Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 7.ledna 2014

11.01.2014 18:35

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec, V. Svobodová, M. Pucholt,  M. Zelenka, A. Hořejší, I. Píšová

Omluveni:  M. Moravcová, D. Hrbek, P. Pleiner. Jako host přítomen správce P. Frolík.

 

1. Kontrola usnesení

Z minulé schůze výboru byly úkoly splněny. Trvá úkol ohledně jednání s pojišťovnou o připojištění.

 

2.Informace ze župy podala starostka (zprávy z jednání výboru ČOS, olympiáda na Letné, nové stanovy, postup při žádostech o finance na ČOS, smlouva na dotace, župní sportovní turnaje, možnost stáhnout sokolské Věstníky od r. 1902).

 

3. Hodnocení proběhlých akcí a došlá pošta

- ve stánku na Adventu čistý zisk cca 5500,- Kč + 1900,- Kč za stánky. Do stánku přispělo svými výrobky 22 žen a 10 se podílelo na prodeji.

- Divadlo 30.12. proběhlo dobře. Připomínky ke stěhování stolů po skončení: účastníci vůbec nedbali pokynů, že stoly a židle se nesmí po podlaze šoupat ,takže zejména v přísálí jsou rýhy na parketách. Pořadatelé také zapomněli na vybrání poplatku za využití výčepu firmou Alegro (už vloni byli upozorňováni).

- spočítány brigádnické hodiny za rok 2013 – celkem evidováno 405 hodin.

- podle záznamů v sešitě spočítáno využití sokolovny jednotlivými oddíly od září do prosince. Všestrannost 128 hodin/ stolní tenis 118,5 hodin a 3 turnaje/ volejbal 50,5 hodin a Buchec a Silvestr/ divadlo 62 hodin a 30. 12. představení a zábava/ šachy 49 hodin.

- možnost navrhnout nejúspěšnějšího sportovce roku 2013. Po diskusi  rozhodl výbor navrhnout Sofii Přibylovou.

- Výbor informován o brožuře vydané ČOS, která obsahuje příspěvky z literární soutěže ke 150. výročí Sokola. Výtisk obsahuje i příspěvek V. Vodvářky, který se soutěže též zúčastnil.

- Starostka navrhla připravit  malý leták o naší TJ, který bychom při zahájení cvičebního roku v září rozdali členům.

- Firma VEMEX oznámila, že ke změně dodavatele plynu dojde od června 2014.

- Žádost Naše Lány o uspořádání burzy oblečení 15. dubna.

- K 31. 12 bylo na účtu TJ cca 101 000,- Kč, Župě jsme splatili koncem roku 40 000,- Kč z půjčky z r. 2006.

 

4. Projednání akcí a činnosti v sokolovně v lednu a únoru.

 

5. Členská základna, zpracování statistických výkazů

Výbor schválil seznam členů, kteří se vloni přihlásili do Sokola.

Vloni nezaplatilo členské příspěvky ( a tedy přestali být členy TJ) 35 členů, nově bylo přijato 34. TJ má tedy k 31. 12. 2013 o jednoho člena méně, tj. 212.

Předsedům všech oddílů předán seznam členů, sportovním oddílům (šachy, volejbal a stolní tenis) předány tiskopisy o registraci a formulář pro podání grantů na sport v roce 2014. Projednána výše oddílových příspěvků – viz usnesení.

 

6. Různé

- starostka projednala se správcem požadavky na úklid a některé připomínky,

- informovala výbor o významných životních jubileích členů TJ v letošním roce,

- znovu apelovala na oddíly, aby využívaly Lánský zpravodaj a také časopis Sokol k propagaci své činnosti,

- navrhla oslovit firmu J.I.H., aby opravila nedostatky na hřišti,

- požádala oddíl volejbalu, aby rozvezl zbytky antuky. Domluvena brigáda na sobotu 11. 1.

- správce navrhl opravit zrezivělé části u kotle,

- A. Hořejší informovala o finančním výsledku divadelního představení, výbor měl připomínky k vyúčtování a k neoznačeným vstupenkám,

- M. Zelenka informoval o akcích oddílu volejbalu a vyjádřil pochvalu správci za rychlý zásah při opravě topení,

- M. Moravec požádal o možnost šetrnějšího úklidu zástěn na ST, hodnotil proběhlé turnaje, vyzdvihl hlavně vánoční turnaj mužů, který měl vysokou úroveň.

- I. Píšová požádala o vyklizení Domečku na maškarní zábavu 1. února.

- v diskusi členové výboru navrhovali , jaké akce, opravy nebo zásahy bychom mohli v letošním roce provést.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané 7. ledna 2014

Výbor TJ

  1. Vyslovuje poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Adventu.
  2. Schvaluje

a)      Za členy TJ od r. 2013: S. Rychterová,K Worofková, L. Polášková, V. Hořejší, M. Slavíková, M. Fišerová, J. Šternbergová, I. Dále, R. Kmochová, P. Šnejbergová, V. Jančaříková, I. Slavíková, A. Hamříková, D. Krátká, J. Hrušková, Š. Stanická, A. Smržová, Z. Smržová, A. Kytková, A. Klimešová, K. Velíšková, B. Taranzová, Š. Steinbrecher, N. Bergmannová, D. Bergmann, R. Lozinčák, L. Hoďáková,  D. Stolár,R. Hencovský, T. Brtna, P. Gottesman, O. Slanina, T. Kundelová, I. Černá.

b)      Pronájem sokolovny na burzu pro Naše Lány dne 15. Dubna za obvyklých podmínek.

c)      Pronájem sokolovny na konání maškarní zábavy dne 1. března a to za spotřebu energií a za výčep.

d)     Výši oddílových příspěvků v roce 2014 takto:

Stolní tenis                 300,- Kč dospělí/  150,- Kč mládež a důchodci

Volejbal                      200,- Kč

Šachy                          150,- Kč dospělí/ 100,- Kč děti, mládež a důchodci

Všestrannost               100,- Kč děti a mládež do 18 let

                                   200,- Kč seniorky

                                   300,- Kč ženy

                                    U rodičů a dětí jeden z páru musí být členem.

Při platbě nečlenů      20,- Kč děti/  30,- Kč senioři/  50,- Kč ženy.

  1. Ukládá

3.1.Starostce: projednat s M. Přibylem  návrh na ocenění dcery Sofie a v případě souhlasu návrh podat/ připravovat leták o naší TJ/ s náčelnicí zpracovat výkaz odboru všestrannosti/ odeslat dopis firmě J.I.H. k opravě hřiště/ předložit včas na OÚ vyúčtování dotace z roku 2013.

3.2.Všem předsedům oddílů: zahájit výběr členských příspěvků (seznam členů je již v šatně vyvěšen) a důsledně vybírat oddílové příspěvky od všech uživatelů sokolovny, u nečlenů vybírat poplatek za hodinu.

3.3.Předsedům oddílů odbíjené, ST a šachu: řádně zpracovat formulář Registrace sportovního oddílu a případně návrh na grant, obojí odevzdat starostce do 24. 1.

3.4.Souboru Tyrš: doplnit řádně doklady k vyúčtování

3.5.Všem členům výboru: připravit si do příští schůze návrhy na práce, nákupy, opravy, ale i hlavní velké akce ( pro kalendář obecních akcí) aj. v roce 2014.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 11. února.