Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 3.9.2019

07.09.2019 20:15

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, J. Porcalová, M. Píša, J. Rovný, M. Hořejší, M. Brožek,

M. Moravec,

Omluveni: I. Mišková, I. Víchová

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Splněné úkoly: prohlídka majetku TJ proběhla, s fi Hořejší jednáno o zhotovení lavice v šatně, harmonogram vystěhování správce dodržen, vodné za 1. a 2.Q. v bytě vyrovnáno, stejně tak všechny další závazky bývalého správce srovnány, dočasný převod elektřiny a plynu v bytě na TJ zajištěn, vyúčtování Běhu provedeno (půjčka dosud nevyrovnána), opraven kryt na doskočišti, smlouva se sborem Chorus Laneum vyhotovena, proveden úklid střechy na severní straně a vyčištění žlabu, dveře u lednice opraveny, sekání trávy během léta prováděno, renovace podlahy provedena a náklady uhrazeny, policejní sportovní akce na hřišti 4.6. vyúčtována, velmi zdařilé župní závody předškoláků 8.6., jeden tým AE měl zakončení sezóny u ohně na cvičišti,

Úkoly, které trvají: novelizace vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném (starosta), zaškolení správce ohledně vytápění před topnou sezónou (zajistí O. Novák), zápis stavu energií vždy k prvnímu dni v měsíci (O. Novák),

 

2. Došlá pošta a různé informace

- sousedka p. Tesaříková žádá o pronájem pozemku vedle střídačky (podobně jako pan Vála), diskuze o výši pronájmu, o přesunutí kompostu, o záměru skácet lípu na tomto pozemku.

- p. Vála projevil zájem o koupi pronajatého pozemku. Výbor nesouhlasí s prodejem.

- Na výzvu o možnosti  košíkové v TJ nikdo nereagoval, další jednání v případě zájmu.

- Starosta zařídil zapsání TJ v registru sportovních organizací, otazník kolem evidence trenérů a cvičitelek.

- Členům výboru přeposlány informace z ČOS, ze sjezdu hlavně kolem financování TJ.

- V sokolovně proběhly celkem tři tábory pro děti, jeden je již vyúčtován, zbývá vystavit fakturu na zbylé dva pro Naše Lány. Došlo k poškození žíněnky, řešit v souvislosti s revizí nářadí.

- 14. září oslavy 150 let Sokola v Kladně.

- SDH Lány požádal o pořádání VATRY 14. 9. v sokolském areálu a dále o pronájem sokolovny na ples 28. března 2020.

- L. Hložková požádala o zapůjčení jednoho stolu na rodinnou oslavu. Schváleno.

- 14. září v areálu při jarmarku opět atrakce pro děti.

 

3. Finanční situace

Starosta seznámil členy výboru se stavem financí TJ na účtu a v pokladně a zdůraznil, že stále trvá úsporný režim. Čekáme na druhou část dotace od Obce. Teprve poté bude rozhodováno o dalších úpravách nebo vybavení v sokolovně.

 

4. Správce a byt

Nový správce pan Ivan Kepša převzal klíče a byt, zatím v něm s naším souhlasem provádí opravy, většinu materiálních nákladů hradí TJ. Je předpoklad, že k 1. říjnu začne vykonávat práce správce. Diskuze o výši nájemného a o přípravě smlouvy na byt a správcovství.

 

5. Památný den sokolstva 8. října.TJ využije kulturní akci 4. října, uspořádá malou výstavku o Sokolu, připomene ve vývěsce, zakoupí sokolské kokardy, které bude prodávat při divadle 4.10.

 

6. Rozvrh cvičení a tréninků

Pravidelný provoz v sokolovně začne 9. 9. , stolní tenisté mohou trénovat již od 28.8. Diskuze o možných změnách v rozvrhu, není příliš možností, žádné změny nebudou. Florbal žádá o další hodinu na tréninky dospělých, stanovena neděle od 18 hodin.

