Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 9. listopadu 2010

14.11.2010 20:39

Přítomni: M. Zelenka, H. Majerová, A. Hořejší, M. Hořejší, V. Svobodová, E. Kosár, L. Moravec, P. Slánička.
Omluveni byli: A. Tolkačev, I. Píšová, P. Pleiner, V. Nováková.

Jako host byl přítomen správce p. Hanzlíček .

1.  

1.   Kontrola úkolů z minulé schůze

 

-        Výroba a natření vývěsních skříněk – trvá.

-        Nový držák na vlajky je hotov a připevněn na budově.

-        Oprava rozbitého nábytku – byl podán inzerát do č. 11/2010 Lánského zpravodaje, že hledáme truhláře.

-        Kontrola lékárničky – trvá.

-        Dokončení úklidu v suterénu od věcí DS Tyrše – trvá.

-        Příprava žádosti o grant vzdělavatelskému odboru ČOS za DS Tyrš – trvá.

-        Zateplení  propadla  - V. Nováková provedla konzultaci a prohlídku s O. Novákem. Zateplení propadla je možné provést, není příliš technicky náročné, lze jej udělat svépomocí. Výbor navrhuje, aby byl zakoupen materiál a zateplení, aby provedl DS Tyrš. Jako náhradník na provedení zateplení je určen oddíl volejbalu.

-        Výbor navrhuje zjistit, jestli DS Tyrš využívá čtvrteční hodinu v rozvrhu, stejně tak zda jsou navštěvovány další cvičební hodiny v průběhu týdne – např. cvičení rodičů s dětmi. Pokud tyto hodiny nejsou využívány vůbec nebo jen velmi s malou návštěvností, navrhuje výbor využití těchto hodin jinými oddíly, s ohledem na velký zájem o volné hodiny v sokolovně.

-        Vymalování prostor sklípku projednala V. Nováková s malířem p. Tůmou. Realizace by proběhla v druhé polovině listopadu 2010. Výbor navrhuje prostory vymalovat světlými barvami – žlutou, oranžovou.

-        V. Nováková a A. Hořejší provedli poptávku na topný kabel do okapu na severní straně sokolovny nad přísálím. Oslovena byla firma Šrámek ze Slaného, která po osobní prohlídce předložila rozpočet cca 11.000,- Kč. Výbor jednomyslně souhlasí s provedením realizace do začátku letošní zimy.

-        V. Nováková provedla poptávku u zahradnictví Franc na ceny sazenic nových lip okolo víceúčelového sportoviště za vykácené stromy. Ceny se pohybují cca od 1.200,- Kč do 2.000,- Kč za jednu sazenici dle vzrůstu stromů. S ohledem na pokročilou roční dobu výbor souhlasí s výsadbou nových stromů až v jarních měsících. Výsadbu V. Nováková navrhuje spojit s nějakým významným datem.

 

2.     Informace ze Župy

 

-        V. Svobodová obdržela informace ohledně označování faktur v účetnictví.

-        Termíny turnajů stolního tenisu nového regionálního seriálu neregistrovaných hráčů -  13. 11. Lány, 4. 12. – Dříň, 15. 1. – Lány, 5. 2. – Dříň, 5. 3. – Stochov.

-        Rozdělení grantů ze Župy.

-        V roce 2011 bude tzv. „Sletová štafeta“, Župa bude slavit 115. let od založení .

 

3.     Došlá pošta, aktuality

-        Granty pro stolní tenis, podklady předány L. Moravcovi k vyřízení.

-        DS Tyrš obdrží od KÚ Středočeského kraje částku 13.000,- Kč na rok 2010. Je nutné proinvestovat do konce roku 2010.

-        Starostka obdržela dvě žádosti na komerční pronájem sokolovny – víkendovou akci a celotýdenní akci. Z důvodů velké vytíženosti sokolovny oddíly žádosti zamítla.

-        Žádost od SDH T.G.Masaryka v Lánech na pronájem sokolovny na ples v termínu 19. 2. 2011 včetně dne na přípravu a úklid. Výbor souhlasí, starostku pověřuje uzavřením smlouvy.

-        19. 11. přijde revize na elektřinu

-        Muzeum T.G.M. v Lánech má zájem o odkoupení starých skládacích židlí. Do konce roku 2010 by odkoupil 20 ks, následně v roce 2011 byl odkoupil další dle svých finančních možností. Výbor souhlasí s prodejem. A. Hořejší výbor seznámila s informací, že stejné skládací židle (z buku) vyrábí nábytkářská firma na Moravě v ceně 500,- Kč bez DPH. Výbor navrhuje udělat bližší poptávku a případně tyto nové skládací, dřevěné židle zakoupit. Absenci polstrování navrhuje výbor řešit odnímatelnými textilními sedáky (např. s teflonovým potahem), které bude možné snadno vyprat.

