Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 7. října 2014

14.10.2014 21:15

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, P. Pleiner

Nepřítomni: M. Hořejší, D. Hrbek, M. Pucholt, I. Píšová, V. Svobodová, M. Zelenka

Jako host přítomen správce p. Frolík.

  1. Kontrola usnesení ze schůze výboru 2. září

Všechny úkoly byly splněny.

 

  1. Došlá pošta, informace

-          Starostka informovala výbor o dopisu starostky ČOS H. Moučkové ohledně situace v TJ Sokol Mělník a také o významném dni Sokola – 8. říjen.

-          Granty na sport získaly v župě pouze TJ Sokol Křivoklát a Lány.

-          Stav na účtu TJ je cca 253 000,- Kč, zůstatek půjčky u župy je 40 000,- Kč.

-          ZŠ předložila rozpis hodin tělesné výchovy na našem venkovním hřišti.

 

  1. Příprava sázení stromů na hřišti

Patronáty nad stromy převezmou: Naše Lány, ZŠ, MŠ, baráčníci a hokejový klub.

Grant na nákup stromů jsme nezískali. Výbor stanovil termín sázení na pátek, 24. října 2014 v 17 hodin. K tomu bude provedena propagace mezi občany. Další úkoly k této akci – viz usnesení.

 

  1. Zprávy z oddílů, členů výboru a správce

M. Moravec(ST) -  předal rozpis termínů zápasů a turnajů, je třeba tento plán respektovat při plánování ostatní činnosti v sokolovně. Stolní tenisté začali hrát soutěže, zatím vítězně. Oddíl je pověřen organizováním dvou krajských turnajů.

M. Moravcová(všestrannost) – pravidelné hodiny cvičení zahájeny, rovněž ucelené kurzy. Vánoční cvičení pro ženy bude 14. prosince od 10:30 hodin, bude to po Adventu, ale sokolovna bude uklizená. Podzimní vycházku chce odbor uskutečnit 2. listopadu dopoledne. Nově jsou vyškoleny tři cvičitelky.

Správce p. Frolík – informoval o elektro závadě u kotle.

V. Nováková informovala o přípravě přednášky s besedou na téma „Prevence rakoviny prsu“, která proběhne 20. listopadu.

 

Usnesení ze schůze výboru dne 7. října

Výbor TJ Sokol Lány  ukládá

1.      Starostce

-          Zajistit propagaci akce sázení stromů, pozvat dohodnuté patronáty, dovézt sazenice stromů, nakoupit zeminu a popruhy.

-          Připravit, propagovat besedu pro ženy „Ruce na prsa“ 20. 11.

-          Očíslovat a uložit nové židle

-          Zajistit gratulaci životním jubilantkám I. Moravcové a Z. Hajnové.

-          Zajistit firmu na opravu elektro ke kotli, aby se mohlo začít topit.

2.      H. Majerové projednat s P. Fenclem možnost výroby kůlů a cedulek ke stromům

3.      Oddílům volejbalu a stolního tenisu vykopat jednu jámu pro sázení stromů nejpozději do 23. října (místo bude označené kolíkem)

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 4. listopadu 2014.