Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 12. listopadu 2019

25.11.2019 15:42

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, J. Porcalová, I. Mišková, M. Píša, M. Hořejší, M. Brožek, M. Moravec, J. Rovný

Omluveni: I. Víchová

Hosté: Ivan Kepsha (správce)

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Většina úkolů splněna. Schůze župního výboru se zúčastnila V. Nováková a J.Porcalová.

Úkoly z minulých schůzí, které trvají: smlouva pro paní Tesaříkovou od 1.1.2020 stejná jako s panem Válou/  podpisy od lidí, kteří mají klíč od sokolovny/novelizace vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném / odeslat pasport sportoviště/ pokračuje prodej sokolských kokard/ zpracovat seznam sportovců a trenérů pro regostr/ předat podklady pro zápis do sokolské kroniky/ přehled o odpracovaných brigádách dávat starostovi/ připravovat podklady pro vyúčtování obecního grantu/ aktualizovat průběžně kalendář akcí na webu a v šatně/ odstěhovat zbytky klavíru/ pomoci s propagací divadla 22.11.

 

2. Nový správce

Nový správce byl seznámen s členy výboru a opačně. Správcovství vykonává od 1.11. 2019, smlouvy na byt a práce podepsány. Správci předán rozvrh hodin a kalendář akcí a služební telefon ( číslo 606490304). Odsouhlasen nákup základního dílenského vybavení.

 

3. Finanční situace

Starosta seznámil výbor se stavem financí na účtu a na hotovosti. Jednáno o dispozičním právu k účtu na Běh vítězství. Částka půjčená z Běhu není dosud vrácena. Výbor informován o přidělených grantech z župy a z MŠMT (Můj klub):

Na všestrannost celkem  8000,-  Kč bez navýšení + 10 000,- Kč  s navýšením

Na vzdělávání  2490,- Kč

Na stolní tenis 6000,- Kč + 6000,- Kč na RTM

Na veřejně přístupné akce 1500,- Kč

Můj klub 2019  126  030,- Kč.

Dále bylo jednáno o nových sazbách na pronájem sokolovny od ledna 2020 (viz příloha).

Znovu diskuze o zvýšení oddílových příspěvků, neuzavřeno.

 

4. Došlá pošta a různé informace

- žádost spolku Divadlo Lány na pronájem kvůli zkouškám a premiéře 30.12.,

- žádost MŠ na akci k výročí v květnu odsouhlasena,

- ples LS podle informace sekretářky LS Lány bude 14. února,

- z protokolu o revizi nářadí plyne potřeba výměny nových popruhů na kruzích, zajistit 2020.

 

5. Provoz sokolovny a areálu

Poděkování H. Majerové a V. Novákové za úklid po dobu neexistujícího správce. Brigády na hrabání listí mohou pokračovat individuálně, všechno listí ještě není spadané. Nadále platí otevírání a zavírání sokolovny jednotlivými cvičitelkami nebo trenéry.  Venkovní WC byl již uzavřen.

 

6. Grant MŠMT Můj klub na rok 2020 zpracovává J. Porcalová. Návrh poslala všem mailem, připomínky co nejdříve, protože termín odeslání je 18.11. V. Nováková navrhla zahrnout do žádosti rekonstrukci sprch. O. Novák zpracoval hrubý rozpočet – při levnější variantě cca 20 000,- Kč, při pořízení sprch na „buňku“ cca 30 000,- Kč.

 

7. Zprávy členů výboru, oddílů

M. Zelenka – upozornil na poškození podlahy náčiním, apeloval, aby se to neopakovalo/ Volejbal má tréninky 2x týdně plně obsazené/ nutné zařídit doklad za volejbalové soustředění na částku cca 4500,- Kč/ Informoval, že soused M. Hořejší zhotovuje plot na hranici s naším pozemkem./ znovu rozvířena diskuze o kácení lípy na pozemku uvažovaném k pronájmu.

