Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 9. dubna 2013

15.04.2013 22:18

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, D. Hrbek, H. Majerová, M. Moravcová, M. Moravec, M. Pucholt, I. Píšová, V. Svobodová,

Omluveni:  M. Zelenka, P. Pleiner

 

V úvodu starostka uvítala nového člena výboru D. Hrbka a vyjádřila naději, že bude ve výboru  platným aktivním členem.

 

1. Kontrola usnesení

Úkoly splněny. Nesplněno: instalace schránky na regulaci topení, provedení kontroly bezpečnosti  v sokolovně a na hřišti. Trvá úkol: příprava grantů na sport.

 

2. Informace ze župního výboru konaného 8. dubna.

Podala starostka. Žádné úkoly jednotám nebyly uloženy. Župní starosta uváděl poznatky z valných hromad jednot, většina času věnována přípravě župní valné hromady. Župě navržena do finanční komise naše účetní V. Svobodová.

 

3. Finance

Na účtě  k 31. 3. bylo 32 000,- Kč, na hotovosti cca 20000,- Kč. Stále platí režim šetření!  Z půjčky na podlahu zbývá vrátit župě 20 000,- Kč.

8. dubna zastupitelé na veřejném zasedání schválili příspěvek pro naši TJ ve výši 180 000,- Kč a 20 000,- Kč pro soubor Tyrš. Tyto prostředky budou použity pouze na akce, které jsme do žádosti uvedli.

 

4. Stav výběru členských příspěvků

Dosud nezaplatili členové souboru Tyrš, ostatní oddíly odevzdaly, zbývají jen jedinci, se kterými bude ještě hovořeno.

 

5. Příprava jarní venkovní brigády

Starostka uvedla práce, které bude třeba udělat a zároveň byla dohodnuta odpovědnost za provedení prací:

- prostor před sokolovnou: vyhrabat trávník, pořezat ( zkrátit) túje  u plotu – I. Píšová

- úklid dřeva po kácení, skácení křivé borovice, přerovnání uskladněného dříví – M. Zelenka

- instalace záchytné sítě k sousedovi – M. Moravec

- sundání staré sítě kolem hřiště ( až těsně přes zahájením čištění hřiště firmou Tubeko) a instalace nových ochranných sítí na hřišti (až po vyčištění hřiště) – M. Zelenka

- likvidace velké části hromady listí ( kontejner od Ekologie) a vyhrabání trávníků kolem hřiště – V. Nováková a všestrannost

- příprava pétanquového hřiště – firma + O. Novák + hráči pétanque

- volejbalový kurt a okolí, umístění laviček  – M. Zelenka

- habry a keře u východního plotu – V. Nováková.

Zvážit, jak naložit se sloupem, který je třeba buď dobře ukotvit nebo odstranit. Budou zakoupeny nové odpadkové koše.

Firma TUBEKO akceptovala naši objednávku, ale práce může provést až po vyschnutí hřiště. Bude nás kontaktovat, jakmile bude moci na práci nastoupit.

Výbor rozhodl, že brigádu na hrabání listí svolá na pondělí, 22. dubna od 16 hodin. Ostatní práce mohou oddíly udělat podle svých časových možností, jakmile to počasí dovolí.

 

6. Činnosti v sokolovně a na hřišti do konce června

- bude otevřen ještě jeden běh čtvrtečního kurzu „problematické partie“, sobotní cvičení až do června . Všechny termíny zapíše M. Moravcová do kalendáře,

- 16. dubna burza , pořadatel Domeček. Cvičení seniorů přeloženo na středu od 9 hodin,

- repríza představení souboru Tyrš buď v pátek, 26. dubna nebo v sobotu, 4. května, do kalendáře včas označí platný termín I. Píšová,

- 11. května na hřišti turnaj v nohejbale,

- 15. června turnaj ve volejbalu, venkovní kurt ( při nepřízni počasí uvnitř sokolovny)

- 19. až 21. června školní olympiáda na hřišti i v sokolovně.

 

5. Různé informace

- informace o pořádání letního tábora, pořadá župa, bude dáno do vývěsky,

- nabídka firmy JaVy na zpracování grantu,

- nabídka ubytovacího zařízení v Krkonoších,

- výzva k všesokolské diskusi před sjezdem ČOS ( bude v červnu) o poslání, úkolech organizační struktuře Sokola,

- k přečtení dána tištěná verze časopisu Sokol a výzva, abychom do časopisu přispívali,

- přečten děkovný dopis OS naše Lány za půjčení sokolovny na „Merendu“,

-  informace o záměru Obce instalovat na hřišti venkovní cvičební stroj.

 

6. Informace z oddílů, diskuze členů výboru

M. Pucholt: o výsledcích šachistů, umístili se jako třetí v regionální soutěži, což je úspěch, dotaz na obsah výdajové části připravovaného grantu.

M. Moravec: informoval o výsledcích jednotlivých družstev ve stolním tenisu. Tréninky v sokolovně ukončí 26. dubna, v květnu a červnu již tréninky nebudou. Vyjádřil spokojenost s prací a zájmem správce. Hovořil o sponzorech, kteří oddílu přispěli. Vzal na vědomí potíže s regulací topení při turnaji (svévolná manipulace zapříčinila, že v úterý ráno, kdy je zahájen provoz, byla v Domečku zima).

I. Píšová: hovořila o úspěšných vystoupeních souboru Tyrš v Družci a Uhách. 20. dubna jede soubor na přehlídku sokolských divadelních souborů do lázní Toušeň.

M. Moravcová: informovala o dalším běhu kurzu „problematické partie“, o pochodu 28. dubna, o připravované akci v přírodě pro děti a požádala o pomoc i ostatní členy výboru ( oddílů)

M. Hořejší: informovala o přípravě burzy oblečení ( paní Klimešové, která burzu připravuje, bude opět zapůjčen klíč od sokolovny), úklid provedou po skončení samy.

A. Hořejší informovala o přípravě Běhu vítězství, z Hradu  přišel písemně souhlas s pořádáním akce v parku.

H. Majerová: kdy doplatíme župě půjčku na podlahu.

 

Usnesení z výborové schůze TJ Sokol Lány konané dne 9. dubna 2013

 

Výbor TJ

I.                   bere na vědomí

1.      že župa Budečská přispěje na Běh vítězství částkou 1000,- Kč,

2.že zastupitelé obce Lány přidělí TJ částku 180 000,- Kč a 20000,-  Kč pro soubor Tyrš

 

II. schvaluje

1.       příspěvek 320,- Kč na průkazy pro 4 cvičenky na slet do Roudnice,

2.      nákup míčků pro ST v částce cca 550,- Kč

3.      rezervaci sokolovny na maškarní bál 1. března 2014

 

III.             ukládá

vedoucím všech oddílů,odboru všestrannosti a souboru Tyrš:

- pozvat své členy na brigádu a zajistit provedení prací jak je uvedeno v zápise

 

     Členům souboru Tyrš

    Urychleně vybrat a odevzdat členské příspěvky na rok 2013

 

    Starostce

-          zajistit přistavení kontejneru na bioodpad dne 22. dubna,

-          projednat se správcem provádění kontroly regulace v Domečku po turnajích a akce, které budou probíhat v sokolovně do konce června.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 14. května  v sokolovně.