Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. září 2020

07.09.2020 07:47

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, J. Porcalová, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša

Omluveni: J. Rovný, I. Víchová

Na začátku schůze byl přítomen správce pan Kepsha.

 

V úvodu starosta uvedl, co vše provedl správce během prázdnin kromě svých běžných povinností (nátěr střechy, podlaha v Domečku, omítky, opravy po kanalizaci, byl odstraněn z důvodu bezpečnosti topný kabel ve žlabu na severní střeše) a vyslovil spokojenost a poděkování. Správce doporučil nákup stavebního kolečka, zkontroluje, jaké čistící prostředky je třeba dokoupit.

 

 1. Kontrola usnesení z minulé schůze

Všechny úkoly byly splněny, kromě článku do časopisu Sokol. V. Nováková poslala článek o jubilantech Bechyňových, mělo by vyjít nyní v září.

 

 1. Informace, došlá pošta a různé
 • Oddíl florbalu zajistil výměnu desek na košíkovou na venkovním hřišti, instaloval nové včetně košů. Zajistil sponzorské dary ve výši 8000,- Kč, celková částka činí cca 15000,- Kč. Poděkování. Oddíl florbalu chodí hrát košíkovou dvakrát v týdnu. Nové sítě na hřišti instalujeme až na jaře 2021.
 • Oprava kanalizace na východní straně hotova(částka cca 69000,- Kč), zbývá dokončit novou podestu, zajišťuje taktéž SP Rakovník. Je třeba, aby bylo hotovo do pronájmu hřiště 10.9. a na jarmark.
 • J. Porcalová zpracovala a odeslala žádost o grant v rámci COVID-Sport, obdrželi jsme poloviční částku, tj.22155,- Kč. Je třeba prostudovat smlouvu o přidělení a dodržet všechny podmínky.
 • Ze Stč. kraje jsme obdrželi písemný protokol o provedené kontrole čerpání dotace na elektroinstalaci. Nebyly shledány žádné nedostatky.
 • Znovu se diskutovalo o nabídce, abychom byli organizátory Sokolského běhu. Výbor rozhodl se této akce pořadatelsky nezúčastnit. Na jaře pořádáme u nás Běh vítězství.
 • Projednána žádost skautů z Prahy na možnost ubytování  v sokolovně ve dnech 16. až 18.října. Bohužel nelze vyhovět, protože ten víkend probíhají mistrovské zápasy stolních tenistů.
 • Znovu diskuze o sázení nových lip. Rozhodnuto, abychom tuto akci přesunuli na rok 2021 a podle možností využili grantové řízení na „stromy“.
 • Diskuze o konání posvícenské zábavy. Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi výbor rozhodl zábavu nepořádat.
 • M. Hořejší zpracovala a v termínu podala žádost k MAS Svatováclavsko a to na částku cca 128 000,- Kč(musí být 20%spoluúčast).  Žádali jsme o tři položky: nákup židlí, vysoušečů na ruce na WC a mikrofonu a reflektorů. Od pořízení ochranné podlahy výbor kvůli velkým nákladům upustil. Výsledky schvalování zatím neznáme, nákup můžeme realizovat od 24. srpna do konce roku 2021, náklady musíme uhradit sami a pokud bude grant přidělen, pak teprve bychom dostali peníze.
 • M. Hořejší předložila žádost o možnost pronájmu sokolovny jeden den v týdnu v dopoledních hodinách na tréninky („Pooldance“ ??). Diskuze o možnostech technického řešení instalace potřebného nářadí. Žadatelka bude vyzvána k návštěvě sokolovny a osobnímu jednání .Částka za pronájem 350,- /hod.  Dále M. Hořejší žádala o pronájem sokolovny na burzu oblečení dne 7. října pro spolek Naše Lány.
 • Na 6. listopadu je předběžně nasmlouváno divadlo V.A.D se hrou Úl. O možnosti otevřít sokolskou kavárnu po divadle bude rozhodnuto později – podle situace s pandemií.
 • Jednáno o nutnosti čerpat prostředky na grant MŠMT Můj klub (20 000,- Kč na cestovné a startovné/ 5000,- Kč na soustředění/ 17200,- Kč na energie/ 50000,- Kč na odměny cvičitelkám a trenérům dětí). Při vyúčtování dávat pozor, jaké položky do kterého grantu dáváme, nesmí to být duplicitně!
 1. Rozvrh hodin v sokolovně. Pravidelný provoz bude zahájen 7. září.

Pondělí                                    16 – 19   aerobik

                                                19 – 21  volejbal

Úterý                                       9 – 10    seniorky

                                                16:30 – 18  mladší žactvo

                                                18 – 19 florbal (od 13.9.)

