Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 6. ledna 2015

08.01.2015 21:15

Přítomni:A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravcová, V. Nováková, V. Svobodová, I. Píšová, M. Pucholt, M. Moravec, M. Zelenka

Omluveni:  D. Hrbek, P. Pleiner

Jako host přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

Poptávkové řízení na realizaci izolace bude vypsáno nyní v lednu. Zprávy o činnosti nepředložil starostce oddíl šachů a volejbalu. Listí na hřišti a v okolí  uklidily seniorky.

 

2.      Informace ze župy

Tajemnice župy velmi kladně hodnotila námi odevzdané vyúčtování grantů a dotací, díky za to patří účetní V. Svobodové. /  17. ledna se bude konat schůzka cvičitelského sboru v Kladně, zúčastní se starostka, je třeba přivézt cvičitelské průkazy. Odbor všestrannosti připravuje župní akademii, nabídnout účast našich cvičenek aerobiku – projednat s B. Ladrovou./ Stávající pojištění od ČOS zůstává do konce dubna 2015, do poloviny dubna je třeba mít uzavřenou vlastní pojistku na nemovitý( eventuálně i movitý) majetek. Pokračuje jednání župy a naše jednání s panem Papežem v této věci./

Oddílům předány tiskopisy k registraci sportovních oddílů a výkaz odboru všestrannosti.

M. Moravec převzal medaile pro turnaje ve stolním tenisu./ Starostka na výboru župy nabídla představení souboru Tyrš ostatním jednotám v župě.

 

3.      Provoz v sokolovně v lednu a únoru

Podrobně projednán rozpis mimořádných akcí v sokolovně a zajištění pravidelného provozu. Kromě pravidelných tréninků a cvičení je mnoho dalších akcí. Správce bude muset vyvinout mimořádné úsilí při úklidu po hromadných akcích a následně hned na ně pravidelný režim nebo vlastní akce. Starostka požádala o maximální vzájemnou toleranci a eventuálně pomoc oddílů.

 

4.      Stanovení výše oddílových příspěvků (po změně výše členských příspěvků)

Viz usnesení.

 

5.      Stav financí – na účtě k 31. prosinci 186 150,- Kč. Starostka znovu zdůraznila, že letos budeme maximálně šetřit a veškeré prostředky věnujeme na realizaci dodatečné izolace.

 

6.      Projednán plán hlavních akcí na rok 2015 – jako podklad pro obecní plán akcí.

 

7.      Došlá pošta, různé

*Fotbalový klub požádal o možnost tréninků v rámci zimní přípravy na našem hřišti každou středu od 18 hodin ( možná i pátek).

*Ředitel Lesní správy žádá o pronájem sokolovny na ples a to v pátek, 27. února. Stolní tenisté i šachisté v tento den zruší tréninky.

*Starostka vyhodnotila akci Voňavý advent, na níž jsme se podíleli stánkem s občerstvením. Celková tržba byla 10 006,- Kč, náklady 2816,-, čistý zisk 7190,- Kč. Za pronájem stánků se vybralo 1600,- Kč. Tlumočit poděkování všem, kdo se podíleli.

*Znovu jednáno o pronájmu sokolovny na ples hasičů. Občerstvení prý jim bude dělat jeden z členů.

* Připomenuto konání besedy o Aljašce v pondělí, 12. ledna od 19:15 hodin v Domečku.

* Starostka informovala výbor, že ženy shrabaly listí na hřišti a v okolí. Přitom zjištěno, že na hřišti byla rozmotána celá velká role toaletního papíru a na venkovním WC je rozbitý dekl.

* Starostka informovala o jednání s p. Sklenářem (firma Nové Allegro) ohledně ponechání velkých lednic v sokolovně po dobu plesů.

* Starostka zpracovala  statistiku členů za rok 2014 a předala jednotlivým oddílům seznam členů, kteří vloni měli zaplaceno. Stav členů k 31. 12. 2014 byl následující:

Všestrannost včetně přispívajících 145 členů/ Tyrš 15 členů/ stolní tenis 25 členů/ volejbal 42 členů/ šachy 8 členů – celkem 235, tj o 23 členů více než v r. 2013.

 

8.      Zprávy z oddílů, připomínky členů výboru

– H. Majerová zda máme zájem prodat kmeny lip, P. Fencl má kupce.

