Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 3. března 2020

12.03.2020 17:15

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Píša, M. Brožek, J. Porcalová, M. Moravec, I. Víchová, M. Hořejší

Omluveni: J. Rovný

Na začátku schůze přítomen správce sokolovny a předsedkyně kontrolní komise.

Věra Svobodová za kontrolní komisi v úvodu upozornila na některé nedostatky ve vyúčtování grantů.

 

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí

Úkoly z minulých schůzí, které trvají:  pokračuje prodej sokolských kokard/ zpracovat seznam sportovců a trenérů pro registr/ předat podklady pro zápis do sokolské kroniky za rok 2019/ odstěhovat zbytky klavíru/  nákup nových odpadkových košů/  

Kontrola úkolů z minulé schůze: posoudit nutnost úprav ve vnitropředpisu k oběhu účetních dokladů/Všechny ostatní úkoly byly splněny.

 

2. Správa sokolovny

Poděkování správci za úklid po plese LS (musel sám odklízet i nábytek!!) Na jevišti stále zůstávají po plese velké štafle, které se tam pletou! Správce upozornil na nutnost dokoupení hygienických prostředků. Projednán nákup akuvrtačky pro potřeby správce.

 

3. Došlá pošta a informace

- starosta se zúčastní valné hromady Svatováclavska a podle možností pak zpracuje žádost o dotaci,

- internet. hlasováním schváleno pořádání posvícenské zábavy 3. října. Projednány podrobnosti ohledně zajištění.

- starosta informoval o odborném vyjádření pana Tomáška ve věci kácení starých lip. Vzhledem k tomu, že stav 3 lip je rizikový, výbor jednal o skácení.

- 16. 2. pořádala župa v Kladně slavnostní ocenění členů, kteří se zasloužili o znovuobnovení Sokola. Z naší TJ oceněna bronzovou medailí České obce sokolské V. Nováková.

- projednána žádost pana Vondry na pronájem sokolovny na sportovní činnost. Nabídnut čas středa nebo pátek od 15 do 16:30 hodin, zatím bez odezvy. Finanční podmínky stejné.

- M. Hořejší pověřena vedením agendy inventur. Předány jí podklady. Diskuze o tom, jak provést inventuru majetku v sokolovně, oddíly provedly inventuru svého majetku.

- došla zpráva ze soudu z Ostravy, že naše pohledávka u insolvenčního správce ve věci vyúčtování energie od bývalého dodavatele el.energie byla vyřazena pro pozdní předložení.

- starosta se zúčastnil schůze spolků 2. března. Do 4. dubna můžeme podat žádost o grant na obec. Jednáno o tom, které akce do žádosti zahrnout (návrhy: venkovní kanalizace na východní straně, sprchy, kácení stromů, na energie, na činnost, projekt na fasádu), projednat na valné hromadě.

 

4. Finanční situace

Starosta a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků na účtu a v hotovosti. Je zpracována účetní uzávěrka včetně přehledu o hospodaření za rok 2019. Projednána zpráva kontrolní komise - zjištěné drobné nedostatky byly na místě odstraněny.  

 

5. Příprava valné hromady, která se bude konat v pondělí 16. března od 18:30 hodin ve sklípku v sokolovně. Rozděleny úkoly – viz usnesení.

 

 

6. Informace z oddílů a různé

- informaci od E. Kosára ohledně domku vedle sokolovny podala M. Hořejší. Pozemek není náš, při převodu majetku z ČSTV na Sokol se na tuto část zapomnělo, je to majetek České asociace sportu(cca 20m2), o vlastnictví samotného objektu se neví.

- M. Píša informoval o průběhu maškarního plesu.

- M. Moravec informoval o dlouhodobé nemoci člena R.Spiegla. Poslední soutěže má oddíl ST koncem března, pak ještě turnaj veteránů. Na župu dány podklady pro grant na regionální turnaje mládeže. Životní jubilea P. Moravce a J. Hrbka oddíl zajistil.

- M. Hořejší informovala, že divadlo V.A.D. má volné termíny až na podzim. Požádána, aby projednala možnost zpracování projektové dokumentace na zateplení a fasádu sokolovny.

- I. Víchová zpracovává článek do časopisu Sokol o využití sokolovny, o kulturním životě v Sokole. Požádala o vhodné foto. Informovala o dotazech rodičů ohledně tréninků florbalu v situaci šíření nákazy koronavirem. Výbor zdůraznil nutnost dodržování hygienických pravidel při cvičeních a trénincích. Upozornila na silné kondenzování vody na trubkách na dámském WC a máčení dveří.

- V. Nováková předložila výboru žádost o proplacení faktury za šití kostýmů oddílu AE ve výši cca 8500,- Kč. Požádá O. Nováka o zpracování podkladů pro poptávkové řízení ve věci kanalizace.

- starosta apeloval na členy výboru, aby se dle svých možností zúčastnili pietní akce u hrobu T.G.M. 7. března v 10 hodin.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 3. března 2020

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

1. provedení opravy podlahy v Domečku a klubovně v termínu od 19.6. do 10. 7.

2. nákup akuvrtačky pro potřebu správce a štítovačky na inventuru

3. skácení všech zbývajících 4 starých lip a jejich postupné nahrazení novou výsadbou

4. případný pronájem sokolovny pro pana Vondru na sportování za obvyklou cenu 200,-/hod.

5. podání žádosti o grant u Obce na rok 2020 ve výši 200 000,- Kč

6. proplacení faktury pro AE za šití kostýmů ve výši cca 8500,- Kč

7. konání posvícenské zábavy dne 3. října

 

II. ukládá

1.starostovi: v případě pronájmu sokolovny uzavřít písemnou smlouvu s panem Vondrou/ připravit zprávu o činnosti na valnou hromadu/ nejpozději do 4. dubna podat k obci žádost o grant na rok 2020/ s hasiči podrobně projednat podmínky pronájmu na ples.

2.Jednatelce: zajistit nákup potřebných hygienických prostředků/ zajistit občerstvení na valnou hromadu/ s O. Novákem projednat zpracování obsahu a postupu akce – kanalizace/ zajistit propagaci a pozvání na valnou hromadu prostřednictvím vývěsky, webu, pozvánek/

3. Hospodářce: zajistit dárek pro H. Majerovou k životnímu jubileu

4. Vedoucím oddílů: pozvat své členy na valnou hromadu, zajistit dostatečnou účast/ vést sportující k dodržování hygienických předpisů při činnostech v sokolovně/ připravit si zprávu o činnosti pro valnou hromadu

5. M. Hořejší:  jednat s divadlem V.A.D. o podzimním termínu představení/ zjistit možnosti – podmínky zpracování projektu na fasádu u firmy Benefit/ podat včas žádost na OSA na posvícenskou zábavu/ podat žádost o povolení kácení stromů na OÚ/ postupně dávat dohromady inventurní seznamy majetku/

 

 

Příští schůze výboru TJ se bude konat 7. dubna 2020 v 19 hodin.