Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 9. června 2009

09.06.2009 20:42

Přítomni: A. Hořejší,  M. Hořejší,, J. Gruber, E. Kosár, L. Moravec, V. Nováková, M. Zelenka, P. Slánička, K. Pleiner,

Omluveni: A. Tolkačev, I Hošková

Jako host přítomen správce p. Handlíček.

 

  1. Informace a úkoly ze župního výboru

Dotace MŠMT, MF i ČOS značně pokráceny, nelze počítat s s příspěvky na provoz a činnost tak jako vloni. Nadále ale posílat na župu kopie faktur za provoz i za opravy TV zařízení.

V letošním roce se opět uskuteční akce „SOKOLENÍ“ a to v týdnu od 14. do 20. září. Naše jednota se zapojí veřejným turnajem ve stolním tenisu a zvažujeme turnaj trojic v bumbác-balu . Župního přeboru s odbíjené se zúčastnilo pouze mužstvo Lán.

Info pro župu: výbor TJ se vyjádřil k návrhu na zvýšení členských příspěvků a podílu TJ takto: souhlasíme se zvýšením členských příspěvků, ale trváme na tom, aby podíl z prodeje známek pro TJ zůstal na stejné úrovni, tj. 80%.

 

  1. Info a úkoly z minulého výboru

-          komise ve složení A. Bechyně, O. Novák a V. Nováková provedla  kontrolu bezpečnosti v sokolovně a na cvičišti. Je proveden zápis, výbor byl seznámen se závěry, drobné opravy budou prováděny během léta. Současně byl proveden soupis drobných oprav na majetku TJ.

-          TJ předložila na župu granty na sport ( volejbal, nohejbal, stolní tenis) a na všestrannost.

-          Grant od Veoily jsem nezískali.

-          Oprava – úprava topné větve v sokolovně byla již provedena, náklady cca 61 000,- Kč

-          Běh vítězství proběhl, měl velmi dobrou úroveň a vysokou účast ( zatím nejvyšší v historii – přes 400 závodníků. Vyúčtování provedeno.

 

  1. Nové informace, došlá pošta

-          výbor souhlasil s pronájmem sokolovny pro dalšího prodejce pana Janečka a to v termínech 5. června, 3. července, 4. září, 30. října a 11. října – smlouvy předá p. Hanzlíček,

-          výbor projednal žádost paní Rychtrové o příspěvek na letní sokolský tábor pro syna Tomáše. Vyslovil nesouhlas z důvodu jednak velmi kritické momentální finanční situace TJ  a dále z důvodu, že případné schválení by bylo precedentem i pro jiné případy. TJ nemůže přispívat.

-          Výbor vzal na vědomí, že V. Nováková použila část zbývajícího štěrku (po výkopech) pro osobní účely. Náhradou za to odpracuje brigády na majetku TJ.

-          Výbor vzal na vědomí, že opět někdo rozbil dokonce tři vývěsní skříňky před sokolovnou. Nechali jsme je zasklít. Pokud bude viník naleze, budeme požadovat proplacení účtu.

-          Starostka urgovala odevzdání členských příspěvků od souboru Tyrš ( K. Pleiner) a připomněla všem nutnost odevzdat oddílové příspěvky a platby od nečlenů za půl roku do pokladny TJ.

-          Významná životní jubilea během prázdnin: J. Gruber a L. Hložková . Gratulaci zajistíí oddíl nohejbalu a všestrannost.

-          Při úklidu hřiště 8. června zjištěno, že se u střídačky kouří, nalezena hromada vajglů. Členové oddílu nohejbalu znovu upozorněni na zákaz kouření v prostorách hřiště.

-          Starostka urgovala smlouvu a platbu na nohejbal ( nájem pro nečleny)-zajistí A. Hořejší.

-          Stále nerespektují někteří trenéři a cvičitelky pokyn, že v případě nekonání tréninku – cvičení, to mají nahlásit správci!!! Připomenout.

 

  1. Finanční situace

Koncem června bude znovu spočítán podíl využívání sokolovny jednotlivými oddíly a podle toho vypočítána výše náhrady na krytí nákladů na provoz. V září výbor rozhodne, zda zůstane částka stejná nebo zda se podíl zvýší. Nově by se měl též stanovit nájem za Domeček.

Finanční situace TJ je stále velmi napjatá, neobjednávat ani nepodnikat žádné větší akce!!

 

  1. Prázdninový provoz  a  brigádnická činnost

Všestrannost:   bude cvičit po dobu prázdnin vždy v úterý od 20 hodin

Stolní tenis: oznámí starostce nejpozději do konce června svůj požadavek na prázdninový provoz.

Domeček: ve 2. polovině července plánují malování, v týdnu od 10. do 15. srpna by chtěli mít otevřeno každý den a ostatní provoz sdělí též do konce června.

Oddíly si zorganizují brigádnickou činnost na pracích, jejichž seznam byl vypracován,(viz příloha zápisu)samy podle svých možností. Materiál zakoupí TJ, vše ostatní bude svépomocí! Zapisovat brigády do sešitu.

V době, kdy se bude malovat v Domečku, odbor všestrannosti zajistí brigádu na generální úklid sokolovny (mytí oken atd).

 

  1. Různé, zprávy z oddílů

-          E. Kosár: tento týden v areálu školní olympiáda, půjčit klíče od sokolovny.

Ve čtvrtek, 18. června přijede opět hodnotící komise ( soutěž Vesnice roku), je žádoucí přítomnost zástupce TJ.

-          Správce p. Hanzlíček: zajistí instalaci opravených vývěsních skříněk, odsouhlasen nákup Roundapu na likvidaci plevele na hřišti, od 14. do 22. srpna budou mít správcovi dovolenou. Zřízení místa pro kompost vidí správce též jako nutnost ( není kam dávat posekanou trávu).

-          P. Slánička: v LNL odehráno 250 zápasů, liga pokračuje. Naši reprezentantu v nohejbalu jsou zatím v soutěži na 5. místě, sbírají zkušenosti.

-          M. Zelenka informoval o výjezdu volejbalistů do Itálie a o úspěších oddílu na turnajích v Křivoklátě.

-          K. Pleiner: dětský soubor se zúčastnil přehlídky sokolských souborů v Toušeni 23. května. Soubor  Tyrš byl na přehlídce v Mladé Boleslavi, odkud si J. Lukařský přivezl cenu na nejlepší mužský herecký výkon a v diváckém hlasování získal soubor 3. cenu.

-          M. Hořejší: požádala o zapůjčení židlí na Lánské slavnosti. Výbor souhlasil.

-          A. Hořejší podala zprávu o průběhu letošního Běhu vítězství.

 

 

Během prázdnin se výborové schůze neplánují, další schůze výboru bude až začátkem září.

Starostka popřála členům výboru hezké léto a požádala o splnění drobných oprav a prací  tak, jak bylo stanoveno.