Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. dubna 2019

14.04.2019 16:56

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, J. Porcalová, M. Píša, J. Rovný, M. Moravec, M. Brožek, V. Svobodová

Omluveni: M. Hořejší, I. Víchová

Hosté: V.Svobodová (předsedkyně KK).

 

Na začátku schůze byl přítomen správce P. Frolík. Byly s ním projednány záležitosti úklidu a údržby a některé záležitosti správcovství (úklid po hasičském plese, nová sekačka, nákup čistících prostředků, úklid laviček za kompostem a průběžný úklid venkovního areálu, zavírání a zamykání vrat, regulace topení při teplém počasí, příprava brigády 27.4.) Správci končí smlouva koncem června, vyslovil se, že má zájem vykonávat správcovství dále.

 

1. Starosta M. Zelenka poté informoval výbor o jednání župní valné hromady v Kladně, které se zúčastnil spolu s I. Miškovou a V. Novákovou dne 6. 4.

- Župním starostou zvolen bratr Miroslav David, místostarostkou Marie Vencová, jednatelkou Jana Kučerová, náčelnicí Šárka Malá.

- Š. Malá kritizovala velmi nízkou účast jednot na cvičitelských sborech, připomínala nutnost doškolování cvičitelek ( v průběhu 5 let musí absolvovat 30 hodin vzdělávání), kopie o absolvování dávat na župu, zprávy o činnosti všestrannosti jednou ročně na župu. Školení všestrannosti III. třídy bude probíhat v Kladně ve dnech 28. a 29.9., 12. a 13.10. a zkoušky 19.10. Z naší TJ je zatím přihlášena jedna členka.

- Naší jednotě vysloveno poděkování za organizaci regionálního turnaje mládeže ve ST. Do 13.4. podat župě zprávu o sportovní činnosti TJ za rok 2018. Zvlášť obětavé cvičitelky a trenéry navrhovat na ocenění “Cvičitel- trenér roku“.

- 22. a 23. června proběhne sjezd ČOS.

- V r. 2020 bude uplyne 30 let od znovuobnovení Sokola, plánovat významné akce a připomínat lidi, kteří se o to v obci zasloužili.

- 25.5. 2019 pořádá TJ Sokol Rakovník oslavy 150 let od svého založení.

- Další úkoly uváděné na VH má TJ splněny: zápis z VH TJ na župu, odběr členských známek, objednání župního věstníku.

 

2. Formality spojené s novým složením výboru

- kontaktní údaje nových činovníků předány na župu,

- paní účetní udělena plná moc ve věci jednání na FÚ za naši TJ,

- protokolární předání pokladny, zařídit nové podpisové vzory, internetové bankovnictví, podepsat hmotnou odpovědnost,

- po diskuzi rozhodnuto pořádat schůze výboru vždy v úterý od 19 hodin ( ale Víchová a Píša mají sbor!)

- správa internetových stránek a hlavně kalendáře akcí jednotlivými oddíly,

- Facebook a Instagram – I. Víchová,

- MAS Svatováclavsko, valná hromada je 16.4., oznámit změnu ve funkci starosty, delegovat jednatelku na VH,

- předávání odměn vítězům při Běhu vítězství 8.5.  – M. Zelenka (příští schůze organizačního výboru je 23.4. v 18 hodin),

- najít a oživit členům výboru směrnici o oběhu vnitrospolkových účetních dokladů,

- čestná prohlášení nových činovníků vyplnit, nechat ověřit a doručit na župu. Změny v rejstříku zajistí ČOS.

 

3. Požadavky na pronájem – akce v sokolovně

- Chorus Laneum – dvě vystoupení. 28.6. a 23.12. vždy od 18 hodin. Připravit smlouvu, pronájem bezplatný.

- 28.4. od 17:30 do 19 hodin valná hromada spolku Naše Lány v Domečku,

- žádost obce o možnost promítání „letního“ kina v sokolovně 8.6. při nepřízni počasí – určeno pro Vašírov. Výbor nesouhlasí.

-25.5. při Májích  (obecní akce) pronájem šatny v sokolovně pro soubor Čtyřlístek jako zázemí 13-18 hodin.

- 8. 6. na hřišti – župní závody předškoláků v lehké atletice. Hl. pořadatel = župa.

18. – 20.6. olympiáda ZŠ, odpověď na žádost zařídí jednatelka.

- 3.8. Gulášfest, zvážit zapojení týmu TJ do soutěže ve vaření guláše. Sportovní den při tom nepořádat.

14.9. Jarmark (obecní akce), možnost instalace skákacího hradu pro děti a jízdy poníků na sokolském hřišti. Souhlas – mimo sportovní plochu a ovál.

- 4. 10. Představení divadla V.A.D. Upokojenkyně a 22. 11. Úl od 19 hodin včetně divadelní kavárny.

