Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 7. září 2010

13.09.2010 22:01

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, E. Kosár, H. Majerová, P. Pleiner,P. Slánička, V. Svobodová, M. Zelenka, M. Hořejší, A. Tolkačev, I. Píšová, L. Moravec

 

Jako host přítomen správce p. Hanzlíček.

 

1.Kontrola úkolů z minulé schůze

Splněno: odevzdány členské příspěvky Tyrše, prodloužena smlouva se správcem, župě odeslána splátka 25 000,- Kč, nakoupeno nové náčiní, spočítán podíl oddílů na nákladech sokolovny za 1. pololetí, provedena oprava omítky v suterénu.

Nesplněno: úklid suterénních prostor, oprava vývěsních skříněk, aktualizace webu. Tyto úkoly trvají.

 

2. Starostka podala informace z jednání župního výboru. Úkol: předložit župě žádost o příspěvek na vybavení náčiním a na cestovné a startovné odboru všestrannosti(starostka). Příspěvek župy pro oddíl všestrannosti činí 400,- Kč ( v celé župě rozdělováno cca 8000,- Kč).

V úterý 14. září pietní akt u hrobu T.G.M. v 10:00 hodin. Kdo může, nechť se za TJ zúčastní.

 

3. Činnosti a  události během prázdnin, došlá pošta

- Masarykova vatra bude letos uspořádána na našem cvičišti 18. září. Hranici připraví hasiči. Z toho vyplynul úkol upravit prostranství a oplocení. Vybudování plotních sloupků bylo zadáno firmě, část nákladů ponese soused pan Ladra (formou sponzorského daru). Úpravy terénu mechanizací (část OÚ) a ostatní práce brigádnicky. Zbývá instalovat plotní výplně (zajistí členové oddílu stolního tenisu), natřít je a přesadit habry (zajistí všestrannost).

- Hotel Classic požádal o pronájem sokolovny na 3. prosince. Vyhověno, smlouva uzavřena.

- Pronájem sokolovny na svatbu 7. 8. proběhl bez problémů. Následný den při úklidu zjištěno zatopení suterénních prostor spodní vodou po vydatných deštích. Úklid prováděla starostka za vydatné pomoci M. Hořejší a  J. Drastilové. Zjištěn špatný stav gul ve sklepních prostorech, nutno během brigád též vyčistit.

- Došlo oznámení z Kraj. úřadu, že soubor Tyrš obdrží částečnou dotaci. Celý spis byl hned předán k vyřízení K. Pleinerovi, manažéru divadla.

- U firmy ROSA bylo urgováno odškodnění za rozbité svítidlo při kácení stromů. Dosud však nevyřízeno, znovu urgovat ( starostka).

- Od firmy MAN došla nabídka na rekonstrukci podlahy v sokolovně – rozpočet na sál činí cca 450 000,- Kč.

- Naše Lány – Domeček požádali o pronájem sokolovny na burzu  ve dnech 10. až 12. října. Schváleno.

- p. Cepák požádal o pronájem sokolovny pro uspořádání posvícenské zábavy dne 2. října. Výbor schválil pořádání, smlouvu připraví starostka.

- OS Naše Lány nechali zhotovit nový nábytek v klubovně TJ , místnosti vymalovali a uklidili. Výbor  děkuje touto cestou Občanskému sdružení, protože tím celá místnost velmi získala a je důstojným jednacím místem. Ve skříňové stěně je dostatek místa na uložení spisů a dokumentů TJ i pro potřeby Domečku, včetně dřezu a odpadu. TJ financovala pouze novou stolní desku.

- V kuchyni ve sklípku bylo instalováno  zařízení na odčerpávání vody z dřezu ( aby se nemusela vynášet). Zbývá připojit ještě na elektriku.

- V noci ze 3. na 4. září se ulomil jeden kovový vlajkový stožár před sokolovnou. Naštěstí se nikomu  a ničemu nic nestalo. Na toto nebezpečí poukázala již vloni komise, která prováděla bezpečnostní prověrku objektu. Výbor rozhodl, že bude uříznut i druhý stožár a k věšení vlajek bude zprovozněn sloupek nahoře na budově  ( zajistí správce).

- Byla vydrátkována podlaha v sokolovně a proveden generální úklid všech prostor. Starostka poděkovala všem, kdo se na úklidu podílel. Při mytí stolů a židlí zjištěno, že obojí neustálým stěhováním a půjčováním velmi trpí a že  se půjčený inventář mnohdy vrací poškozený, špinavý, nepřebíráme ho řádně, je  pobitý sponkami a napínáčky atd.

- Projednán záměr Domečku pronajímat jejich (naše) prostory třetí osobě za účelem komerční činnosti. Po diskusi stanoveno, že z každé takové akce (přehled vede Domeček) zaplatí Domeček cca 50,- Kč navíc v nájemném.

 

4. Finance a plán dalších akcí

Starostka informovala o stavu prostředků na běžném účtě a hospodářka o stavu hotovosti. Tyto prostředky dovolují již jen dokončit  nové oplocení, provést úklid a  malování ve sklípku. Zbydou-li peníze, pořídit nové lino do sklípku. V plánu je i částečné zateplení pod jevištěm ( soubor Tyrš) . Výbor odsouhlasil též zakoupení topných kabelů do okapů na severní straně sokolovny, kam při velké zimě potom zatéká do stropu. Starostka se ještě informuje u odborné firmy a případně zařízení objedná.