-        Správce p. Hanzlíček má projít sokolovnu a odevzdat případný nebezpečný odpad 13. 11. k hromadnému sběru v obci.

 

4.     Finance

-        K datu 31. 10. 2010 má TJ Sokol Lány na účtě 202.823,- Kč (obdrželi jsme 17.500,- Kč ze Župy, 15.400,- Kč od      , 5.430,- Kč od p. Cepáka za posvícenskou zábavu, 10.000,- Kč příspěvek od obce na nový plot na východní straně pozemku).

-        Výbor schválil nákup nového lina do sklípku včetně vstupní chodbičky pod schodištěm od WC. M. Hořejší byla pověřena zjištěním cenové nabídky u firmy Podlahový ráj v Novém Strašecí na odolný typ linolea. Na příští schůzi předloží varianty pokládky ve sklípku, schodiště a demontáž stávajícího lina, aby výbor mohl rozhodnout o rozsahu realizace.

-        Výbor souhlasí s vrácením částky 25.000,- Kč Župě, splátka půjčky.

-        M. Zelenka telefonicky 9. 11. urgoval úhradu částky za svatbu, kterou zařizoval p. Hasík. Obdržel informaci, že platba již byla p. Hasíkem zaslána počátkem listopadu na účet. Nutné ověřit z měsíčního výpisu.

-        Výbor doporučuje okamžitě zřídit k účtu TJ Sokol internetové bankovnictví, aby bylo možné lépe sledovat úhrady pohledávek a zjednodušily se takéi úhrady, které TJ Sokol provádí.

 

5.     Různé

 

-        Nové aktivity Zumba a Taebo se rozběhly dobře.

-        Cvičitelka Taeba žádá o komerční pronájem nedělní hodiny. Výbor souhlasí s uzavřením smlouvy za stejných podmíneki jako jsou hodiny Zumby.

-        Cvičení pro seniory odboru všestranosti v úterý dopoledne je také navštěvované.

-        18. 12. od 16-17 hodin plánuje odbor všestrannosti vánoční hodinu cvičení s M. Kholovou.  Je dohodnuto s oddílem volejbalu, že uvolní sál sokolovny na cca 2 hodiny, aby vánoční cvičení mohlo proběhnout (oddíl volejbalu mám sokolovnu zamluvenou na celý den).

-        V plánu je do konce roku úklid sklípku, možnost odpracování brigádnických hodin, pro ty, kteří ještě nemají splněny brigády za rok 2010.

-        Na 3. 12. 2010 je plánována velká brigáda na úklid víceúčelového sportoviště před zimou. Opět šance pro dospělé členy, kteří nemají odpracované povinné 3 brigádnické hodiny.

-        Správce p. Hanzlíček má za úkol prohlídnout okapy na jižní straně budovy a odstranit listí před zimou (naposledy tak učinila V. Nováková v říjnu l. r.).

-        Správce p. Hanzlíček má za úkol vyvěsit státní vlajku 17. 11.

-        Do příští schůze si všichni připraví požadavky na vánoční provoz v sokolovně.

-        JUDr. Ernest Kosár oznámil, že rezignuje na svou funkci ve výboru z důvodů své nominace na neuvolněného místostarostu obce Lány (10. 11. 2010 byl na ustavující schůzi zastupitelstva zvolen). Ukončení své činnosti ve výboru bude řešit se starostkou V. Novákovou v souladu se stanovami Sokola/ČOS. Výbor souhlasí s podmínkou, že za sebe najde stejně kvalitní náhradu, kterou představí na prosincové schůzi výboru.

-        Výbor navrhuje umístit na webové stránky stanovy, kterými se řídí naše TJ.

-        L. Moravec informoval, že své dětské členy (od 12 let) posílá do soutěží dospělých, aby nabraly zkušenosti.

-        L. Moravec informoval, že lánský oddíl stolního tenisu spoluzaložil společně se Stochovem a Dříní regionální seriál pro neregistrované hráče v kategorii dětí. V průběhu letošní sezóny se lánští dětští hráči budou zúčastňovat soutěží, které budou se konat střídavě v Lánech, ve Stochově a na Dříni.

-        M. Zelenka požádal M. Hořejší, zda by mohli při celodenním turnaji 18. 12. 2010 využít Domeček pro zázemí rodičů s dětmi. M. Hořejší souhlasí, bez úhrady nákladů za topení, bude řešeno materiální/brigádní pomocí ze strany oddílu volejbalu.

-        Výbor žádá starostku V. Novákovou, aby projednala s cvičitelkou B. Ladrovou výběr příspěvků od nečlenů za cvičení dětí v oddíle aerobiku. Výbor obdržel informace, že úhrada příspěvků není důsledně prováděna a někteří nečlenové pak navštěvují hodiny zdarma.

 

Příští schůze výboru TJ Sokol Lány bude 14. 12. 2010 od 20.05 hodin.