Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. února 2022 on-line

15.02.2022 09:16

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, M. Moravec,  J. Porcalová , I. Mišková,, J. Rovný,

 I. Víchová, M. Brožek

Omluveni:  M. Hořejší, M. Píša

 

1. Kontrola usnesení

Většina úkolů splněna. V platnosti zůstávajíc.: podklady pro nové dohody na pronájem, jednání o stromech, zhotovení nového razítka, seznámení se s projektem, nástěnka k výročí Sokola. I. Víchová již nechce nadále pracovat ve výboru TJ.

 

2. Došlá pošta, informace

- zájemkyně o pronájem Domečku pí Lucie Brabcová neakceptovala zvýšené ceny, nemá zájem o pronájem, stejně tak V. Lounová ponechává jen dětskou jógu, ale angličtinu ne.

- Lesní správa žádá o pronájem sokolovny na ples v pátek 25. února. Výbor souhlasí, ale bez galerie (Domečku).

- I. Víchová posílá článek do časopisu Sokol a do LZ ohledně akce „Ondrášovky“.

- od OÚ jsme dostali termíny obecních akcí v sokolovně: 9.4. obecní ples/3. nebo 10.12 přástky.

- starosta upozornil na nabídku divadelního představení v kině Sokol v Kladně,

- znovu se rozvinula diskuze o proplácení cestovného cvičitelkám. Dohoda, že do prázdnin necháme tak, jak bylo rozhodnuto  na minulé schůzi a po prázdninách budeme řešit znovu. Předpokládáme, že cestovné budeme moci zahrnout do nákladů v rámci žádosti Můj klub 2022.

-  Oslavy 160 výročí založení Sokola. Nasvícení sokolovny u nás není možné, zajistíme vyvěšení sokolského praporu  dne 16. 2. a výzdobu vývěsky TJ.  K výročí pak uspořádáme sázení stromů na jaře.

- znovu řešena záhada se zatahováním závěsů na jižní straně.

- na obecní ples neúčtujeme nájemné, dohodnout úhradu energií.

- V. Lounová bude mít dětskou jógu v únoru až do 16 hodin podle původní smlouvy jako náhradní hodiny, od března pak jen do 15:30 hodin..

- Spolek Naše Lány hodlá uspořádat dva turnusy dětských táborů v termínech 18.-22.7.2022 a 25.-29.7.2022 a dále jógový tábor v termínu 15.-19.8.2022

- po Domečku jsme převzali jako dar ionizátor, vařič, radiomagnetofon a vysavač a dále zbytky čisticích a hygienických prostředků, které budou využity na letní tábory.

 - ceny energií. Správce zapisuje denně spotřebu elektřiny a plynu. Bude vyhodnoceno a podle toho stanoveny ceny energií na letošní rok při pronájmech – viz usnesení..

- fotbal požádal o pronájem venkovního hřiště  na tréninky vždy v úterý od 18 hodin. Výbor souhlasil, stanovena cena 300,- Kč/hod.

 

3. Valná hromada TJ

Výbor rozhodl o konání VH  ve středu 30. března od 18:30 hodin a to zase ve sklípku. Podrobnou přípravou se bude výbor zabývat na příští schůzi. Je třeba zajistit provedení revize hospodaření a připravit zprávu kontrolní komise.

 

4. Finance

Starosta a hospodářka seznámili výbor se staven prostředků na účtu, v pokladně a  na Běh vítězství. Finance vybrané za členské a oddílové příspěvky odevzdávat hospodářce, seznam platících a sumu odevzdaných peněz oznamovat V. Novákové.

 

4. Diskuze, návrhy členů výboru

V. Nováková: předala vedoucím oddílů termíny významných životních jubileí členů, oddíly si budou hlídat/ jsou zakoupeny členské známky na rok 2022, peníze lze odevzdávat rovnou hospodářce, ale matrikářce je třeba předat seznam členů, kteří zaplatili/ oznámila výboru, že J. Porcalová byla zvolena župní náčelnicí a další dvě cvičitelky jsou ve vedení župních oddílů/ více využívat adresu lany@/sokol.eu (nebo to alespoň pravidelně číst)/ požádala o volný termín pro konání župního závodu předškoláků v LA  u nás na hřišti/ přednesla návrh, aby se pomalé cvičení, kterého se zúčastňuje málo cvičenek,  konalo nahoře na galerii, která se levněji vytopí.

J. Rovný: požádal za mateřskou školu, zda by také mohla využívat sokolovnu a to v úterý od 10 do 12 hodin jednou týdně/ B. Rovná  se nabízí, že by si vzala na starost organizaci a pronájem „Domečku“ na rodinné dětské oslavy – když bude zájem

M. Brožek dává v úvahu, zda má cenu, aby byl členem výboru, když nebude jezdit kvůli výboru na schůze.

M. Moravec: občas problémy se zhasínáním v šatně, navrhl instalaci pohybového čidla, případně i do skladu stolního tenisu.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 1. února 2022.

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

1. Pronájem sokolovny Lesní správě na ples dne 25. února (oddíly zajistí úklid nářadí a náčiní před plesem!)

2. pořádání dvou běhů příměstských táborů v sokolovně a na hřišti v termínech 18.-22.7.2022 a 25.-29.7.2022, dále jógového tábora v termínu 15.-19.8.2022 a župního přeboru předškoláků v LA dne 18.6.2022 venku na hřišti.

3. využití sokolovny i mateřskou školou jednou týdně v úterý od 10 do 12 hodin,

4. pronájem venkovního hřiště fotbalistům na tréninky za cenu 300,- Kč/hod.

5. ceny za energie při komerčních pronájmech v roce 2022 takto: voda  120/m3,  elektřina 12,- Kč/1kWh, plyn 26 Kč/1m3.

6. konání valné hromady TJ ve středu 30.3. od 18:30 hodin

 

II ukládá

M. Zelenkovi: projednat s J. Drastilovou možnost účtování nákladů za energie při obecním plese/ účtovat správci spotřebu vody za 4/Q. 2021/přenastavit topení v Domečku pouze na čtvrteční jógu / přepsat WIFI v Domečku na TJ/ dojednat podrobnosti s LS Lány ohledně plesu

V. Novákové: připravit smlouvu s V. Lounovou na jógu od března 2022 za nájem 300,- /hod./

 z podkladů připravit smlouvu pro LS Lány/ znovu urgovat firmu elektro ohledně  nouzových světel a zbytečného svícení

I. Miškové: kontaktovat předsedkyni kontrolní komise kvůli přípravě revize hospodaření

M. Moravcovi: z podkladů předložit starostovi návrh nových cen energií při pronájmech. Spočítat hodinové náklady při běžných činnostech TJ.  Zpracovat výkaz – registraci sportovního oddílu a předat starostovi.

Všem trenérům a cvičitelkám: důsledně šetřit energiemi, kontrolovat svícení a  topení, případné připomínky k vytápění  dávat starostovi k zajištění potřebných úprav.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat  1. března 2022.