                                                19-20 kondiční cvičení

                                                20 – 21  aerobní cvičení

Středa a pátek                          16:30 – 18  stolní tenis mládež

                                                18 – 21   stolní tenis dospělí

Čtvrtek                                    16:30 – 18  placený nohejbal

                                                18 – 19   kondiční cvičení (až do října)

                                                19 – 21  volejbal

Neděle                                     17 – 18  zdravotní cvičení nebo fitness jóga

                                                                                   (až od října)

            Všechna hygienická opatření zůstávají nadále v platnosti stejně jako vedení záznamů o účasti na cvičení nebo trénincích ( z důvodů „trasování“, pokud by se tu projevila nákaza). Zároveň vedoucím oddílů připomenuto, aby všichni dodržovali stanovené hodiny a neprotahovali svoje lekce na úkor jiných.

 1. finanční situací seznámila výbor hospodářka Iva Mišková. Na účtu jsou peníze od Obce, MŠMT i NSA, je třeba je postupně čerpat na schválené účely.
 2. Diskuze členů výboru
 • M. Moravec: oddíl ST získal od svazu 1250,- Kč za postup do celostátního kola a 750,.-Kč za titul „Vzorné družstvo“.  Stolní tenisté trénovali v sokolovně po celé prázdniny. Šest stolních tenistů absolvovalo soustředění v Liberci. 19.září začínají hrát mistrovské soutěže. Dotázal se, zda si mohou na jevišti postavit jeden stůl pro tréninky. Váhá, zda zpracovávat propozice k Regionálnímu turnaji mládeže (kvůli pandemii).
 • V. Nováková: ženy cvičily po celé prázdnin vždy v úterý od 9 a od 20 hodin. Ženy umyly 25.8. všechna okna v sokolovně, paní správcová myla okna nad přísálím ze střechy. O. Novák znovu ostříhal živý plot v ulici Na Ohradech. Vstoupil v jednání s instalatérskou firmou o rekonstrukci sprch, je třeba sehnat někoho, kdo by udělal dlažbu. Dotazovala se, jakého nového dodavatele máme na energie a od kdy. Požádala všechny, aby jí dali podklady o akcích v r. 2020 do sokolské kroniky. Upozornila, že v sobotu 29.8. ještě odpoledne se v celé sokolovně svítilo, ač zde nikdo nebyl (vysvětlení – v pátek večer byl při tréninku ST vypnut proud, po jeho zapnutí už to nikdo nezkontroloval a správcovi nebyli doma).
 • M. Zelenka navrhl instalovat venkovní stůl na stolní tenis v příštím roce. Informoval o vyřezávání sokola z poražené lípy. Byla by ale nutná nějaká ochrana před nepřízní počasí, nutné vyřešit. Navrženo, aby odhalení proběhlo v příštím roce. Do jara také rozhodnout o nákupu nových odpadkových košů venku i dovnitř na třídění odpadu.  
 • M. Píša hovořil o využití mikrofonu a reflektorů, na jejichž pořízení požadujeme dotaci u Svatováclavska.  

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány ze dne 1. 9. 2020

 

Výbor TJ

 1. Bere na vědomí
 • Že Martina Hořejší bude nadále ve výkonném výboru MAS Svatováclavsko zastupovat spolek Naše Lány, nikoliv TJ Sokol.

 

 1. Schvaluje
 • Nákup stavebního kolečka do sokolovny a štítkovacích kleští na inventuru.
 • Rozvrh hodin sokolovně, jak je uveden v zápise
 • Pronájem sokolovny na burzu oblečení dne 7.10. za obvyklých podmínek

   

 1. Ukládá

3.1.Starostovi: provést odečet spotřeby vody a vyúčtovat správci/ jednat s paní o technických možnostech konání tréninků v sokolovně/

3.2. Janě Porcalové: důkladně prostudovat podmínky smlouvy s NSA na čerpání dotace/ vést jednání s B. Ladrovou na čerpání dotace MŠMT pro aerobik/do 4. října přesunout náčiní a uvolnit šatnu vedle jeviště pro burzu/

3.3. M. Moravcovi projednat s V. Jirkovským možnost položení dlažby ve sprchách a za jakých podmínek

3.4. Všem členům výboru a vedoucím oddílů:  promyslet, kdy a jak udělat akci sázení nových lip v roce 2021 a odhalení sochy sokola/ doručit V. Novákové fakta o činnosti oddílu v r. 2020 pro zápis do sokolské kroniky/

3.5. Všem trenérům a cvičitelkám: provést kontrolu placení členských a oddílových příspěvků i za 2. pololetí a včas odevzdat/ dodržovat rozvrh hodin, nepřetahovat časově svoje lekce.

 

 

 

Příští schůze výboru bude 6. října 2020 v 19 hodin.