Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 10. prosince 2019

15.12.2019 19:33

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Píša, M. Hořejší, M. Brožek, M. Moravec, I. Víchová

Omluveni: J. Porcalová, J. Rovný

Hosté: Ivan Kepsha (správce)

 

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí

Úkoly z minulých schůzí, které trvají: podpisy od lidí, kteří mají klíč od sokolovny/novelizace vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném / pokračuje prodej sokolských kokard/ zpracovat seznam sportovců a trenérů pro registr/ předat podklady pro zápis do sokolské kroniky za rok 2019/ připravovat podklady pro vyúčtování obecního grantu/ aktualizovat průběžně kalendář akcí na webu a v šatně/ odstěhovat zbytky klavíru/nákup dílenského vybavení/posudek na lípu uvažovanou ke skácení/

Všechny ostatní úkoly z minulé schůze byly splněny.

 

2. Správce

Starosta předá správci termíny kulturních a jiných akcí v sokolovně a podle potřeby osloví členy výboru v případě, že správce nebude přítomen. Správce provádí drobné opravy, pomohl i s hrabáním a úklidem listí. Výbor vyslovil spokojenost s úklidem. Správce informoval o návštěvě „nezvaného hosta“ v bytě.

 

3. Finanční situace

Starosta a hospodářka seznámili výbor se stavem financí na účtu a na hotovosti. Seznámil výbor, že jsme obdrželi přeplatek za energie za byt po dobu neobsazení bytu a dále, že nám byla FÚ vrácena podstatná část přeplatku na dani (cca 18 000,- Kč). Naopak od správce konkurzní podstaty došel dopis, že naše pohledávka u minulého dodavatele energie ve výši cca 11000,- Kč je nedobytná.

Znovu jednáno o výši oddílových příspěvků od r. 2020 – viz usnesení. Ke zvýšení přistoupil výbor proto, aby TJ byla soběstačnější při údržbě majetku a nemusela spoléhat jen na příspěvky obce. Každý oddíl si rozhodne, jak bude příspěvky vybírat (zda najednou nebo půlročně). Starosta vyzval trenéry a cvičitelky, aby důsledně dbali také na vybrání peněz za neodpracované brigádnické hodiny. Oznámil též záměr spolku Naše Lány opravit, lakovat podlahu v Domečku.

 

4. Došlá pošta, různé informace, zprávy z oddílů

J. Porcalová (omluvena – podněty dala písemně starostovi) požádala o pronájem hřiště na 13. června pro župní závody předškoláků/ navrhla, aby se schůze výboru konaly pravidelně vždy první úterý v měsíci/ požádala výbor o souhlas s nákupem drobných odměn pro všechny zbývající cvičitelky a trenéra, kteří nebyli zahrnuti do grantu MŠMT/ požádala o proplacení faktur na školení cvičitelek M. Moravcové a M. Buřičové v lednu – cca 2x2000,- Kč)

M. Hořejší požádala o provedení revize kotle v Domečku a zajištění topení na Přástky. Dále optávala volný termín pro konání valné hromady spolku Naše Lány v Domečku.

M. Píša upozornil na špatné vytápění šatny a jeviště.

I. Víchová požádala o spolupráci při naplňování Facebooku TJ aktuálními informacemi a také fotkami, poděkovala za nákup pomůcek pro florbal. Chce napsat článek do časopisu Sokol.

V. Nováková navrhla, abychom v lednu zajistili skutečnou fyzickou inventuru veškerého majetku. Od účetní je třeba získat sestavy z poslední inventury. Požádala o souhlas s odesláním novoročenek partnerům TJ.

M. Moravec informoval o průběhu mistrovských soutěží všech družstev: A. mužstvo 9. v divizi, B mužstvo 5. místo v krajské soutěži 2. třídy. Nyní se stolní tenisté zúčastní turnaje v Křivoklátě. Pozval všechny na silvestrovský turnaj ve ST.

M. Zelenka jedná s firmou na zhotovení sady nových zámků k celé sokolovně. Požádal o půjčení dvou pingpongových stolů na volejbalovou akci 31.12. Požádá O. Nováka o pomoc při regulaci topení během komerčních akcí.

 

Usnesení ze schůze výboru dne 10. 12. 2019

 Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

1. Změnu ve výši ročních oddílových příspěvků od r. 2020 takto: seniorky 300,-/volejbal děti 500,- , dospělí 600/všestrannost děti i dospělí 500,-/ florbal děti 500,- dospělí 600,-/ ST děti i dospělí 500,-. Tyto příspěvky platí všichni, kdo aktivně sokolovnu využívají. Platby pro nečleny za 1 hodinu zůstávají nezměněny – děti 20,- Kč, dospělí 50,- Kč.

2. Provedení opravy (revize/ kotle v bytě a  v Domečku.

3. Pronájem hřiště zdarma župě na přebory předškoláků dne 13.6.2020.

4. Konání výborových schůzí TJ vždy první úterý v měsíci.

5. Zakoupení drobných odměn pro cvičitelky a trenéra.

6. Proplacení faktur za školení cvičitelek M. Moravcové a M. Buřičové.

 

II. ukládá

1. starostovi: předat spolku Divadlo Lány smlouvu na pronájem/ zpracovat a předat smlouvu pro Naše Lány na pronájem Domečku v r. 2020/ jednat s firmou o zhotovení sady nových zámků ke vchodům do sokolovny/ zúčastnit se VH Sboru dobrovolných hasičů/

2. Jednatelce: zpracovat přehled brigád podle zápisu v sešitě a přehled o využití sokolovny jednotlivými oddíly v r. 2019/ objednat revizi kotle v Domečku/ nakoupit čisticí prostředky před zahájením plesové sezóny/ zakoupit menší vlajku ČR/ odeslat novoročenky partnerům/

3. Hospodářce: do konce roku vrátit peníze půjčené z účtu Běhu vítězství/ požádat účetní o dodání inventárních seznamů z poslední inventury/

4. M. Moravcovi: předložit konečný návrh na změnu dodavatelů energií v r. 2020

5. M. Píšovi: zajistit organizačně pronájem pro Chorus Laneum dne 23. 12.

6. Všem vedoucím oddílů a trenérům a cvičitelkám: průběžně podle plánu akcí ( kalendář v šatně a kalendář na webu) ukládat řádně před kulturními akcemi své nářadí a náčiní tak, aby při stěhování nájemci nedocházelo k jeho ničení/ znovu vysvětlit systém svícení v šatně a šetřit energiemi/ po každém cvičení-tréninku zkontrolovat pořádek na sále /

 

 

Příští schůze výboru bude 7. ledna 2020.