Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. prosince 2015

13.12.2015 11:36

Přítomni:A. Hořejší, H. Majerová, V.Nováková, V. Svobodová, M. Moravcová, M. Hořejší, M. Moravec, M. Píša (člen kontrolní komise).

Omluveni:   M. Zelenka, D. Hrbek, P. Pleiner, I. Píšová

Jako hosté přítomni: R. Havelka a A.Tolkačev za soubor Tyrš, správce sokolovny p. Frolík.

 

  1. Jednání o  zrušení ochotnického souboru Tyrš pod TJ Sokol Lány. Soubor bude od r. 2016 existovat jako zapsaný spolek pod jiným zřizovatelem. Premiéry 30. 12.  hodlá zachovat v Lánech. Dohodnuto: 1)veškerý inventář ve skladech si soubor ponechá v sokolovně až do doby vyřešení náhradního prostoru (nejpozději do konce června 2016 budou sklady v suterénu i šatna vyklizeny). 2) Nájem za zkoušky bude činit 50,- Kč za hodinu + energie, za představení 250,- Kč za hodinu + energie. Se spolkem bude TJ uzavírat na každou akci smlouvu jako s každým jiným nájemcem. 3) Souboru předán inventurní seznam, soubor zajistí provedení řádné inventury a vyznačí, o které věci má zájem a které ponechá  ( do 7. ledna). Celkové vyrovnání bude provedeno až po vyúčtování prosincového představení. Účty je třeba předat hospodářce co nejdříve po představení.
  2. Projednání činností v sokolovně do konce roku a začátkem ledna. Správci uloženo, aby zapisoval stav energií nyní při zkouškách a při premiéře souboru Tyrš.
  3. Činnost správce: starostka vyjádřila nespokojenost s jeho prací. Velký úklid prováděn dobře, ale drobné opravy a průběžný drobný úklid, vynášení košů apod. chybí.  Požádala ho, aby se v tomto směru jeho správcovství zlepšilo.
  4. Příprava „Voňavého adventu“ dne 12. 12. začne již v pátek, 11. 12. TJ zapůjčí ubrusy na celou akci. Sokolský stánek s občerstvením bude otevřen, předpokládá se pomoc členů a členek při přípravě i v průběhu (tj. v pátek navečer, v sobotu od 10 hodin, přispět občerstvením, pomoci při prodeji ve stánku). Akce bude ukončena kolem 18.hod.
  5. Starostka podala informaci ze župního cvičitelského sboru. Župa žádá o možnost propůjčení venkovního areálu a zázemí na sobotu, 11. června pro konání župních závodů. Ostatní záležitosti odboru všestrannosti projedná a zajistí starostka s náčelnicí. Informace pro cvičence o možnosti příspěvků od pojišťoven.(kdo chodí pravidelně cvičit nebo sportovat). Je to však starostí každého cvičence, nikoliv TJ.
  6. Příprava provedení fyzické inventury.
  7. Přijetí nových členů. Výbor projednal a schválil přijetí nových členů. Jejich seznam je v příloze originálu zápisu.
  8. Předložení návrhů a požadavků oddílů na rok 2016 a návrhy na opravy a údržbu majetku. – nákup 10 ks originálních flexibarů, - jak lépe vyřešit reprodukční zařízení včetně police – regálů na poháry, - po vystěhování skladu Tyrše zřídit sprchy v suterénu sokolovny (kde dříve byly), - opravit schody z přísálí do šatny k jevišti, - opravit světlo(reflektor pro ST na galerii), - okna v propadle na západní straně sokolovny (aby bylo možné lépe větrat), - dle finančních možností nechat udělat opravu podlahy ve výčepu (kvůli snadnější údržbě)  - případně nechat dělat projekt na rekonstrukci elektroinstalace v objektu sokolovny.
  9. Finanční situace:  na účtě TJ k 30. 11. bylo cca 32 000,- Kč. Platí stále šetření a pokyn, aby hned od začátku roku byly vybírány členské příspěvky.
  10. Různé informace starostky a z oddílů

-          M.Hořejší vyslovila poděkování M. Zelenkovi za zavedení  on-line kalendáře akcí v sokolovně. Je to velmi praktické, ale je nutné, aby předsedové oddílů  všechny aktuální činnosti Martinovi včas hlásili.

-          Sboru hasičů byla předána smlouva na hasičský ples, zatím ji nevrátili.

-          TJ nemá žádného vhodného kandidáta na ocenění „Sportovec roku“

-          Výbor vzal na vědomí informace členů Tyrše o přípravě letošní premiéry. Sokolovna bude od 29. 12. rezervována pouze pro soubor.

-          Lesní správa věnovala naší TJ dřevěné židle.

-          Z grantu obce je třeba zakoupit 16 židlí, aby bylo 8 řad kompletních.

-          Projednán program veřejného vystoupení dne 14. prosince.

 

Příští schůze výboru se bude konat 12. ledna 2016.

 

V závěru starostka poděkovala členům výboru za práci, popřála hezké vánoce a pevné zdraví, spokojenost v příštím roce. Ten bude pro TJ významný, protože končí volební období a bude nutné získat nové členy a členky pro práci ve výboru.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 8. prosince 2015

 

Výbor TJ Sokol

I.                   Bere na vědomí, že soubor Tyrš se od ledna 2016 osamostatní. O dalším členství v ČOS si jeho členové rozhodnou sami.

 

II.                Schvaluje:

      II.1. pronájem objektu na akce souboru Tyrš od příštího roku za poplatek 50,- Kč + energie za zkoušky a 250,- Kč za + energie za představení. Budou uzavírány smlouvy.

      II.2. uskutečnění župní akce na našem hřišti dne 11. června 2016.

      II.3. nákup 16 kusů židlí.

 

III.             Ukládá:

      III.1. Starostce: poděkovat lesní správě za darované židle / spolu s náčelnicí vypracovat zprávu o činnosti odboru všestrannosti za rok 2015 pro župu /  po uzavření roku a vyúčtování zajistit spolu s účetní řádné vyrovnání se souborem Tyrš

      III.2. Vedoucím oddílů: informovat členy o možnosti příspěvků u pojišťoven / provést fyzickou inventuru majetku podle seznamu dodaného V. Svobodovou – do 10. ledna / průběžně a včas dávat M. Zelenkovi informace o činnostech v sokolovně k uvedení v on-line kalendáři / hned od ledna vybírat členské příspěvky /