Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. prosince 2009

08.12.2009 20:47

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, L. Moravec, V. Nováková, P. Slánička, M. Zelenka,

A. Tolkačev, K. Pleiner, J. Gruber.

Omluveni:  E. Kosár,  I. Hošková

Jako host přítomen správce p. Hanzlíček.

 

1.                  Informace ze župního výboru dne 7. 12.

Starostka seznámila členy výboru se zprávami z jednání župního výboru. Nejdůležitější je změna výše členských příspěvků od r. 2010 takto: děti, studenti, nevýdělečně činní 100,-Kč ročně, ostatní 300,- Kč ročně. Příspěvky je možno vybírat hned v lednu, známky budou opatřeny. Dále je možno podávat na ČOS návrhy na změny – úpravu Stanov ČOS ( v r. 2010 bude sjezd, který bude změny schvalovat). Oddíly zváží úpravu svých oddílových příspěvků, na lednové schůzi bude odsouhlaseno.

 

  1. Došlá pošta, aktuální informace

-          pozvání SDH na jejich valnou hromadu dne 12. 12. 2009 – za TJ se zúčastní br. Moravec.

-          Žádost SDH o pronájem sokolovny na ples 20. března 2010. Výbor souhlasí, připravit smlouvu k podpisu a upozornit Sbor na změnu výše poplatku za pronájem.

-          Byla připravena smlouva pro pana Zýbara na prodejní akce v r. 2010 na tyto termíny: 15. ledna,19. února, 12. března, 16. dubna, 21. května, 18. června, 16. července,20. srpna, 17. září, 15. října, 12. listopadu, 10. prosince. Panu Zýbarovi byla rovněž upravena cena za pronájem.

-          Novému sousedovi p. Válovi, doručen návrh smlouvy na pronájem pozemku za střídačkou.

-          Nový soused pan. Vítek se kontaktoval se starostkou ve věci úprav rodinného domu ( po p. Hasíkovi). Jednoty se jeho úpravy nijak nedotknou, proto mu bylo dáno kladné vyjádření.

-          ZŠ Lány požádala o pronájem sokolovny 14. 12. na divadelní představení pro děti ze ZŠ ( účinkovat bude div. Soubor gymnázia N. Strašecí). Byl vydán souhlas, A. Hořejší požádá p. ředitelku, aby se děti přezuly. Nájemné nebude účtováno.

-          Pojednáno zabezpečení branek na hřišti proto pádu – zajistí Gruber a Slánička. Zakoupí si materiál, TJ proplatí.

-          Byla oddělena větev topení pro Domeček včetně měřidla , náklady 5 1987,- Kč.

-          Starostka poděkovala všem, kdo se zúčastnil brigády na úklid listí na hřišti.  Vyzdvihla vysokou účast členů oddílu volejbalu, nízká účast z nohejbalu a ST.

-          Starostka vytkla předsedům oddílů, že nedávají příspěvky a podněty pro webové stránky, ty pak nejsou aktuální. Trvalý úkol pro všechny oddíly.

-          Z minulé schůze vznikl úkol provést fyzickou inventuru majetku oddílů, na dnešní schůzi měly být soustředěny seznamy – návrhy na odpis, vyřazení. Splněno všestrannost, volejbal, Tyrš, chybí ST. Starostka jmenovala škodní komisi ve složení: A. Tolkačev, P. Slánička a Z. Fenclová ( projedná s ní M. Zelenka). Účetní připraví seznam věcí k odpisu, pak se komise sejde, projedná , zpracuje protokol o vyřazení – termín do 15. ledna 2010.

-          Projednán provoz v sokolovně v prosinci včetně prázdnin. Program je velmi nabitý!

Advent 12. 12., stolní tenis a  cvičení ženy 13. 12., divadlo pro ZŠ 14. 12.,vánoční buchec 19. 12., diskotéka 20.12., stolní tenis 23. 12.,26. 12 vánoční turnaj ST,30. 12. Tyrš premiéra, 31. 12. turnaj ST.  Od 23. 12 vždy večer zkoušky souboru Tyrš před premiérou.

- p. Hanzlíčkovi upravena smlouva na pronájem bytu od 1. 1. 2010, již podepsáno.

3. Diskuse

M. Hořejší: Domeček žádá o snížení hlasitosti hudby při cvičení v úterý od 16 do 17 hodin. Oznámila, že doplňování hygien. potřeb na WC pro Domeček si budou zajišťovat sami. Požádala o schůzku k přípravě nové nájemní smlouvy pro Domeček na rok 2010 účast: Nováková, Zelenka, Tolkačev).

 

M. Zelenka: informoval o výsledcích lánských v amatérské volejbalové lize ( zatím bez porážky) a  na mikulášském turnaji v Příbrami. Požádal o možnost ,aby si oddíl volejbalu v sokolovně v přísálí uspořádal Silvestra.

Výbor souhlasil za podmínky, že si vše připraví sami a potom také uklidí, klíče jim budou půjčeny. Na 19. 12. připravuje oddíl Vánoční buchec – od rána do cca 19 hodin.

 

J. Gruber: oznámil úbytek členů oddílu nohejbalu.

 

K. Pleiner: mělo by přijít 2550,- Kč pro Tyrš za představení pohádky ve Slaném. Požádal o tisk vstupenek na premiéru 30. 12. v ceně 80 – 70 -60,- Kč.

 

L. Moravec:  informoval o výsledcích  jednotlivých družstev a úspěších našich stolních tenistů v mládežnických kategoriích jednotlivců ST, o příspěvcích, které by měly přijít za organizaci přeborů ve stolním tenisu.

 

 

Úkoly:

1)      dodat odkontrolované inventurní seznamy a návrh na vyřazení – zodp. ST

2)      vyhledávat v oddílech vhodné kandidáty do výboru TJ

3)      připravit na příští schůzi termíny větších – významných akcí oddílu v r. 2010 pro potřeby zpracování kalendáře akcí. Zodpovídají všechny oddíly i Tyrš.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 12. ledna 2010 v obvyklou dobu.

 

 

Starostka popřála všem členům výboru klidné vánoce a pevné zdraví  r. 2010.