Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 2. února 2021 on-line

03.02.2021 22:57

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Píša, M. Hořejší,  J. Porcalová

Omluveni: I. Víchová, Jan Rovný

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Smlouva na Domeček je připravena, čekáme na stanovení cen elektřiny a plynu. Situace s plísní v bytě se výrazně zlepšila. Tarify na cestovné byly projednány. Odesláno vyúčtování grantu u Obce a župy, zbývá Můj Klub a Covid sport – trvá.  Darovací smlouva byla podepsána. Úkol hledat možnosti zpracování projektu na zateplení trvá a mohou se zapojit i ostatní členové výboru.

 

2. Provoz sokolovny, areálu, podněty správci

Správce dokončil opravy stolů v sokolovně, výbor vyjádřil velký dík. V souvislosti s vandalismem na hřišti rozhodnuto zamykat na noc přístup na venkovní areál (viz dále usnesení), jeden klíč bude v sokolovně, jeden má starosta a jeden jednatelka. M. Moravec zařídí tisk nového provozního řádu a navíc ještě zvlášť výrazně provozní dobu areálu. Topný kabel pro severní okap byl zakoupen a instalován. Sprchy dokončeny, rovněž úklid. Zbývá vybavit místnost pro šatnu. Starosta vyslovil poděkování O. Novákovi za  realizaci akce „sprchy“ a za topný kabel.

 

3. Došlá pošta, informace

- Z Newsletteru ČOS v lednu: možnost žádat vzdělavatelský odbor ČOS o dotaci na zhotovení praporu (museli bychom ale mít stanoveného vzdělavatele!!), objednávka časopisu Sokol, dopis starostky ČOS ohledně placení členských příspěvků.

-  Informace ze župy o možnosti žádat o grant na všestrannost a na veřejně přístupné akce, v diskuzi padly některé návrhy,

- Statistiky – všechny statistické výkazy byly již odeslány on-line (o TJ, vzdělavatelský odbor, všestrannost a registrace sportovních oddílů). V. Nováková informovala, že TJ měla k 31.12.  234 členů, tj. o 26 méně než v roce předchozím.

- Zpracováno a předáno vyúčtování dotace od Obce. Poznámka I. Miškové a V. Novákové, že agendu kolem vyúčtování dotací řešíme příliš složitě, nutno dohodnout jednotnější postup.   

- M. Brožek informoval o problémech se zavedením ostrého  provozu Evidence členské základny.

- Projednána aktualizace vnitřních směrnic o účetní jednotce a o cestovném.

- 12. února přijede firma dokončit opravu kruhů. Až bude znám čas, starosta požádá M. Hořejší o otevření sokolovny firmě.

 

4. Finance. Starosta a hospodářka informovali výbor o finanční situaci TJ. V té souvislosti se výbor rozhodl zatím členské známky nenakupovat, protože bychom v nich měli uložené prostředky, které nebudeme moci vrátit do pokladny po výběru od členů jako v jiných letech. Výběr od členů budeme zajišťovat až po zahájení cvičení a tréninků.

 

5.  Diskuze, různé

V. Nováková  informovala, že převzala od pana Poláška 4400,- Kč vybrané od hráčů pétanque. Předala je do poklady. Pan Polášek požádal o možnost zakoupení nových koulí pro hru, protože ty stávající jsou již značně opotřebované (částka cca 6000,- Kč).  Dále navrhla, abychom do nové žádosti o dotaci u obce požádali o částku na zpracování projektu na zateplení a fasádu.

M. Hořejší informovala, že zastupitelé obce rozhodli vzhledem ke vládním nařízení spojeným s coronavirovou epidemií o posunutí termínu předkládání nových žádostí o dotaci až na 30. duben. Dotazovala se, zda umožníme jednotlivci trénovat na hřišti i mimo provozní dobu. Výbor se shodl, že provozní dobu  je nutné akceptovat.

Starosta se dotazoval, zda stolní tenisté by zahájili tréninky, kdyby bylo sportování umožněno po preventivním  testování na covid.

 

Usnesení ze chůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. února 2021

 

Výbor TJ Sokol Lány

I. bere na vědomí

-  dopis starostky ČOS ohledně placení členských příspěvků,

 

II. schvaluje

  • Směrnici o cestovních náhradách v TJ
  • Směrnici  o účetní jednotce a oběhu účetních dokladů
  • Změny v provozním řádu venkovního areálu takto: provozní doba od 1.4. do  30.9.bude od 9 do 22 hodin, v období 1.10. až 31.3. od 9 do 18 hodin.. Dopolední doba je přednostně určena pro využívání základní a mateřskou školou.  
  • Nákup nových hracích koulí pro pétanque (s p. Poláškem projedná V. Nováková). Nákup zahrnout buď do grantu župního nebo Můj klub 2021.

 

III. ukládá

I. Miškové: zajistit objednání časopisu Sokol podle pokynů v Newsletteru ČOS/ opravit a poslat všem členům výboru směrnici o cestovném a o účetnictví/ dořešit s účetní včas vyúčtování grantu Můj klub a Covid-sport

M. Zelenkovi: předložit podklad pro župní grant na veřejně přístupné akce za volejbal/ jednat s firmou Na Mlejnici o odvozu chladicí skříně v sokolovně/ po vyúčtování energií předložit návrh na ceny energií pro nájemce v r. 2021

J. Porcalové:  podle podkladů od volejbalu a stolního tenisu, případně i všestrannost,  zpracovat žádost o župní grant

M. Moravcovi :předložit podklad pro župní grant na veřejně prospěšné akce za ST/ nechat tisknout nový provozní řád a provozní dobu areálu.

M. Hořejší: zajistit otevření sokolovny firmě podle pokynů starosty.

 

 

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční v úterý, 2. března 2021 od 19 hodin.