Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. června 2021

08.06.2021 12:39

Přítomni: M. Zelenka,   V. Nováková, M. Moravec, J. Rovný, I. Mišková, M. Píša, I. Víchová

Omluveni: M. Hořejší, J. Porcalová, M. Brožek

 

1. Kontrola usnesení z minulé schůze

Zápis v rejstříku vlastníků proveden (ale dodatečně zjištěno, že jsou uvedeni jako vlastníci starosta, místostarostka a jednatel). Úkoly spojené se zahájením cvičení splněny. V platnosti zůstávají některé úkoly z minulosti – viz zápis  ze 4.5.

 

2. Správa sokolovny a hřiště

Na venkovním hřišti instalovány nové sítě včetně branek.  Návrh zakoupit ještě novou síť k volejbalovému hřišti. Správce opravuje sokl na východní straně a poctivě seká trávu. V červenci plánuje dovolenou, včas oznámí, abychom zajistili náhradní služby. Zbývá odvézt kovový šrot a věci do sběrného dvora. Starosta upozornil na rezavějící sloupy na světla, nutno se zabývat opravou. Poté byly připomenuty akce, které se budou v našem areálu během prázdnin konat, budou zapsány v kalendáři akcí.

 

3. Pošta a aktuální informace, úkoly

- diskuze o nákupech v rámci Můj klub 2021, abychom nesháněli účty na poslední chvíli. Dohodnuto zakoupit nebo zajistit realizaci: bezdrátové mikrofony k aparatuře, soustředění ST a volejbal, nový robot pro ST, nákupy pro ATL (látky, šití), obnova poškozeného náčiní pro všestrannost, zaplacení haly na tréninky florbalu.

- upozornění Jany Porcalové o zapojení dvou našich družstev do soutěže Hýbej se hezky česky a žádost na členy, aby podpořili naše týmy hlasováním od 3. do 30. června. Viz adresy v mailu od Jany nebo v usnesení. .

- všestrannost chce uspořádat závěrečné cvičení  pro ženy 22.6 od 18 hodin jako rozlučku se cvičebním rokem. Prázdninové cvičení budou mít ženy v úterý od 9 do 10 hodin a od 20 do 21 hodin. Stolní tenis chce rovněž během prázdnin trénovat jednou týdně.

- jednáno o využití Ondrášovek. Každý oddíl si vezme dle potřeby na hromadné akce a I. Víchová předá minerálky do Domu s pečovatelskou službou s náležitou propagací a dokumentací.

- Starosta vyzval oddíly, aby se zapojily do Gulášfestu. Přihlášku je třeba poslat do 10.7.

- Běh republiky. Naše TJ byla vyzvána, abychom se podíleli na organizaci Běhu republiky. Po diskuzi rozhodnuto se této akce nezúčastnit. Rozhodnutí oznámí jednatelka bratrovi do Křivoklátu.

- Výbor seznámen s pozváním na akci na kladenském sletišti dne 12.6.

- V sobotu 30.5. jsme bezúplatně umožnili  komisi společenského života OÚ uspořádat v sokolovně divadelní představení pro děti.

- Jednatelka upozornila na nadcházející životní jubilea (P. Fencl 19.6., V.Jirkovský 31.7., E. Kosár 10.8.), oddíly zajistí předání dárku a blahopřání.

- 12. 6. pořádá oddíl volejbalu turnaj Lánská smeč

 

3. Valná hromada

Po diskuzi výbor rozhodl dle pokynů ČOS, že valnou hromadu letos konat nebudeme. Materiály potřebné ke schválení byly členům výboru k dispozici – bez připomínek. Viz usnesení z dnešní schůze.

 

5. O finanční situaci TJ informoval členy výboru starosta a hospodářka.

 

6. Diskuze, návrhy členů výboru

- V. Nováková: velká brigáda na generální úklid bude zorganizována až na konci prázdnin před zahájením nového cvičebního roku.

- I. Víchová zajistí předání minerálek v souladu s článkem při přihlašování do soutěže. Oddílu florbalu ubyli dospělí členové, oddíl bude znovu dělat nábor.

- M. Píša opravil porouchaný zesilovač, navrhl zakoupit bezdrátové mikrofony. Zvážit, kde budou uloženy.

- J. Rovný jedná o provedení elektrorevize.

J. Porcalová: 25.6. bude dělat ATL rozlučkovou akci na hřišti. Na 22.6. plánuje oddíl všestrannosti uspořádat bojovou hru pro děti.

 

S přáním hezkého léta schůze výboru ukončena s tím, že v případě potřeby  výbor svolá starosta t on-line.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 1. června 2021

 

Výbor TJ Sokol Lány

1. schvaluje

- odložit konání valné hromady na rok 2022. V souvislosti s tím projednal účetní uzávěrku za rok 2020 s tím, že výsledek hospodaření ve výši 18 580,- Kč bude převeden do vlastního jmění.

- nákup nových ochranných sítí u volejbalového hřiště, přenosných mikrofonů, cvičebních pomůcek za ty opotřebované, robota pro ST. Většina bude účtována na Můj klub 2021.

- nákup drobných odměn pro děti na bojovou hru.

 

2. Ukládá.

2.1. starostovi: podepsat a zajistit odeslání potřebných materiálů do rejstříku/ po nákupu materiálu na stavbu plotu svolat brigádu/

2.2. jednatelce: sdělit starostovi do Křivoklátu, že se nezapojíme do Běhu republiky/ na konci prázdnin svolat brigádu na mytí oken a velký úklid sokolovny/zajistit ve vývěsce a v Lánském zpravodaji propagaci župní akce na sletišti dne 12. června

2.3. I. Víchové: předat potřebné množství Ondrášovek seniorům a zajistit náležitou dokumentaci a zveřejnění v časopise Sokol.

 

3. Žádá všechny členy výboru a jejich prostřednictvím i ostatní členy, aby se zapojili do hlasování v soutěži Hýbej se hezky česky a podpořili naše dva týmy: www.hybemesehezkycesky.cz/on line../detail..1147

a www.hybemeseshezkycesky.cz/on line .../ detail 965.

Hlasovat se může jednou denně do 30. června.

 

Příští schůze se bude konat 7. září.