Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 9. května 2017

24.05.2017 20:33

 

Přítomni: V. Nováková, M. Moravcová, A. Hořejší, M. Hořejší, M. Moravec, I. Mišková, I. Píšová, D. Hrbek

Omluveni: P. Pleiner, M. Zelenka, I. Víchová

Správce sokolovny přítomen až do bodu jednání 4.

 

  1. Kontrola usnesení z minulé schůze. Úkoly splněny (valná hromada, zpracování grantů, divadlo, výběr členských příspěvků).
  2. Projednány termíny akcí v sokolovně v květnu a červnu. Doplnění termínového kalendáře na web. Během prázdnin budou cvičit ženy v úterý od 9  a od 20 hodin. Stolní tenisté budou mít tréninky jen jednou týdně, upřesní den a hodinu.
  3. Informace ze župy. Největší nejbližší župní akcí je sraz sokolů na Kolečku v Křivoklátě v sobotu, 27.5. od 10 do 17 hodin.  Starostka oslovila členy výboru, aby šli pomoci jako organizátoři a vyzvala oddíl volejbalu k účasti na neformálním turnaji. Akce se koná u příležitosti 120. výročí založení Župy Budečské. Do vývěsky bude dán plakát, propagaci udělat v oddílech, k účasti vyzvat hlavně děti, pro které tam bude program.
  4. Provoz sokolovny, práce správce. Správce zajistí odstranění závad – nedostatků: důstojnější upevnění televizní antény na střeše, upevnit řádně poštovní schránku na plotě, natřít držáky na vlajky. Dále zopakováno, že správce uklízí, ale stále neprovádí průběžně drobné údržbářské práce a velmi často není vůbec přítomen.  Větší péči věnuje v letním období úklidu venkovního WC. Je třeba zajistit nákup čisticích prostředků a odpadkových pytlů. Správce upozornil na poškozenou lavičku u ohniště(požádáme P. Fencla o opravu) a opět začínající problémy s vysedáváním „mládeže“ ve večerních hodinách na střídačce na hřišti, kde dělají nepořádek. Rozhodnuto, aby během prázdnin byly odstraněny lavičky ze střídačky. Správce v případě problémů bude volat městskou  policii. Provozní řád bude instalován na obou vstupních vrátkách na hřiště.
  5. Jednání o stavebních akcích. Starostka informovala o podání žádosti na Obec, bylo vyhověno, obdržíme částku 200 000,- Kč. Z toho 150 000,- Kč chceme věnovat na elektroinstalaci. Dále byla podána žádost o grant ke Stč. Kraji ve výši cca 418 000,- Kč rovněž na elektroinstalaci. TJ má v současné době k dispozici na tuto investiční akci částku cca 400 000,- Kč. Diskuse o způsobu realizace, etapově se akce prodraží, vzít si půjčku nechceme. Výbor rozhodl vypsat výběrové řízení na dodavatele a alespoň první část realizovat letos. Podle výsledku grantového řízení pak eventuálně pokračovat.

Dále výbor projednal návrh obec. zastupitelstva na provedení fasády na východní stěně sokolovny, která po pokácení tújí hyzdí celkový pohled na areál. Obec by nám půjčila finanční prostředky. Návrh nabídkového rozpočtu zní na 205 000,- Kč, ale technicky není návrh propracovaný ( tloušťka zdí x tloušťka zateplení). Výbor se po diskusi sjednotil v názoru, že naším prvotním zájmem je realizace rekonstrukce elektroinstalace. Zateplení východní stěny neřeší nijak zlepšení tepelných podmínek sálu a jeviště a konečně ani vyhotovení jen jedné stěny by celkovému vzhledu sokolovny neprospělo.

      6  . Různé, došlá pošta, diskuze

-          Projednána žádost ZŠ Mšec o pronájem hřiště a sokolovny na olympiádu ( jako dělá ZŠ Lány) ve dnech 7. a 8. 6.,

-          Projednána žádost o pronájem hřiště na nohejbalový turnaj policajtů z Kladna dne 14. nebo 15.5. (Policie upřesní),

-          Projednána žádost o pronájem na komerční akci (výkup starožitností) dne 17.5. od 15 do 16:30 hodin za částku 250,- Kč.

-          Informace o proběhlých brigádách na úpravu okolí sokolovny a o posledních akcích TJ ( výlet na Rabštejn a Běh vítězství – obojí hodnoceno velmi kladně.)

-          Běhu zámeckým parkem se letos zúčastnilo celkem 488 závodníků a dalších 234 běželo Běh pro zdraví. Je to druhá největší účast v historii Běhu.

-          Projednána žádost spolku Naše Lány na zapůjčení stolů a židlí na dětský den 10.6.

-          Starostka informovala výbor, že Muzeum TGM má zájem převzít nebo odkoupit naše staré skládací židle.

-          Rozhodnuto, že při velkých akcích TJ instalujeme poutač na příspěvky občanů na elektroinstalaci (např.  při akademii).

-          A. Hořejší připomněla, abychom podali žádost k župě o příspěvek na Běh vítězství

-          I. Píšová zdůraznila, že od září bychom se měli vážně zabývat přípravou oslav 100. výročí vzniku Sokola v Lánech. Každý dobrý nápad je vítán.

-          M. Moravec informoval výbor o skončení sezóny stolních tenistů a o výsledcích. Oddíl již realizoval dva turnaje jako předsletové akce (turnaj mládeže – účast 34, turnaj veteránů – účast 37.) Velkým úspěchem je výsledek družstva A, které bude hrát divizní soutěž.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 9.5.2017

 

Výbor TJ

I. schvaluje

1. bezúplatný pronájem hřiště a sokolovny pro ZŠ Mšec,

2. pronájem hřiště na turnaj v nohejbale pro policisty z Kladna za obvyklou částku,

3. bezúplatné zapůjčení stolů a židlí pro spolek Naše Lány na 10.6.

 

II. ukládá

1. starostce: vypsat po poradě s odborníky výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce elektroinstalace/ požádat župu o příspěvek na Běh vítězství.

2. všem členům výboru promýšlet oslavy TJ v r. 2018 a nápady předkládat průběžně I. Píšové/ všímat si dění na hřišti za sokolovnou a podle potřeby činit zásah proti nepořádkům

3. M. Hořejší vstoupit v jednání se souborem V.A.D. a jednat o vhodném podzimním představení.