lánská smeč/ 17.6. se necvičí – školní akademie – doporučení, aby cvičení všestrannosti byla přeložena na středu 18. 6./ 25. a 26. 6. na hřišti a v sokolovně LA dny základní školy/ 23. 6. odpoledne pro děti na hřišti na zakončení cvičebního roku/ 24. a 26. 6. od 18 hodin (při příznivém počasí) venkovní cvičení žen/

 

  1. Hodnocení a připomínky ke správci

-          Zlepšit péči o venkovní WC, včas sekat trávu, nyní je na hřišti zvýšený provoz!

-          Při státních svátcích vyvěsit na budovu státní vlajku

-          Předložit písemný rozpočet na rekonstrukci koupelny v bytě

-          Doplněny údaje pro zpracování nových smluv o nájmu a o provádění správcovství

-          Dohodnuto, co je potřeba nakoupit a jaké práce je třeba provést ( oprava WC splachování a kohoutku na venkovním WC, nátěr okének na jižní straně, likvidace nebezpečného odpadu 17. května).

 

  1. Finanční situace

Na konci března bylo na účtě TJ 39 500,- Kč. Z velkých výdajových položek to byl nákup náčiní a sportovních potřeb, zaplacená záloha na plyn a elektřinu a doplatek, úhrada za kácení stromů. Na veřejném zasedání OÚ byl odsouhlasen pro TJ příspěvek 180 000,- Kč a pro Tyrš 20 000,- Kč. Výsledky grantového řízení na MŠMT dosud nejsou známy, nadace Partnerství zatím granty na sázení stromů také nevyhlásila.

 

  1. Různé a došlá pošta

-oddílu ST předány propozice na přebor dorostu ČOS. Vznesena ale kritika, že tyto přebory jsou termínově hlášeny pozdě, oddíly mají termíny na celou sezónu a takto narychlo pak nemohou zajistit kvalitní účast.

- objednána revize elektroinstalace v budově sokolovny ( nutné i s ohledem na přípravu nového pojištění majetku). Pro informaci: ozvala se paní Strejcovská ze stávající naší pojišťovny a sdělila, že podle námi dodaných podkladů je pojistná hodnota sokolovny 20, 5 mil. korun!!!)

- Obec se bude letos znovu přihlašovat do soutěže Vesnice roku, OÚ očekává naši aktivní spoluúčast při přípravách.

- Je zpracován text letáčku o TJ, který chceme rozdávat na začátku cvičebního roku 2014-2015. Je třeba doplnit vhodnými fotografiemi.

- diskuse o ukládání nového náčiní zejména při velkých společenských akcích v sokolovně.

M. Hořejší: požádala za Naše Lány o odpuštění nájmu pro Klub pro rodiče a děti Domeček během letních prázdnin, kdy bude Domeček zavřený. Důvodem je neobdržení dotace od MPSV. Žádosti bylo jednomyslně vyhověno.

M. Moravec: oddíl ST skončil s tréninky.  Turnaje, které oddíl pořádal, byly významně finančně podpořeny tenisovým svazem, oddíl nebude přes prázdniny trénovat, ale začít chce hned od začátku září.

M. Moravcová informovala o připravovaných akcích odboru všestrannosti ( zakončení pro děti, cvičení venku, posezení cvičenek) i o proběhlých akcích.

M. Zelenka: úprava venkovního hřiště je hotova, čeká se na příznivé počasí, 31.5. bude závěrečný zápas volejbalové ligy. Upozornil na nebezpečí úrazu na kmenech vloni pokácených stromů a dále na špatný stav dřevěného obložení v sále.

I. Píšová: soubor Tyrš odehrál jedno představení v Družci, snad už se začne pracovat na aktualizaci webu souboru, je velmi zastaralý!

A. Hořejší: informovala o přípravě Běhu vítězství a znovu apelovala na všechny členy, aby  dodržovali  správný postup při objednávkách a placení faktur ( vždy musí znít na TJ Sokol Lány, nikoliv na soukromou adresu nebo dokonce na soukromý účet!! )

 

Příští schůze výboru se uskuteční v úterý, 24. června 2014 ve 20:05 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 6. května 2014

Výbor TJ Sokol Lány

1.      Schvaluje

-          Zapůjčení nábytku kulturní komisi Obce na 24. 5. a pro Naše Lány na 14. června za předpokladu, že bude o něj náležitě pečováno a řádně vrácen na původní místo

-          Odpuštění nájmu pro Domeček  za dobu, kdy bude během prázdnin mimo provoz

-          Prodloužení smlouvy na nájem bytu a správcovství pro pana Frolíka podle NOZ

2.      Ukládá

2.1.Vedoucím oddílů:

-          Připravit na červnovou schůzi návrhy, co bychom mohli organizovat v Týdnu sportu (29.9. až 9.10.),

-          Dodat na příští schůzi kvalitní foto z činnosti oddílu pro letáček TJ,

-          Připravit předběžné požadavky na rozvrh hodin od září v sokolovně,

-          Dodržovat při objednávkách a platbách pravidla účetnictví.

-          Zjistit ve svých oddílech, zda někdo z členů pracuje v pojišťovnictví nebo má dobré známé v této branži (kvůli přípravě nové pojistky TJ) a dále kdo by opravil obložení v sále

2.2.Souboru Tyrš:

-          Urychleně vybrat a odevzdat členské příspěvky na rok 2014 od všech členů,

-          Aktualizovat web souboru

-          Během léta zajistit nákup dalších židlí z dotace od obce

2.3.M: Zelenkovi:

-          Doplnit na webu TJ rubriku „ akce v sokolovně“

-          Projednat možnost rozřezání kmenů s členy oddílu

2.4.M. Moravcovi:

-          Připravit propozice pro župu a  pak zajistit organizaci župního přeboru dospělých ve stolním tenise

2.5.Starostce V. Novákové:

-          Projednat s kastelánem hradu Křivoklátu, zda by měli zájem o lipové dřevo,

-          Připravit formulář na hlášení rodičů o zdravotním stavu dětí,

-          Připravit nové smlouvy o nájmu a správcovství pro pana Frolíka

3.      Výbor kritizuje  ČOS za pozdní stanovování termínů přeborů ve stolním tenise.