Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 7. února 2012

11.02.2012 21:54

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, V. Svobodová,  M. Hořejší, H. Majerová,

E. Kosár,  M. Moravcová, I. Píšová,

Jako hosté: M. Přibyl,

Omluven:  P. Slánička, M. Zelenka, P. Pleiner

 

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

-          Statistickou registraci  odevzdaly všechny oddíly,

-          žádost o grant předložil pouze oddíl volejbalu, chybí dodat za ST, šachy a nohejbal (nutné do 13. února, jinak je pozdě)

-          inventura Tyrše předána

-          nabídka příspěvků od pojišťovny M-A byla členům oznámena.

Trvají úkoly: výběr členských příspěvků, nabídka sletových známek, aktualizovat web TJ (ST, šachy a nohejbal), předat starostce seznam plánovaných akcí na rok 2012(urychleně!!), zpracovat návrh řádu ceny Klobouk dolů. Ostatní úkoly byly splněny.

 

  1. Informace a úkoly ze župy podala starostka.

ČOS vyhlásilo fotosoutěž o nejzdařilejší foto z oslav 150. výročí vzniku Sokola a dále literární soutěž pro seniory(od 60 let) na téma „Vzpomínky na Sokol mého mládí“. Statistické výkazy jsme již odevzdali.

Projednána nabídka televizního natáčení v rámci ČT4 v programu Magazín, které bude probíhat od 16. února do 28. června. Možnost prezentace naší TJ.

 

  1. Stav finančních prostředků

Na účtě 38 145 Kč, proto stále platí velmi úsporný režim. Zaměřit se urychleně na výběr členských a oddílových příspěvků a průběžně tyto odevzdávat. Výbor seznámen s výsledky dražby obrazů na obecním plese – získáno 26 000,- Kč pro TJ. Jakmile  získá TJ další prostředky, bude částka 25 000,- Kč poukázána na splátku půjčky župě.

 

  1. Došlá pošta, různé informace

-          pozvání na valnou hromadu OS Naše Lány 11. 2., zúčastní se starostka,

-          starosta obce svolává schůzku organizací a sdružení na 13. 2., účast starostka TJ,

-          ZŠ žádá o pronájem sokolovny na školní akademii – viz usnesení,

-          Žádost mladých florbalistů ze Stochova o možnost příležitostného pronájmu sokolovny na tréninky. Výbor v zásadě není proti. Konkrétní jednání nutné.

-          Projednána nabídka firmy StromEk na kácení stromů. Výbor po diskusi rozhodl žádné další stromy nekácet, pouze je nechat řádně ošetřit a prořezat.

-          Projednána zpráva z revize hlavního komínu -  spalinová cesta nevyhovuje daným normám, nutná celková oprava, předběžná cena cca 29 000,- Kč bez DPH. Výbor rozhodl tuto opravu  realizovat jako prioritní, jakmile budeme mít dostatek prostředků.

-          Starostka informovala, že TJ uhradila cca 3000,- Kč za cenu Klobouk dolů a žádný avizovaný sponzorský dar na tuto akci dosud nepřišel.

-          Projednány činnosti v sokolovně v měsíci únoru a březnu.

-          Projednán obsah grantu – žádosti o příspěvek na obec. Rozhodnuto zařadit následující: oprava komínu 35 000,-/ údržba venkovního hřiště 30 000,-/ pokud bychom dostali grant od KÚ, tak podíl na krytí nákladů opravy WC 50 000,-/ dokončení plotu Na Ohradech 30 000,- / příspěvky na činnost oddílů 30 000,- /.

      Pro soubor Tyrš 10 000,- Kč na nákup židlí, 5 000,- Kč na dokončení úprav divadelní     šatny a 5 000,- Kč na nové představení.

-          Účetní předala oddílům přehled hospodaření za rok 2011 ke kontrole. Dotazy a připomínky na příští schůzi výboru.

-          Stanoven termín valné hromady na čtvrtek 29. března od 18:30 hodin v sokolovně. Přípravou se bude výbor zabývat na příští schůzi.

-          Žádost členek TJ, které nacvičují na slet (8 lidí) o příspěvek na sletový úbor.

-          Konstatováno, že nekouření na plese obce bylo většinou návštěvníků přijato velmi kladně, žádné problémy nebyly. Úklid židlí a stolů po plese provedli správcovi sami, ač to vždy dělají pořadatelé (nájemci). Podlaha „přežila“ docela dobře.

 

  1. Informace a zprávy z oddílů podali M. Přibyl (propagace k zahájení činnosti šachového kroužku, možnost seřízení spínače na topení pro šachový oddíl vždy v pátek, odečítání stavu plynoměru), I. Píšová (úklid skladů proveden, hledání termínu pro realizaci reprízy 3. nebo17. března?), E. Kosár (nohejbalové akce letos určitě naplánovat, vyřídil pozdrav od P. Sláničky, navrhl zhotovit v sokolovně nějaký vzpomínkový panel na L. Moravce), M. Moravcová (prezentace cvičení 19.2.)

      M. Hořejší znovu vyzvala k předložení plánu akcí ke zveřejnění ve Zpravodaji.

 

Výbor TJ Sokol Lány na schůzi dne 7. února 2012

I.                   bere na vědomí informace ze župního výboru a informace starostky,

II.                schvaluje

-          zapůjčení sokolovny základní škole pro školní akademii dne 7. 6. bez nároků na náhradu,

-          příspěvek 200,- Kč  na úbory těm členkám TJ, které nacvičují na slet.

 

III.             ukládá

-          náčelnici M. Moravcové: podat na župu zprávu o aktuálním stavu cvičitelského  sboru(kdo pracuje, kdo nepracuje)

-          starostce: předat na župu náš souhlas a návrh na natáčení ČT z naší TJ,

                      zaslat děkovný dopis br. Kellnerovým za darování obrazů a napsat do novin

                      zpracovat a odevzdat žádost o grant na Obec

-          vedoucím oddílu ST, šachy a nohejbal: zpracovat grant na soutěže a memoriály, termín nejpozději do 13. února, aktualizovat stránky svého oddílu na webu TJ!!!

 

Příští schůze výboru bude  6. března 2012 ve 20:05 hodin.