Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. února 2011

12.02.2011 19:49

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,H. Majerová, I. Píšová, L. Moravec, M.  Zelenka, E. Kosár, P. Slánička, V. Svobodová,

Omluveni:  A. Tolkačev, M. Hořejší, M. Moravcová, P. Pleiner

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Výkazy o registraci byly zpracovány, doplněny. Schůzka k technickému provedení pokládky lina proběhla. Starostka se zúčastnila valné hromady OS Naše Lány – členům výboru dala k nahlédnutí jejich výroční zprávu za rok 2010. Otázka kouření v sokolovně při zábavách byla na veřejném zasedání přednesena. Grant k nadaci Partnerství byl zpracován a odeslán. Plán akcí TJ byl zpracován, bude doplněn o termíny  LNL.

 

2. Informace z jednání župního výboru podal L. Moravec ( registrace sportovních oddílů splněno,pozvání na promítání sletových skladeb předáno náčelnici k zajištění. Pietní akt u hrobu T.G.M. v Lánech dne 7. března – sraz v 9:45 hodin). Výboru se zalíbil námět se sběrem starých autolékárniček – zveřejníme  ve zpravodaji a zkusíme tuto akci zorganizovat v naší obci.

 

3.Hospodaření TJ. Starostka informovala o velmi napjaté finanční situaci, neboť jsme v závěru roku realizovali řadu finančně náročných akcí. Na účtě jen asi 60 000,- Kč, očekáváme platby záloh, doplatíme dokončené práce a další akce nemohou být zatím objednány ani zahájeny. Přísné šetření, žádné nákupy bez schválení výborem.

 

4. Opravy v sokolovně

Je dokončeno zateplení jeviště, byla zavedena voda a zhotoven odpad  do šatny u jeviště a dnes dokončena oprava omítky ( celkové náklady cca 80 000,- Kč), do pondělí 14. února bude hotova pokládka linolea ve sklípku. Do plesů je třeba všechny prostory  řádně uklidit a připravit .

 

5. Různé informace

-A. Bechyně provedl revizi kotlů v objektu ( uplynula lhůta od poslední revize) bez nároků na odměnu – jako brigádu. Zjištěné drobné nedostatky projedná se správcem starostka.

- projednán návrh upravené smlouvy o pronájmu sokolovny – ve dvou variantách, z nichž jedna zahrnuje povinnost složit kauci před pořádáním akce. Výbor projednal, schválil a stanovil kauci ve výši 5000,- Kč.

- žádost  k organizátorům obecního plesu, aby zajistili po skončení úklid stolů a židlí na své místo,

- na jarní období je plánována výsadba nových stromů na hřišti. Každý oddíl vybere jednoho člověka, který strom zasadí, podrobně bude projednáno na příštích schůzích.

- E. Kosár informoval o průběhu schůzky zástupců organizací a sdružení , kterou svolal starosta obce na 7. února.  I tam byl přednesen náš požadavek, aby se sokolovna stala nekuřáckým objektem od 1. 1. 2012. Připravuje se opět den velkého úklidu v obci. TJ se samozřejmě zapojí. Informoval, že obec se snaží zajistit člověka na veřejně prospěšné práce, který by se staral o dětská hřiště a snad i naše hřiště.

- I. Píšová informovala, že soubor se zúčastní přehlídky sokolských divadelních souborů v Toušeni a že soubor připravuje opět soustředění – upozorněni, že nyní nemá výbor prostředky na financování této akce!

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 8. března ve 20:05 hodin.