Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 7. prosince 2010

08.12.2010 21:07

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,H. Majerová, P. Pleiner,P. Slánička, V. Svobodová, E. Kosár, I. Píšová, L. Moravec, jako host správce p. Hanzlíček

 

Omluveni:  A. Tolkačev, M. Zelenka

 

V úvodu starostka blahopřála členům výboru TJ, kteří se stali zastupiteli Obecního úřadu v Lánech (celkem má TJ v zastupitelstvu 7 svých členů – z celkového počtu 11). Dále připomněla, že v roce 2011 si budeme připomínat 20 let od obnovení Sokola v Lánech. Dále uvedla, že zvala na dnešní výbor R. Havelku jako režiséra souboru Tyrš, nedostavil se.

 

1.Kontrola úkolů z minulé schůze

Trvají úkoly: výroba vývěsních skříněk,  oprava rozbitého nábytku, vrácení klíčů od propadla, doplnění lékárničky, dokončení úklidu skladu souboru Tyrš v suterénu, likvidace nebezpečného odpadu ze sokolovny. Ostatní úkoly splněny.

 

2. Starostka podala informace z jednání župního výboru dne 6. prosince. Vedení ČOS  provádí velmi razantní kroky k šetření (pozastaven časopis Sokol, propouštění některých zaměstnanců,…), protože příspěvek státu na činnost se zmenšil z 12 mil. na 4 miliony. V roce 2011 a 2012 se bude kromě členského příspěvku vybírat ještě 50,- Kč jako šetření na slet. Je to sice dobrovolný poplatek, ale měli bychom  dosáhnout toho, aby si mimořádnou známku koupili všichni členové TJ. Sletové přípravy začnou hned na jaře 2011, je žádoucí, aby se naše TJ zapojila do nácviku některých skladeb a to i z řad členů sportovních oddílů.

Na župu přišla nabídka levné výroby a prodeje sportovních dresů – podívej na www.bison.cz

 

3. Finanční situace TJ

 Výbor vzal na vědomí stav prostředků na účtě (192 814,- Kč) a na hotovosti a rozhodl o financování  (objednávce) následujících akcí:

-        zateplit nápovědní otvor na jevišti, nákup polystyrénu, práce v lednu svépomocí,

-        položení nového linolea do sklípku. Projednán nabídkový rozpočet, příště bude rozhodnuto o barvě podlahoviny – vzorník zajistí M. Hořejší a předběžně akci u firmy objedná. Odstranění starého lina a jeho likvidaci si zajistíme svépomocí a to hned po 18. prosinci, aby podlaha dobře vyschla před pokládkou nového lina.

-        Odprodat Muzeu T.G.M. 20 kusů starých dřevěných židlí a zároveň objednat 20 kusů nových židlí. ( starostka a účetní)

-        Nákup náčiní a sportovních potřeb v celkové částce cca 20 – 22 000,- Kč ( granty, z Běhu vítězství, z darů), jednotlivé oddíly doručí co nejdříve starostce seznam, co potřebují nakoupit. Objedná starostka.

 

Inventura, členské a oddílové příspěvky, fakturace

Úkoly pro všechny oddíly:

-        provést fyzickou inventuru, odkontrolovat stávající inventární  seznamy a odevzdat nejpozději do 3. ledna 2011 starostce.

-        Překontrolovat zaplacení členských příspěvků u svých členů, dořešit  chybějící a odevzdat oddílové příspěvky hospodářce TJ – nejpozději do 17. prosince.

Starostka připraví podklady pro účetní a hospodářku – fakturace pronájmů a využití sokolovny jednotlivými oddíly.

Starostka a účetní zpracují a včas předloží vyúčtování dotace z Obecního úřadu za rok 2010.

Zajistit řádné a včasné vyúčtování dotace z OÚ a KÚ pro soubor Tyrš – A. Tolkačev

 

4. Došlá pošta, různé informace

- I přes instalování topného kabelu do severního žlabu v jednom místě do zdi zatéká. Pokusit se zjistit proč – správce.

- KÚ vypsal grantové řízení na rok 2011 s termínem odevzdání nejpozději 15. ledna 2011. Projednány tři možnosti zaměření grantu, rozhodnuto, abychom požádali o dotaci na opravu podlahy v sokolovně. Grant zpracuje starostka.

- Sbor dobrovolných hasičů pořádá valnou hromadu 11. 12 a zve nás na ni. Zúčastní se  L. Moravec za starostku, která je v tento termín mimo Lány..