-          A. Hořejší informovala o vyúčtování divadelního představení. Na vstupném se vybralo 19 720,- Kč, výdaje činily 13 618,-. Kč + náklady na Klobouk dolů. Členové výboru vznesli připomínky jednak k obsazení židlí při premiéře, jednak ke špatné komunikaci se souborem, z čehož pak vznikají zbytečné konflikty a dále kritizovali neúměrnou délku zábavné akce po představení ( ohledy na úklid kvůli akci druhý den). Dále upozornila, že do cvičení rodičů a dětí chodí nyní hodně účastníků, ale většina maminek si sedne stranou a baví se místo aby cvičily s dětmi. Je třeba projednat s cvičitelkou.

-          V. Svobodová požádala o možnost zvýšení odměny za vedení účetnictví ( zvýšené náklady na školení, kopírku atd).

-          M. Moravec poděkoval správci za vzorný a včasný úklid po adventu i po premiéře, tenisté mohli ráno po akci začít hrát. Informoval o výsledcích jednotlivých mužstev a o výsledcích silvestrovského turnaje ( účast 25 hráčů).

-          M. Zelenka informoval o průběhu akcí oddílu volejbalu v závěru roku (Buchec, silvestr).

-          M. Moravcová informovala o konání tři tanečních lekcí pro zájemce v sokolovně – viz leták (11., 18. a 25. ledna od 16 do 18:30 hodin.) Upozornila na problém vedení hodin dětského aerobiku bez B. Ladrové.

-          M. Hořejší – upozornila, že po nějaké akci byl znovu rozštelován časový spínač na topení v Domečku.

 

Usnesení z výborové schůze TJ Sokol Lány konané dne 6. ledna 2015

Výbor schvaluje:

1)      Pronájem venkovního hřiště s osvětlením fotbalistům  za cenu 100,- Kč/hodinu a to již od 7. ledna. Záznamy o využívání povede správce p. Frolík.

2)      Členské a oddílové příspěvky pro rok 2015 takto:

Oddíl                          aktivně pracující                     děti, aktivní důchodci

Všestrannost              500 + 200                               100 + 200

Stolní tenis                 500 + 200                               100 + 200

Volejbal                      500 + 200                               100 + 100

Šachy                         500 + 50                                 100 + 100

Tyrš                            500                                         100

3)      Pronájem sokolovny na ples lesní správy dne 27. února 2015 za obvyklých podmínek a k tomu pronájem výčepu a kuchyně pro firmu Nové Allegro. Starostka vyhotoví smlouvy pro oba subjekty.

4)      Částku za pronájem sokolovny na velké akce pro spolky – 250,- Kč za hodinu.

5)      Prodej dřeva z poražených lip. Prodejem se pověřuje  člen P. Fencl.

6)       Plán hlavních akcí TJ jako podklad pro kulturní kalendář obce.

7)      Měsíční odměnu za vedení účetnictví ve výši 500,- Kč.

 

Výbor  ukládá:

  1. Vedoucím sportovních oddílů zpracovat registraci podle pokynů ČOS a předložit zpět  starostce do 30. ledna 2015. Účetní připraví údaje o výdajích oddílů.
  2. Starostce a M. Moravcové zpracovat výkaz o všestrannosti ve stanoveném termínu.
  3. M. Moravcové vybrat od cvičitelek  cvičitelské průkazy ( u těch, kdo potřebují prodloužit kvalifikaci) do 16. ledna k předložení na župu.
  4. Všem oddílům včetně Tyrše:

-          po obdržení seznamů provést fyzickou inventuru svého oddílu a vrátit zpět účetní do konce ledna.

-          Vybírat členské a oddílové příspěvky ( včetně peněz za neodpracované brigádnické hodiny v roce 2014) a toto ukončit do konce března. Členské příspěvky se seznamem odevzdávat starostce, oddílové se seznamem - jakož i platby od nečlenů předávat hospodářce A. Hořejší. Na nástěnce v šatně sledovat, kdo již zaplatil )bude zeleně vyznačen).

  1. Správci – opravit sedátko na venkovním WC a zajistit zamykání venkovního WC v zimním období, když není na hřišti žádný trénink.

 

Příští schůze výboru bude 10. února 2015.