Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. března 2011

10.03.2011 17:28

 Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,H. Majerová,  L. Moravec, M.  Zelenka, E. Kosár, P. Slánička, V. Svobodová, M. Hořejší, M. Moravcová, P. Pleiner

Omluveni:  A. Tolkačev, I. Píšová

Jako host přítomen M. Píša, člen kontrolní komise TJ.

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Úkoly z minulé schůze výboru byly splněny. TJ pořádá v březnu sběr starých autolékáren – info pro občany bude v Lánském zpravodaji.

 

2. Informace ze župního výboru

- obdrželi jsme konečně nové stanovy ČOS,

- byla podána informace o situaci se Sazkou, odstoupil starosta ČOS Bernard, který byl členem představenstva Sazky za Sokol. Nyní ho zastupuje br. Lomecký, místostarosta ČOS.

ČOS vyjednal výjimku, že ze státních dotací bude 50%  financování akcí oproti minulým 25%. Úkoly pro odbor všestrannosti ( doklady cvičitelek o kvalifikaci – do konce září, tabulka k předpoklad nácviku sletových skladeb - ) předány náčelnici m. Moravcové k zajištění.

 

3. Finance

Stav účtu cca 39 000,- Kč, všechny velké platby poplaceny, nyní budeme hradit „jen“ zálohy na energie. Stále zákaz větších nákupů bez schválení výborem. K přehledu o hospodaření oddílů  v r. 2010 (který vypracovala účetní) neměl nikdo připomínky ani dotazy.

Úkol pro všechny: zajistit výběr členských příspěvků nejpozději do konce dubna 2010.

 

4. Nové informace, došlá pošta

- na OÚ předána žádost o grant na rok 2011 ve výši 190 000,- Kč pro TJ jako celek a 30 000,- Kč pro soubor Tyrš. Požádali jsme, jestli bychom v případě, že neobdržíme grant na podlahu od KÚ, si mohli část příspěvku od obce nechat jako účelovou dotaci na podlahu  na další roky.

- starostka informovala členy, že při plesu obce byly dány do užívání nové židle. Bohužel hned v úvodu plesu jsme dostali stížnosti, že jsou nestabilní, 3 lidé z nich dokonce spadli. Úkol: podat písemně reklamaci k dodavateli – zajistí starostka a účetní.

-  pozvánka od Svazu zahrádkářů na jejich výroční schůzi dne 12. 3. od 14 hodin. Zúčastní se starostka.

- ředitelka ZŠ požádala o pronájem hřiště i sokolovny na dny15. – 17. června na uspořádání 3. ročníku školní olympiády. Kolize termínu na 17. 6. – se školou projedná starostka a podle výsledku zařídí další ( na 17. 6. je nasmlouvána prodejní akce v sokolovně).

- 10. 3. proběhne jednání se zástupcem pojišťovny M-A, výbor souhlasí, abychom s nimi uzavřeli smlouvu, pokud to bude pro naše členy – pojištěnce M-A výhodné.

- 10. 3. je starostka objednána u právníka ČOS br. Mandáta k projednání návrhů smluv, které uzavíráme.

- po zimě je rozpadlá část terasy před postranním vstupem do sokolovny. Projednat s Fi Dudášik, která byla dodavatelem -  starostka.

- velká úklidová akce v obci bude probíhat 16. dubna. Na příští schůzi bude projednáno, jaké práce se budou dělat v okolí sokolovny a výbor  si rozdělí úkoly.

 

5. Grant k Nadaci Partnerství

Byli jsme úspěšní ve výběrovém řízení a získali 10 500,- Kč na vysázení nových stromů na cvičišti. Po diskusi usneseno: slavnost sázení zorganizujeme na sobotu, 23. dubna v 16 hodin.

Úkoly: - projednat se sbormistrem p. Doležalem, zda by mohl pěvecký sbor zazpívat při slávě 2-3 české národní písně ( zajistí starostka a ve sboru vysvětlí M. Píša)

-        nechat tisknout pozvánku na akci  a tabulky na lípy – zajistí starostka,

-        každý oddíl vybere ze svých členů jednoho – několik členů, kteří akt sázení provedou. Výbor doporučuje, aby to byly děti nebo mladí členové.

-        s M. Doležalem projednat, kam a jak stromy zasázet – starostka,

-        zajistit nákup stromů a pletiva, výrobu kůlů – zajistí starostka,

-        propagovat akci v Lánském zpravodaji, ve vývěsce, v regionálním tisku, dát na web,..

      všude uvádět i logo Nadace (je na www.nadacepartnerstvi.cz/loga)- zajistí starostka,       M. Hořejší, M. Zelenka),

-        ve všech oddílech o akci hovořit, pozvat členy k hojné účasti – zajistí vedoucí oddílů a náčelnice,

-        členové výboru promyslí celý průběh a na příští schůzi se budeme zabývat detailním programem a jeho zajištěním.