J. Porcalová – informovala, že do konce prosince je volná hodina v sokolovně v pondělí od 18 do 19 hodin (zatím AE nevyužívá kvůli odtržení části týmu mimo TJ). Dále hovořila o využití grantu na všestrannost (odrazový můstek, koordinační žebřík, fólie brankář a míčky pro florbal, podložky na cvičení, činky, posilovací guma, švihadla, počítadlo pro volejbal, faktura za revizi nářadí). 16.12. plánuje aerobik  akademii v sokolovně(zjistit od kolika hodin a zda bude potom moct být volejbal). Dotaz na možnost cvičení žen v sobotu 11. ledna (činnost ST). L. Hadravová má další klíč od sokolovny (bez souhlasu si udělali kopii), byla upozorněna, že to není přípustné.

V. Nováková – informovala, že grant MŠMT Můj klub 2019 nám byl přidělen a je třeba do konce roku, aby všechny platby proběhly účetnictvím/urgovala uzavření nákupu členských známek, abychom ty nespotřebované mohli včas vrátit/ upozornila, že platná revize hromosvodů  končí v r. 2019/ letošní životní jubilea už  proběhla všechna/ Obdrželi jsme usnesení ze soudu o změnách ve výboru/ dotazovala se, zda nám již FÚ vrátil částku z odvedené daně.

M. Píša upozornil, že je třeba zajistit držáky světel na jevišti

M. Moravec – informoval o nových skutečnostech ohledně cen energií, definitivní rozhodnutí o novém dodavateli udělá výbor na prosincové schůzi

M. Brožek – informoval o sportovních výsledcích oddílu ST, úspěch Evy Chalupové v regionálním turnaji mládež (4. místo), dotazoval se Facebook TJ, který stále nefunguje.

M. Hořejší – zajištění divadla 22.11., žádost o pomoc při přípravě (sundání židlí ve čtvrtek a v pátek od 13 hodin) a v průběhu (obsluha, občerstvení apod.).

J. Rovný – má připraven soupis nutných revizí, na příští schůzi informuje, co je ještě nutné.

 

Usnesení ze schůze výboru dne 12.11. 2019

 Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

- nákup dílenského vybavení do sokolovny za cca 2000,- Kč,

- nové ceny pronájmů sokolovny a hřiště od 1. 1. 2020 (příloha zápisu)

- uvolnění sokolovny pro akci OÚ již v pátek 13.12. od 18 hodin

- podání žádosti o grant k MŠMT v rámci výzvy Můj klub 2020 

- pronájem sokolovny na ples LS dne 14. 2. 2020

 

II. ukládá

1. starostovi: informovat divadlo Lány o podmínkách zkoušek a představení v sokolovně v prosinci 2019/s oddílem volejbalu snést opět židle z jeviště na divadlo/ opatřit doklad za soustředění pro grant Můj klub/ připravit novou smlouvu se spolkem Naše Lány na pronájem Domečku v roce 2020/

2. jednatelce: zajistit včasné a řádné vyúčtování grantu MŠMT a grantu na Běh/ ověřit platnost smlouvy o pojištění majetku TJ/ objednat odborný posudek na lípu uvažovanou ke skácení/ zajistit objednání sítí na venkovní hřiště/

3. náčelnici: dokončit a odeslat včas žádost o grant Můj klub 2020 (žádost č. SPORT-2-B-5850/2020/. Zajistit nákup nářadí a náčiní z grantu župy a řádně a včas granty župě vyúčtovat/ požádat ženy o pomoc při divadelní kavárně a pak i na občerstvení při „Přástkách“ 14.12.

4. M. Moravcovi: řádně a včas vyúčtovat granty stolního tenisu/ na prosincové schůzi předložit konečný návrh na změnu dodavatelů energií

5. Hospodářce:  dokončit jednání a zajistit převod – změnu účtu pro Běh vítězství/

6. M. Píšovi: zajistit držáky světel na jevišti, aby nedošlo k úrazu

7. J. Rovnému: předložit výboru zprávu o provedených a nutných revizích (BOZP)

8. Všem vedoucím oddílů  a trenérům a cvičitelkám: zkontrolovat zaplacení členských příspěvků a případně rychle dovybrat a odevzdat

 

Příští schůze výboru bude 10. prosince 2019