- Starostka požádala p. Hanzlíčka, aby si  jako správce objektu všímal všeho, nejenom úklidu. Vytkla mu, že již 2x vylévala vodu z nádoby, kam odkapává voda z bojleru a ve velkých mrazech zavírala okénka z ulice do propadla!! Uložila mu, aby řádně  a pravdivě označil všechny dveře ( čísla dveří a klíčů aby souhlasila), aby zajistil uzamčení skříně s jističi ve starém přísálí. Zpochybnila ve výkazu jeho práce odpracované hodiny při „čerpání jímky“.

- Starostka znovu požádala všechny vedoucí oddílů, aby průběžně sledovali kalendář akcí v sokolovně. Všímat si i ostatní činnosti, nejenom svého oddílu!( jde o stěhování inventáře při některých akcích atd).

- V sokolovně jsou uloženy všechny nově pořízené ubrusy ( z darovaných cích, které ženy přešily na ubrusy). Jsou označeny „TJ Sokol“. Trvalý úkol: každý, kdo si bude  ubrusy půjčovat, napíše do určeného sešitu, kolik a kdy si je půjčuje. Zajistí jejich včasné a řádné vyprání a při vrácení zapíše datum.

- Informaci o záhadném ztracení klíče od reprodukčního zařízení podala rovněž starostka.

- Příprava plánu hlavních akcí na rok 2011. Úkol pro všechny oddíly: připravit do příští schůze termínový kalendář hlavních akcí. Zároveň se vyslovit závazně k obnovení tradice šibřinek v Lánech .Jediný vhodný termín blokovat na 12. února.

- Zavést elektronické bankovnictví TJ – zajistí A. Hořejší, právo dispozice s ním bude mít jen ona.

- Správce pan Hanzlíček požádal, aby při Voňavém adventu nebyly stromky hromaděny na koberci – čisticí zóně v sokolovně, protože se pak jehličí velmi špatně odstraňuje.

 

5. Zprávy členů a z oddílů

L. Moravec – informoval o hře čtyř družstev ST, o úspěšném zapojení dětí  mládeže do turnajů, o připravovaných akcích na konec prosince.

E. Kosár informoval o postech, které zastávají tři členové výboru TJ v obci – on sám je 1. místostarostou,  I. Píšová je předsedkyní finanční komise a M. Hořejší má na starosti informatiku. Sám se pravděpodobně bude muset vzdát členství ve výboru TJ pro velké zaneprázdnění, ale v TJ a ve sportu se bude dále angažovat.

V. Svobodová spočítala cenu plynu za rok 2009 a navrhla zvýšit cenu za plyn na 12 Kč za 1m3. Výbor souhlasil. Dále spočítala náklady na 1 den provozu sokolovny: v roce 2008 to bylo 779 Kč, o rok později -  503 Kč. Tato částka bude účetně vykazována do nákladů sokolovny při různých turnajích, divadelních představeních apod.

P. Slánička – požádal o pronájem sokolovny na volejbal s partou kamarádů 19. prosince dopoledne – pokud nic v sokolovně nebude. Částka 150,- Kč za hodinu bude uhrazena na místě správci.

P. Pleiner upozornil, že při pondělním volejbalovém tréninku opět zjistili vyčnívající hřebíky v obložení sálu ( zbytky po výzdobě po akci 3. 12.). Je to velmi nebezpečné! Všímat si při předáváním objektu, odstranit! Zároveň vznesl návrh, aby organizace při pronájmu hradily jakousi „kauci“ – jako ochranu před poškozováním majetku TJ. Ač jsou nájemci ve smlouvě upozorňováni na zákaz, nedodržují ho!

I. Píšová informovala o schůzce členů souboru Tyrš, který pokračuje ve své činnosti. Do poloviny ledna nebude využívat určené hodiny ve čtvrtek ( využije  volejbal) a od nového roku nebudou již existovat „Tyršata“, takže se uvolní hodiny pátečního podvečera. Úklid skladu plánuje soubor na leden, chce se podílet na zateplení jeviště a hodlá vymalovat svoji šatnu.

M. Hořejší vznesla připomínku k nedostatečně vytopenému sálu na akci Domečku dne  29. listopadu. Patrně chyba v domluvě, jak dlouho bude akce trvat. Při velkých mrazech je třeba asi topit déle. Nohejbal, ST a volejbal nepotřebují takové teplo jako cvičení dětí a žen.

 

V závěru popřála starostka všem hezké vánoce a do Nového roku pevné zdraví.

 

Příští schůze výboru se bude konat 11. ledna 2011.

 

.