Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. listopadu 2011

10.11.2011 17:54

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka,  V. Svobodová,  M. Hořejší, H. Majerová, I. Píšová, A. Tolkačev,  M. Moravcová,

Omluveni:  L. Moravec, E. Kosár, P.Pleiner, P. Slánička.

Jako host správce p. Hanzlíček.

 

Do schůze výboru přizváni zástupci SDH Lány v záležitosti plesu hasičů 3. 2. 2012. Po seznámení s problémem (okamžitý úklid po plese, aby v 7 hodin ráno mohl být připravován krajský turnaj ve stolním tenise) a diskusi členů výboru se oddíl stolního tenisu nakonec přeboru vzdal ( odvolal ho), takže ples hasičů může být povolen. Výbor přitom zdůraznil, že tím TJ přichází o finanční prostředky, protože za pořadatelství získáváme finance. Bude zpracována řádná smlouva a předložena k podpisu. Bude nově obsahovat ustanovení o zákazu kouření na plese, zákazu „šoupání“ stolů a židlí po nové podlaze a zdůrazněn zákaz zatloukání hřebíků do obložení, na stěny apod. Výbor dále doporučil, aby SDH napříště nejdříve jednal s TJ o termínu, a pak teprve zajišťoval hudbu a ostatní.

 

Dále byl do výboru pozván Roman Havelka, režisér divadelního souboru Tyrš.

Projednány a diskutovány následující body:

 • udělování Ceny Klobouk dolů. Po diskusi vzal výbor na vědomí, že je v záměru od r. 2012 ustavit občanské  sdružení Ceny. Sokol by se nadále podílel bezplatným pronájmem sokolovny na udílení ceny.
 • Členství členů souboru v ČOS (TJ) a pozdní výběr členských příspěvků, dnes zjednána náprava(členské příspěvky odevzdány, + 3 noví členové)
 • Nespokojenost souboru se vyhrazenými hodinami pro zkoušky, vysvětlení, jak to bylo v září při nepřítomnosti členů souboru na výboru stanoveno. Nyní dohoda s oddílem volejbalu – do premiéry čtvrtek od 20:30 hodin. Jak se bude blížit premiéra, bude soubor potřebovat ještě další večery sokolovnu volnou. Nutná dohoda s oddíly.
 • Výbor kritizuje stále trvající nepořádek v prostorách, které soubor užívá (suterén a sklad za šatnou). Dohodnuto, že náprava bude zjednána do konce ledna 2012.
 • Starostka znovu připomněla, že by soubor měl využít možností dotace  od vzdělavatelského odboru ČOS. Jejich fond je na rozdíl od jiných odborů ČOS málo čerpán ( na židle, na propagaci, na oslavy výročí, na nový prapor, …)
 • Starostka vznesla dotaz, zda se soubor zúčastní soutěžního festivalu amatérských divadel v Kladně v dubnu 2012, přihlášky do konce prosince. Odpověď: nezúčastní.
 • Diskuse o přípravě Voňavého adventu, zapůjčení ubrusů, pozor na podlahu!!
 • Nejpozději začátkem ledna soubor předloží návrh, na co bude žádat dotaci od Obecního úřadu.

 

 1. Projednány informace a úkoly ze župního výboru 7. 11. 2011.
 • nabídky seminářů a školení pro všestrannost/ nutná kvalifikace cvičitelek 3. třídy, jinak při úrazu nese zodpovědnost starosta TJ/ župní slet bude 10. června/ vyúčtování grantů na sport ( zajistí V. Svobodová) - nohejbal 2x670,- Kč, volejbal 670,- Kč a stolní tenis 1010,- Kč/, dotace na provoz sokolovny 15 000,- Kč(starostka zjistí na župě přesně které naše faktury župa akceptovala).
 • Podrobně projednán traumatologický plán TJ a uloženo všem činovníkům, trenérům a cvičitelkám, aby se s plánem seznámili a toto stvrdili svým podpisem. Plán bude od 10. listopadu k prostudování v šatně sokolovny.

 

 1. Stav financí , rekonstrukce podlahy.

Až 7. 11. jsme obdrželi 75% slíbené dotace od Kraje ( 75 000,- Kč). Župa nám půjčila 150000,- Kč (smlouva stanoví půjčku splatit nejpozději do října 2014). Dodavatelské firmě jsme zaplatili 430 000,- Kč a požádali o odklad splátky zbývající části (cca 41 000,-) až dostaneme dotaci.

 Na účtu v bance má TJ cca 110 000,- Kč. Doplatíme fakturu za podlahu a zbyde minimálně prostředků na zálohy a běžný provoz. Stále šetřit.

Starostka seznámila výbor s průběžným stavem účtů jednotlivých oddílů k 30. září.

Oddíl                    náklady celkem          výnosy celkem            sokolovna       výsledek

Všestrannost         9 913,-                        11 490,-                      6 825,-            - 5 248,-

Tyrš                      21 073,-                      27 190,-                      1715,-             + 4 402,-

Nohejbal               10 640,-                      10 640,-                      210,-              - 210,-

Stolní tenis           14 762,-                      3 450,-                        3 885,-            - 15 197,-

Odbíjená               7 048,-                        9 600,-                        2 240,-            + 312,-

Oddíly ve ztrátě do konce roku tuto zlikvidují!!!

V souvislosti s péčí o novou podlahu znovu důrazně vyzváni všichni trenéři a cvičitelé, aby kontrolovali přezouvání sportujících do čisté obuvi. Stává se, že na podlaze zůstane kousek hlíny nebo kamínky ze hřiště!!!!

 

3.Příprava vzpomínkové akce

V listopadu si připomínáme 20 let od znovuobnovení Sokola v Lánech. K tomu se uskuteční vzpomínkový večer s promítáním dokumentů, foto a video  a to v pátek, 25. listopadu od 18 hodin v sokolovně – přísálí.

