Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. března 2022

14.03.2022 13:08

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , I. Mišková,, I. Víchová, M. Brožek, M. Píša

Omluveni:  M. Hořejší, J. Rovný

 

1. Kontrola usnesení

Všechny úkoly byly splněny. Zatím bez výsledku je jednání s elektrofirmou. Určité problémy s regulací topení, je třeba zkontrolovat stav baterie v termostatu.

 

2. Provoz sokolovny, správce

V sokolovně na sále kapal  radiátor, opraveno. Starosta upozornil na závady na rozvodech na WC , bude nutná oprava. Správce natřel popelníky před vchodem. Starosta navrhl a výbor odsouhlasil  zavedení nového telefonního čísla do sokolovny . Projednán také návrh na výměnu kotle v bytě správce.  Dále starosta informoval o průběhu plesu Lesní správy, poděkoval všem, kdo se podíleli na včasném úklidu nářadí. Zálohy na energie jsou nastaveny, roční vyúčtování energií nemáme zatím  k dispozici. Správce pokračuje v evidenci denní spotřeby plynu, aby se nechaly spočítat náklady na den provozu.

 

3. Došlá pošta, různé informace

- SDH údajně chce pořádat ples 26. března, žádost zatím nepředložili.

- Spolek Naše Lány požádal o pronájem sokolovny na pořádání burzy 27. dubna.

- 9. dubna se bude konat obecní ples

. proběhla  revize hasicích přístrojů,

- , p. Moutalíková uvažuje o prodloužení tanečního kurzu v sokolovně,

-  p. Dvořák ZŠ Mšec žádá o možnost uspořádat na venkovním hřišti opět školní olympiádu, interiér sokolovny by využili jen na skok do výšky. Dále požádal o zapůjčení šachovnic.

- na firmu Bubákov poslána žádost o  osvobození od poplatku.

- 25. dubna by měli přivézt venkovní stůl na ST, bude umístěn vedle pétanquového hřiště.

 

4. Příprava žádosti o dotaci na rok 2022 k obci. Diskuze o  akcích – činnostech, které do žádosti zahrneme.

 

5. Příprava valné hromady. Bude se konat 30. března od 18:30 hodin ve sklípku v sokolovně. . Rozděleny úkoly k přípravě – viz usnesení. Písemné pozvánky členům nebudou vydány. Každý oddíl prostřednictvím trenérů a cvičitelek zajistí co největší účast  členů.

 

6. Finanční situace

Starosta a hospodářka informovali o stavu prostředků na účtu a hotovosti. J. Porcalová předala  vybrané členské a oddílové příspěvky od většiny členů ve všestrannosti. Starosta upozornil členy výboru na webové stránky TJ Křivoklát, která žádá o dotaci na velkou rekonstrukci jejich sokolovny

 

7. Z oddílů, diskuze

M. Moravec za ST:  oddíl má kalendář na březen a duben hodně naplněný, okresní soutěže skončí v březnu, ale vyšší soutěže budou pokračovat. Důležitý zápas má oddíl i v den konání naší VH. A 9. a 10. dubna se hraje o postup do krajského kola. Na velikonoční pátek plánuje oddíl turnaj veteránů (po dvouleté přestávce), 1 člen oddílu byl v Tyršově domě darovat krev 16.2.

I. Víchová odeslala článek o minerálkách do časopisu Sokol, zatím bez odezvy.  Členkou TJ bude i nadále, i když nebude ve výboru.

V. Nováková upozornila na pietní akci 7.3. na hřbitově, za TJ se zúčastní.

M. Zelenka navrhl, abychom v budoucnosti nechali udělat trika s nápisem TJ Sokol Lány kvůli zviditelnění a reprezentaci. Dále zdůraznil, že v dubnu uskutečníme brigádu na venkovní areál, termín dohodneme na dubnové schůzi..

M. Hořejší poslala svoje poznámky mailem. Informovala, že projektant má všechny podklady ke stavebnímu povolení, až obdrží třetí paré projektu, předá na stavební úřad.  Nabídla pomoc při konání župní valné hromady. Navrhla  uspořádat v dubnu divadelní představení, bude jednat se souborem V.A.D. Navrhla širší propagaci závodů předškoláků v červnu.

M. Píša: informoval, že veškerá elektroinstalace na jevišti během plesu LS  fungovala bez problémů

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 1. března 2022

 

Výbor TJ

I. schvaluje: výměnu kotle v bytě v letošním roce/ pořádání hasičského plesu dne 26. 3. za stejných podmínek jako jiné komerční akce/ pronájem tělocvičny na burzu 27.4. pro spolek Naše Lány/ pro nájem hřiště pro ZŠ Mšec v červnu a zapůjčení šachovnic/ pořízení nového telefonu do sokolovny/ podání žádosti o dotaci k obci na rok 2022 ve výši 200 000,- Kč a to na kotel, energie, drobné opravy a sportovní činnost s mládeží.

 

II. ukládá

M. Zelenkovi: zkontrolovat stav baterie v termostatu u sálu/ zařídit nový telefon do sokolovny/ připravit zprávu o činnosti výboru pro VH/ uzavřít smlouvu na ples s SDH Lány/ uzavřít smlouvu na pronájem na burzu 26. dubna za částku 600,- Kč/ připravit technicky místo ve sklípku na VH/ odeslat nejpozději do 30. 3. žádost o grant na obec.

V. Novákové: připravit po administrativní stránce valnou hromadu TJ, pozvat starostu obce/ projednat s členkami kontrolní komise jejich kandidaturu na další volební období/ upravit vývěsku TJ a pozvat členy na VH i prostřednictvím obecního rozhlasu/ spolu  s členkami připravit občerstvení na VH/ připravit textovou část žádosti k obci

I. Miškové: spolu s účetní a starostou zpracovat číselnou část žádosti k obci/ zajistit zprávu kontrolní komise pro VH a zprávu o hospodaření TJ za rok 2021/ požádat účetní, aby zpracovala přehled o příjmech a výdajích jednotlivých oddílů za rok 2021

Všem členům výboru, trenérům a cvičitelkám: pozvat členy na valnou hromadu TJ a zajistit tak co největší účast.

Vedoucím oddílů: připravit zprávu o činnosti na VH

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 5. dubna 2022.