 

 

6. Vybudování hřiště na pétanque.

Obec získala v rámci grantu „Obec přátelská rodině“ prostředky  a část z nich (cca 40 000,- Kč) věnuje na vybudování pétanquového hřiště, které již dlouhodobě plánujeme. Akce bude financována přímo Obcí, my ji budeme zajišťovat a dále provozovat. Jakmile bude dotace administrativně vyřízena, zahájíme práce. Výzva členům výboru, kdo by si vybudování chtěl vzít na starost ( zjistit technické parametry, technologický postup a pak stavbu sledovat a řídit). Rozhodnuto, že hřiště bude vybudováno v levém vzdálenějším rohu od sokolovny vedle dráhy (při pohledu od sokolovny).

 

7. Příprava valné hromady TJ

VH se uskuteční ve středu, 30. března 2011 od 18:30 hodin v sokolovně. Úkoly:

-        řízením schůze pověřena jednatelka I. Píšová,

-        starostka připraví zprávu o činnosti výboru,

-        jednotlivé oddíly připraví písemnou zprávu o činnosti oddílu – odboru od minulé VH

-        ve všech oddílech zajistit informaci členům a jejich vysokou účast,

-        pozvat členy, kteří slaví významná životní jubilea a na VH jim blahopřát a předat drobné dárky – zajistí starostka,

-        pozvat OÚ a spolky v obci, info do místního rozhlasu, na web, do Zpravodaje , ve vývěsce – starostka,

-        kontrolní komise přednese zprávu ( na dnešním jednání byla zpráva již projednána, po VH budou ve výboru přijata opatření k odstranění závad),

-        účetní a hospodářka připraví zprávu o hospodaření,

-        starostka a účetní připraví návrh rozpočtu,

-        bude schvalován plán práce ( výbor navrhuje: provést opravu terasy, dokončit oplocení, vybudovat hřiště na pétanque, pečovat o stromy, drobná údržba a úprava v sokolovně i na hřišti . Pokud by byly prostředky na opravu podlahy, všechny akce odsunout a upřednostnit jen podlahu).

 

8. Různé a diskuse členů výboru

E. Kosár – OÚ provedl kontrolu dokladů předložených k vyúčtování dotací za rok 2010. Požaduje doložit účel čerpání u dvou dokladů souboru Tyrš – zajistí A. Tolkačev (projedná v ním starostka). Předložil návrh, zda by pod TJ mohl existovat šachový oddíl. Výbor se vyjádřil souhlasně za podmínky, že hráči budou členy TJ a že oddíl bude fungovat tak jako ostatní oddíly. Podrobnosti projedná E. Kosár s p. Přibylem.  Dále vznesl dotaz, proč v naší obci nepořádáme masopust a navrhl, abychom ho uspořádali. K této akci se výbor vrátí koncem roku.

M. Zelenka – oddíl volejbalu úspěšně pokračuje v amatérské lize, zatím je bez porážky. Upozornil na vypadávání jističe při rozsvěcování dvou stropních světel – projednat s firmou Šrámek – starostka. Velmi chválil úklid sokolovny po obecním plese. V té souvislosti diskuse o obecné správě budovy. Rozhodnuto uskutečnit schůzku s Hanzlíčkovými, kde projednat naše připomínky – zodp. starostka, M. Zelenka, H. Majerová.

 

M. Hořejší – O.S. Naše Lány chce uspořádat burzu dětských oděvů 12. dubna ( TJ zajistí přesunutí cvičení seniorů). Příjem věcí 10. a 11. dubna v době od 15 do 17 hodin v šatně. Jiný provoz v sokolovně nebude burzou narušen. Dále připomněla, aby při budování plotu byla zřízena branka  s bezbariérovým přístupem na hřiště ( je to v plánu, budou tam vrátka).

 

P. Slánička

Lánská nohejbalová liga bude zahájena 12. dubna v 16:30 hodin, je přihlášeno 10 mužstev, přestávka bude v srpnu a ukončení 21. října. Spolu s tím i soutěž v nohejbalu o pohár starosty obce. Dále požádal znovu o možnost hrát volejbal v sokolovně pro skupinu rekreačních hráčů 12. března od 10 do 13 hodin. Výbor souhlasil. Od podzimu by tito zájemci chtěli získat pravidelné hodiny tréninku v sokolovně – bude jednáno v září.

 

V. Svobodová

Účetní upozornila na skutečnost, že ve 4. čtvrtletí 2010 byla enormě vyšší spotřeba elektrického proudu ( o 2200kw) oproti minulému roku, a že tedy nám určitě zvednou výši zálohy. Výbor v diskusi nepřišel na to, proč k nárůstu došlo. Hledat příčinu!

 

M. Moravcová

Informovala výbor o připravované prezentační akci – cvičení pro ženy, která proběhne 20. března od 16 do 18 hodin. Dále konstatovala, že řada žen nebude přítomna při brigádnické akci 16. dubna a že odbor všestrannosti může vyhlásit zvláštní termín na brigádu.

 

L. Moravec

Informoval o pokračování soutěží registrovaných hráčů i družstev.  Ohlásil změnu termínu turnaje veteránů na 10. dubna ( místo původního 9. 4.).  Hodnotil také turnaje, které naše TJ a některé další organizovaly pro děti – začátečníky. Celkem se zúčastnilo 42 dětí.

 

 

Valná hromada 30. března.

Příští schůze výboru 5. dubna ve 20:05 hodin.