 

4. Poznámky k provozu sokolovny.

- Starosta vyzval vedoucí oddílů, aby zajistili po svých trénincích a cvičení úklid všeho, co do sokolovny nepatří (láhve s pitím, bombóny, atd), stejně jako nářadí a náčiní na určená místa. Informoval výbor o požadavku AE týmů na zřízení další police na poháry. Nabízí se využít místo v šatně nad zrcadlem. Návrh pořídit lavici pod zrcadlo.

- Z předepsaných revizí nám chybí revize kotle – sháníme novou firmu. Ostatní revize máme.

- Starosta určí tři členy TJ k provedení bezpečnostních prověrek 2x ročně. Nyní přednostně udělat tuto revizi venkovního areálu (před sezónou). Pořídit zápis, uvést nedostatky.

- WiFi v sokolovně nerealizovat.

- Po zaběhnutí nové sekačky tuto předat správci spolu s instruktáží (za účasti starosty).

- Rozhodnuto, že se budou znovu zamykat vrata na západní straně. Nutno otevřít již WC na hřišti.

- Nákup čistících a hygienických prostředků zajistí Nováková.

- Starosta posoudí obsah smlouvy se správcem, navrhne případné změny a připomene povinnosti správci.

- Změnit systém pronájmu na kulturní akce, posoudit obsah smluv, pořídit fotodokumentaci pro předávání majetku.

- Evidovat veškeré návštěvy v sokolovně – do sešitu tréninků nebo jinak?

 

5. Brigáda – v sobotu 27. dubna od 9 hodin (odvoz elektroodpadu a nepotřebného materiálu), úprava kurtu, hrabání trávníků, rozebrání kompostu a nabídnout členům na zahrádky, upevnění sítí aj.  Informaci do místního rozhlasu. Zakoupit špekáčky pro brigádníky.

 

6. Finance.   K 31.3. na účtu    34 140,- Kč, v pokladně  20 837,- Kč. Očekávané příjmy: nájem za Domeček za 1./Q,, za burzu, za ples hasičů. Známé výdaje: pojistné na majetek, účetnictví za 1./Q., doplatek elektřiny, zálohy na energie, pořízení ohřívače v kuchyni. Oddíl florbalu zakoupil branky, sítě a rozlišovací vestičky – vyúčtování provést v dubnu. Podepsat darovací smlouvu se sponzorem. Volejbal nakoupí antuku.

 

7.  Diskuze, různé.

V. Nováková informovala o zaslaném vyúčtování od firmy One Energy v insolvenci. Předáno účetní, aby provedla opravu přiznání daně z příjmu u FÚ. Dále hovořila o připravované turistické akci dne 11. 5. do obce Svatá v CHKO Křivoklátsko. Oznámila, že kroužek rytmické výchovy pro předškolní děti musel být ukončen pro náhlou nemoc a operaci lektorky. Doporučila, aby letos byla provedena řádná fyzická inventura majetku. Slečna Pálková odvolala konání své svatby v sokolovně 21.6.

J. Porcalová  - možná se změní termín akademie plánované na 24.6. , protože škola končí již 21. 6. Projedná s B. Ladrovou. Překontroluje sklad náčiní ve výčepu. Požádala o možnost posezení žen na závěr cvičebního roku v přísálí v sokolovně.

M. Moravec informoval o úspěších oddílu, kdy se A mužstvo udrželo v nejvyšší krajské soutěži. Hodnotil účast našich hráčů na turnajích jinde. Konec sezóny ST v tělocvičně bude  začátkem května, pak již jen páteční tréninky.

J. Rovný navrhl zřídit „Síň slávy“ v šatně sokolovny.

 

Úkoly:

1. Starosta:

- vyřídit prodej žebřin, které jsme nabízeli na župní valné hromadě – za 500,- Kč

- stanovit datum a čas schůzky k vyřízení nového podpisového vzoru v ČSOB,

- určit tři členy TJ k provedení bezpečnostních prověrek,

- zařídit vyplnění ( a ověření) a předání čestných prohlášení nových činovníků TJ župě,

- posoudit obsah smlouvy se správcem, projednat s ním, navrhnout případné změny

 

2. Jednatelka:

-po zaběhnutí sekačky  zajistí její předání správci spolu s instruktáží (O. Novák), za účasti starosty,

- ohlásit na MAS Svatováclavsko změny ve funkci a zúčastnit se valné hromady 16.4.,

- připravit návrh smlouvy na pronájem pro sbor Chorus Laneum,

- odpovědět ZŠ na žádost o pořádání olympiády,

- propagovat v místním rozhlase brigádu  a zakoupit špekáčky,

- zajistit nákup čistících a hygienických prostředků,

- zjistit firmu na provedení revize kotle v sokolovně a objednat revizi,

- s V. Hořejším projednat záměr zřízení police a lavice v šatně,

- vyhledat naši směrnici o oběhu vnitrospolkových finančních dokladů

 

3. M. Moravec: předložit zprávu o činnosti oddílu ST za rok 2018

 

4. Všichni členové výboru, cvičitelky a trenéři:

Pozvat členy na brigádu na hřišti 27. 4.

 

 

Příští schůze výboru TJ se uskuteční v úterý 7. května v 19 hodin.