Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 2. března 2021 on-line

05.03.2021 00:12

Přítomni: M. Zelenka,  M. Brožek, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Hořejší, J. Rovný

Omluveni: I. Víchová, I. Mišková, M. Píša

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Všechny úkoly splněny. Jednání s panem  Sklenářem ohledně lednice proběhlo, prý máme uzavřenu smlouvu – nutno ověřit.  Nový provozní řád hřiště se tiskne. Kruhy firmou opraveny, možná ještě řešit  vysunutí z osy. Žádost k župě o granty na rok 2021 odeslána. Až bude vyúčtování všech energií za rok 2020, bude stanovena nová cena za energie při pronájmech.  

 

2. Správa sokolovny a hřiště

Správce dokončil opravy stolů, starý materiál využije na výrobu regálů. Venku na hřišti pokračuje vandalismus (vytržen stojan na kola, zdeformované koše na odpadky aj,), problém s uzavřením hřiště ze strany od souseda pana Hořejšího – v řešení. Obec požádá MěP, aby občas dohlédla i na hřiště. Starosta napsal článek do Zpravodaje. Hřiště bude po dobu mimořádných opatření, tj. do 21. 3. uzavřeno.

 

3. Došlá pošta a různé informace

- došla faktura za provedenou revizi hasicích přístrojů a protokol o kontrole,

- v novém katalogu MEVA bude vybrán typ nových venkovních košů na odpadky,

- přišla poptávka na odkup starého tělocvičného majetku a vybavení,

-  seznámení s mailem od starostky ČOS ohledně situace s coronavirem.

- mail od župní vzdělavatelky:  letos uplyne 80 let od Akce Sokol, kterou si připomínáme 8.10./ výzva, aby TJ zpracovávaly návrhy turistických tras k národním nebo sokolským památným místům/ měli bychom pro župu zpracovat seznam členů, kteří se u nás v obci zasloužili o znovuobnovení Sokola/

-  župní starosta M. David vyzval jednoty k spoluúčasti  na turistické akci „Pochod do Betléma“. Ušlé km hlásit na tel č. 723848017.

 

4. Finance

Starosta seznámil výbor se stavem finančních prostředků na účtu i v pokladně. Vzhledem k nulovým příjmům a několika platbám záloh se částka na účtu snížila. M. Zelenka oznámil, že oddíl volejbalu má již vybrané členské i oddílové příspěvky na rok 2021 a to v plné výši. Bude proto na župě zakoupena alespoň část členských známek. Starosta vyzval ostatní oddíly, aby se též pokusily vybrat příspěvky od svých členů.  

 

5. Diskuze, příspěvky členů výboru

V. Nováková: požádala o souhlas se zapůjčením dvou stolů ze sokolovny na soukromou oslavu (až to bude možné). Upozornila, že je třeba připravit návrhy, co zahrnout do žádosti o dotaci od obce na rok 2021.

J. Porcalová: nabídla spolupráci při zpracování žádosti o obecní dotaci.

M. Hořejší: má typ na projektanta, který by mohl zpracovat projekt na zateplení a fasádu sokolovny. Až to bude možné, bude svolána schůzka na místě k prohlídce stavby a předání potřebných plánů, doporučuje účast i O. Nováka, starosta se chce též zúčastnit. Zpracování projektu a hlavně jeho cena  a celkové náklady budou rozhodující pro další jednání o případné žádosti k NSA na investice.

M. Brožek: znovu zopakoval svoje poznatky k elektronické evidenci členské základny, zatím se nic nového neděje. Vyjádřil názor, že v situaci, kdy jiná činnost v Sokole není, by mohlo vedení  ČOS s  tímto projektem víc „pohnout“.

M. Moravec: znovu  se vyjádřil k otázce uzavření našeho sportovního areálu. Informoval, že tenisový svaz již zcela uzavřel sezonu 2020-21, nic se dohrávat nebude a se stávajícími výsledky se předpokládá zahájení soutěží v říjnu 2021.

 

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. 3. 2021

 

Výbor TJ

I. schvaluje úplné uzavření sportovního areálu do 21. března

 

II. ukládá

V. Novákové: zakoupit členské známky pro oddíl volejbalu/ zpracovat pro župu seznam členů, kteří se zasloužili o znovuobnovení Sokola v obci/ připravovat podklady pro žádost o příspěvek od obce

M. Zelenkovi: dořešit uzavření areálu ze strany souseda p. Hořejšího/ dokončit jednání s firmou Na Mlejnici ohledně chladicí skříně/ objednat nové koše na odpadky pro areál/

M. Hořejší: pokračovat v jednání s projektantem na fasádu a zprostředkovat schůzku na místě (projektant-starosta-O. Novák-M. Hořejší a to podle situace s protiepidemickými opatřeními)

Všem členům výboru: připravit návrhy jaké položky zařadit do žádosti o grant k obci 2021

Vedoucím oddílů:  vybírat od svých členů peníze na členské příspěvky 2021

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 6. dubna od 19 hodin.