Výbor hledá šikovného důchodce, který by za dohodnutou odměnu postupně opravil poškozený nábytek ( stoly a židle).

Starostka navrhla, aby na příští letní sezónu uzavřela TJ smlouvu s někým na péči o venkovní hřiště (pravidelné sekání trávy, drobný úklid, vynášení košů, …). Letošní zkušenosti ukázaly, že by to bylo vhodné řešení.

Výbor schválil též vybírání oddílových příspěvků takto:

Všestrannost  70 a 150 Kč/ stolní tenis 150 a 300 Kč/ volejbal 200 Kč/ nohejbal 100 Kč/. Členové Tyrše žádné oddílové příspěvky neplatí, soubor by měl část tržby ze vstupného odvádět do pokladny TJ.

 

5. Rozvrh hodin v sokolovně pro cvičební rok 2010 – 2011

Předsedové oddílů vyslovili své požadavky na využívání sokolovny. Činností je velmi mnoho a nedostává se večerních hodin pro dospělé.

Oddílům volejbalu, ST a Tyrši vyhověno, odboru všestrannosti chybí večerní hodiny. Bude ještě jednáno s novými cvičitelkami, kdy by se jim cvičení hodilo. M. Hořejší nabídla i využití prostor Domečku, když by některé aktivity běžely současně ( např. volejbal a …). Starostka a náčelnice informovala výbor o zájmu p. Jančaříkové (nové občanky Lán) o vedení hodin TAEBO v rámci Sokola. Bylo by škoda této nabídky nevyužít a nedat tak lánským možnost dalšího zajímavého cvičení.

Cvičení B. Ladrové a M. Moravcové zahájí až v říjnu. Prozatímní rozvrh na září stanoven následovně:

Pondělí                       19 :00 – 21:00                        volejbal

Úterý                          16:00 – 21:00             všestrannost

Středa                         16:30 – 21:00             stolní tenis

Čtvrtek                       17:00 – 19:00             placený nohejbal

                                   19:00 – 20:00             volejbal

                                   20:00 -  22:00             Tyrš

Pátek                          16:15 – 18:00             Tyršata

                                   18:00 – 21:00             stolní tenis

Všem připomenuta povinnost vybírat poplatek od nečlenů, dbát na přezouvání, pořádek a uklízení nářadí a náčiní zpět na určené místo, netrpět žvýkačky, každý i sebemenší nahlášený úraz zapsat do Knihy úrazů (opatří ji starostka), stejně tak i zjištěné závady zapsat do určeného sešitu. Vedoucí zapisuje do sešitu umístěného  v šatně provozovanou aktivitu a čas

 

6. SOKOLENÍ

TJ se letos opět připojí k této celostátní akci. V rámci sokolení  nabízíme široké veřejnosti ZDARMA

-        zahajujeme pravidelnou sportovní činnost 13. září,

-        15. září od 16:30 hodin pořádáme turnaj dětí ve stolním tenise,

-        15. září ve 20 hodin nabízíme ukázkovou hodinu TAEBO s novou cvičitelkou,

-        18. září – Masarykova vatra

-        19. září od 9 do 11 hodin náborová cvičební lekce pro ženy

-        20. září od 19 hodin „Pojďte si s námi zahrát volejbal!“

Zapojí se i soubor Tyrš – konkrétní činnost (nabídku) a termín oznámí starostce co nejdříve, aby mohla být dělána kompletní propagace.

 

7. Zprávy z oddílů a různé

- Provedena kontrola, kdo má klíče od sokolovny. Od hlavního vchodu má starostka, správce, soubor Tyrš (2 kusy) a Domeček. Od propadla má P. Slánička, L. Moravec , M. Zelenka, J. Gruber a M. Havlík. Klíč vrátí L. Moravec a jeden člen nohejbalu ( vedoucí sám rozhodne, kdo).

- P. Slánička informoval o průběhu Lánské nohejbalové ligy, dále o přípravě nadcházejícího turnaje v desetiboji jednotlivců. Bude se konat 11. září. Výbor důrazně upozorňuje na nutnost přezouvání na disciplíny v sokolovně – je vygruntováno!!

- I. Píšová požádala o půjčení stolů a židlí na lánský „jarmark“ 18. září. Výbor souhlasil a připomněl, aby byl inventář vrácen v pořádku a čistý.

- Starostka zdůraznila, že chce být informována o všech žádostech o finance komukoliv, které předkládá třeba jednotlivý oddíl. Je to žádost za TJ ( i když pro jednotlivý oddíl)!!!

- I. Píšová zkontroluje stav lékárny, případně zajistí její doplnění.

- A. Tolkačev vysvětlil své nové působení mimo republiku, takže se nebude moci zúčastňovat schůzí výboru.

- Projednán plán již známých termínových akcí v sokolovně.

- Vzata na vědomí žádost OÚ o rezervování sokolovny na ples obce 26. února 2011.

- M. Zelenka požádal o možnost uspořádání Silvestra pro oddíl volejbalu opět v sokolovně. Výbor souhlasil.

  

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 12. října ve 20:05 hodin.