Úkoly: - starostka – krátké úvodní slovo, fotodokumentace pro M. Píšu, propagace

                  - ženy – připravit občerstvení včetně nápojů

                  - M. Píša -  technika k promítání

                  - všichni členové výboru – pozvat členy, před akcí připravit přísálí.

Oddíl ST požádán, aby ten  den skončil trénink před 18. hodinou.

 

 1. Různé informace, došlá pošta
 • výbor rozhodl podat žádost o grant na r. 2012 ke KÚ a to na rekonstrukci starých WC. Předběžný rozpočet cca 52 000,- Kč na stavební část a 78 000,- Kč na zdravotechniku, tj celkem 130 000,- Kč. Grant zpracuje starostka.
 • Starostka informovala o průběhu soutěže „Starosta roku“, do níž jsme společně s OS Naše Lány nominovali K. Skleničku. Z 220 kandidátů  se dostal mezi 5 finalistů, komise zde již byla, definitivní výsledky budou 23. listopadu.
 • Stále trvá úkol nabízet členům, ale i ostatním občanům sletové známky v hodnotě 50,- Kč.
 • Byly instalovány nové vývěsní skříňky, poděkování fi Hořejší. Ve výrobě jsou ještě smaltované tabulky s označením, budou předány klíče a uloženo oddílům, aby dbaly o aktuální obsah skříňky.
 • Dokončeno hřiště na pétanque z prostředků Obce ( 38 007,- Kč). Na jaře bude instalována cedule s pravidly.
 • P. Fenclovi zadána oprava stolů, dalším dvěma truhlářům oprava rozbitých židlí. Dnes provedena oprava nefungujícího světla na sále. Objednána revize komínů, revize hromosvodu již hotova, čekáme na fakturu, 15. 11. bude provedena odbornou firmou revize nářadí za přítomnosti starostky. Zajistit výrobu nožiček ke kovovým stolům a nákup nástavců na kovové židle – do 9. prosince to musí být hotovo.
 • Oddíly předloží na příští schůzi plán mimořádných akcí nebo požadavky na 1. pololetí r. 2012.
 • Projednán návrh nájemného na komerční hodinu TAEBA jednou týdně. Návrh starostky na částku 20% z tržby nebyl přijat, stanovena pevná částka 150,- Kč za jednu hodinu. S cvičitelkou projedná starostka.
 • Oddíly zajistí do konce prosince fyzickou inventuru podle sestav, které jim předá účetní. Přinést na lednovou schůzi. Zbytečné a rozbité věci dát k odpisu!
 • Dotaz, jak probíhají schůzky šachistů v Domečku (do klubovny nastěhován stůl a jednou počmáraná tabule) – nikdo ze šachistů  dnes nebyl přítomen, pan Přibyl byl pozván do výboru, ale pozdě.
 • Starostka znovu upozornila na závěry kontrolní komise, že na účtenkách musí být hrubý výpis nakupovaného zboží, nikoliv jen celková částka. Účty a cesťáky předkládat včas.
 • Kritika oddílu nohejbalu, že ze dvou jarních turnajů nemá TJ ani korunu. Přitom sem chodí na hřiště sportovat většinou nečlenové. Uloženo, aby při akcích nohejbalu byla vždy část výnosu ponechána pro TJ na krytí nákladů s údržbou hřiště.
 • Ve svátek 17. listopadu bude v sokolovně večer normální provoz.
 • Starostka vyzývá členy výboru, cvičitelky a trenéry, aby pravidelně sledovali web TJ, kde jsou zveřejňovány informace včetně termínů schůzí výboru a aktuálních úkolů.

 

 1. Diskuse, zprávy z oddílů

Tolkačev A. – vzhledem k svému zaměstnání (většinou mimo ČR) rezignuje na funkci člena výboru TJ.

V. Svobodová -  spolu s penězi vybranými od nečlenů je nutné předávat jmenný seznam.

M. Zelenka – oddíl úspěšně pokračuje v amatérské volejbalové lize (7 družstev), upozornit nohejbalisty ve čtvrtek, aby nezhasínali po svém tréninku ( světla se nesmí brzy za sebou zhasínat a zapínat!)

M. Moravcová – předvánoční cvičení žen se bude konat až v neděli 18. 12 od 9  do 10:15 hodin. Vznesla dotaz, zda by nová cvičitelka H. Hrdličková, která v Tuchlovicích vede gymnastiku dětí, mohla tyto děti přihlásit u nás do Sokola, za Lány by i soutěžily. Jde jí o pojištění dětí. Po diskusi – starostka učiní dotaz na ČOS u bratra Mandáta. Dále náčelnice vyjádřila svůj nesouhlas s  pořádáním sletu (kvůli finanční náročnosti) a vybíráním sletové známky.

I. Píšová – žádá o zapůjčení ubrusů na Advent a žádá oddíl ST, zda by mohl 9. 12. skončit trénink již v 19 hodin (kvůli přípravě Adventu).

M. Hořejší – je vyřízeno, že TJ může mít na Adventu svůj „ stánek“ s vánočním občerstvením. Zajistí ženy. Doporučila dát do vchodu při Adventu nějaký starý koberec, aby se do sálu tolik nenosila špína z venku.

Správce p. Hanzlíček – problémy s mobilem, potřebuje klíč od vrátek u Narpy, navrhuje zakoupit novou popelnici, travní sekačka v opravě, provedena oprava drátěných výplní okének na jižní straně, výměna žárovek na postranních sloupech. Uloženo: vyzkoušet jiný mop na vytírání sálu a zajistit vyčištění okapů po spadu listí.

 

Příští schůze výboru bude 13. prosince.