Pondělí                                   16-19  oddíly aerobiku

                                               19-21 volejbal

Úterý                                      9-10 cvičení pro seniorky

                                               16-17:30  všestrannost děti 1.-5. Třída

                                               17:30 – 19 florbal

                                               19-20 kondičně zdravotní cvičení

                                               20-21  kondičně aerobní cvičení

Středa                                     17-18   stolní tenis – děti

                                               18-21 stolní tenis dospělí

Čtvrtek                                   16-17:30 placený nohejbal (od října)

                                               17:30-19 kondiční a fitness jóga (až od poloviny října)

                                               19-21 volejbal

Pátek                                      16:30-18 stolní tenis děti

                                               18-21 stolní tenis dospělí

Soboty                                    16-20 zápasy stolní tenis dle rozpisu soutěží a turnajů

Neděle                                    9-13:30 zápasy stolní tenis   - „ -

                                               17-18 zdravotní pomalé cvičení(od poloviny října)

                                               18-19 florbal dospělí

Všem vedoucím oddílů předán klíč od sokolovny. Oddíl, který je v sokolovně poslední, zajistí uzamčení a kontrolu  objektu (protékání  vody na WC, zhasnutí, zavření oken,..)

 

7. Diskuze a různé informace

J. Porcalová seznámila výbor s akcí Sokol spolu v pohybu ( u nás název Hýbej se s námi) v týdnu od 16. Září. Po celý týden budou mít zájemci možnost přijít cvičit nebo trénovat zdarma. Vedoucí připraví případné soutěže, testy. Všem, kdo přijdou, předat diplomy (předá J. Porcalová). Na 23. 9. Od 17 hodin je zajištěn lektor na kurz první pomoci i pro veřejnost, doporučeno zúčastnit se. Zajistit přezutí všech účastníků. Dále hovořila o nákladech oddílu AE a o zatím bezvýsledném jednání o grantech. Školení cvičitelů III. třídy se zúčastní dvě naše členky (AE). Registrovala se M. Hrotíkovi v rámci akce „sokolská komunikace“.

M. Moravec informoval o srpnovém soustředění stolních tenistů v Liberci, o grantu na regionální turnaj mládeže. Dotazoval se na možnost zprovoznění sprch v suterénu. Tenisté provedli opravu zábran, aby nepoškozovali novou podlahu, na které se jim výborně hraje. Žádal o souhlas s možností umístit stůl na jevišti.

M. Brožek vznesl dotaz na realizaci Facebooku Sokola. Nutné jednání s I. Víchovou.

V. Nováková informovala o opravách, které bylo nutné udělat pro MŠMT v grantu 2019 a ve vyúčtování 2018. Bude na dovolené, je nutné, aby někdo místo ní jel na župní výbor do Kladna do sokolovny v pondělí 9.9. v 15 hodin. Požádala M. Píšu, aby odstěhovali z propadla zbytky klavíru a všechny oddíly o zprávy o činnosti do sokolské kroniky. Připomněla kontrolu placení členských příspěvků (nejvíce chybí u AE) a významná životní jubilea členů. Ptala se, zda již je odpověď FÚ na dodatečné daňové přiznání TJ( zatím ne). Seznámila výbor s obsahem grantu u obce ( na co bychom měli čerpat druhou část dotace).

M. Hořejší informovala o přípravě divadelních představení se souborem V.A.D. Kladno na 4. 10. a 22. 11. Při té příležitosti ženy zajistí opět divadelní kavárnu. Nabídla členů možnost rezervace vstupenek. Požádala o pomoc při přípravě sálu a zejména 4.10 zajistit topení, vybavení WC atd.

 

Úkoly

 

Starosta: připravit smlouvu pro paní Tesaříkovou na pronájem pozemku/ novou smlouvu se správcem/ zajistit nákup sokolských kokard/ vyhotovit seznam lidí, kteří mají klíč od sokolovny a nechat podepsat/ domluvit opravu světla na hřišti s M. Skleničkou/ zajistit přístup hasičů na hřiště při vatře 14.9./ oddíl volejbalu zajistí snesení židlí z jeviště po tréninku 3.10. pro přípravu divadla/

Jednatelka: připravit podklady pro fakturaci prázdninových táborů pro Naše Lány/ vyvěsit rozvrh sokolovny ve vývěsce/ připravit novou smlouvu na placený nohejbal/ získat doklad o provedené revizi kotle/ objednat revizi nářadí v sokolovně/

M. Moravec:  analyzovat ceny energií na trhu a navrhnout výboru změnu dodavatelů.

J. Rovný: převzal agendu bezpečnosti, převzal formulář o potřebných revizích/

Hospodářka: zajistit platby záloh za energie v bytě

M. Hořejší a M. Brožek: zúčastnit se župního výboru 9.9. a úkoly přenést do výboru

Všem členům výboru: promýšlet a na příští schůzi předložit návrhy na:

- Výši pronájmu na různé akce v sokolovně a na hřišti a za půjčování inventáře,

- Zvážit, jakou oblast si člen výboru chce vzít na starost

 

Příští schůze výboru bude v úterý 8. října v 19 hodin.