Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 12. května 2020

24.05.2020 08:30

Přítomni: M. Zelenka, M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, J. Porcalová, M. Píša, M. Brožek, M. Moravec, J. Rovný

Omluveni: I. Víchová

Na začátku schůze přítomen správce sokolovny p. Kepsha.

V úvodu schůze blahopřál starosta člence výboru I. Miškové k životnímu jubileu.

 

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí

Kvůli koronavirové epidemii nemohly být splněny některé body a trvá jejich platnost: jednání s MAS Svatováclavsko o možné dotaci(starosta), nákup čistících prostředků(jednatelka), jednání o možnosti zpracování projektové dokumentace na zateplení a fasádu (místostarostka), jednání se souborem V.A.D. o podzimním představení(místostarostka). V platnosti zůstávají také úkoly spojené s přípravou valné hromady, která se nemohla konat a je přesunuta na  pondělí 15. června (bez občerstvení). Ostatní úkoly splněny.

 

2. Jednání se správcem

Správce během doby, kdy v sokolovně nebyl provoz, provedl úpravu terénu po kácení stromů, nyní dokončuje čištění a nátěr střechy na severní straně, v suterénu buduje „dílnu“ s pracovním stolem. Podle potřeby seká trávu. Byl informován o obnovení činností v sokolovně a upozorněn na úkoly spojené se zvýšenou péčí o hygienu v objektu i na hřišti. Připomenuto, že při stálém pěkném počasí je nutné sokolovnu řádně větrat.

 

3. Jednání o obnovení cvičení a tréninků

M. Hořejší spolu s J. Porcalovou  připravily písemný návrh opatření, ke kterému se rozvinula diskuze.

V souvislosti  s rozvolňováním opatření a skončením nouzového stavu a na základě informací z ČOS bude od pondělí 18. května znovu možnost cvičení a tréninků uvnitř sokolovny i venku na hřišti. Diskuze o tom, jak zajistit všechna nutná opatření, abychom dodrželi stanovené podmínky sportování. Budou probíhat tyto aktivity: v úterý od 9 do 10 hodin cvičení seniorek, od 16 do 17:30 hodin mladší žactvo (zpravidla venku) a od 20 do 21 hodin cvičení žen. Ve středu a v pátek od 17 nebo 18 hodin budou tréninky stolních tenistů. Ve čtvrtek od 18 hodin při příznivém počasí bude cvičení žen venku. K vysvětlení hygienických pokynů se uskuteční schůzka výboru, trenérů, cvičitelek a správce v sobotu 16. května v 18:30 hodin v sokolovně.

 

4. Finanční situace

Starosta a hospodářka informovali o stavu prostředků na účtu a v pokladně. Obecním  zastupitelstvem nám byla 11.5. schválena dotace na letošní rok ve výši 150 000,- Kč (žádali jsme o 200 000,-). Máme prostředky na realizaci kanalizace  na východní straně a na kácení stromů.  Další akce zatím zahajovat nebudeme.

 

5. Informace, došlá pošta

- valná hromada MAS Svatováclavsko se nekonala, nemáme žádné informace o možnosti podat žádost o dotaci,

- na základě ústního jednání s firmou proběhlo koncem března skácení čtyř stromů na hřišti. Tři z nich byly silně shnilé. Jedna malá lípa (sázena MŠ) byla poškozena, bude nahrazena jinou. Pan Tomášek předložil soupis prací a nacenění cca 50 000,- Kč (oproti ústnímu odhadu při sjednávání cca 25 000,-). Dřevo nabídnuto panu Tesaříkovi (soused), část panu Gruberovi a část si ponecháváme pro vlastní potřebu.

- p. Novák zpracoval náčrtek a popis prací na provedení kanalizace. Oslovil firmu Stavební podnik Rakovník (ta prováděla i dodatečnou izolaci jižní stěny před třemi lety). Firma předložila nabídku ve výši cca 100 000,- Kč. Po diskuzi rozhodnuto nabídku akceptovat s tím, že některé práce (bourání) si provedeme sami a tím se celkové náklady sníží.

- navržen nový termín konání valné hromady – pondělí 15. červen od 18:30 hodin. Úkoly s tím spojené – viz zápis ze schůze v březnu.

- Oddíl volejbalu provedl brigádu na úklid – přestěhování dřeva a přípravu volejbalového kurtu 23. a 24. dubna. Další práce na venkovním areálu lze dělat individuálně, hromadná brigáda nebude zatím svolávána.

- Na MŠMT byl odeslán náš registr sportovců. Je to podmínka při podávání žádostí o granty. Měli jsme potíže se získáním rodných čísel některých členů. Napříště je vždy nutné na přihláškách nových členů trvat na uvedení rodného čísla!!!!!

- MŠ i ZŠ zrušily akce v sokolovně. MŠ žádá o nový termín – čtvrtek 12. listopadu.

- Krátká diskuze o tom, zda pořádat posvícenskou zábavu. Zatím  s ní počítat.

- V. Nováková informovala, že volali ze Stč. kraje a provedou u nás 28. května kontrolu čerpání krajské dotace 500 000,- Kč na elektroinstalaci. Jednání se zúčastní V. Nováková a podle možností i starosta.

- V. Nováková informovala o stavu placení členských příspěvků. Všechny oddíly kromě florbalu mají příspěvky vybrané a odevzdané.  

- M. Hořejší dotaz, zda může spolek Naše Lány konat svoji valnou hromadu v sobotu 23. května v Domečku.

- M. Brožek informoval o výsledcích stolních tenistů po předčasném ukončení soutěže. Oddíl se rozhoduje, jak dál v soutěžích. Družstvo A je na 9. místě v divizi, B mužstvo jako 4. v krajské soutěži.

- M. Moravec informoval, že poslední dva turnaje v Regionálním bodovacím turnaji mládeže byly také zrušeny. Vyhlášení výsledků se provede v září. Soutěž pořádají jednoty Stochov, Rynholec, Unhošť a Lány.  

- J. Porcalová žádala výbor o souhlas s prázdninovým cvičením žen vždy v úterý od 9 do 10 hodin a od 20 do 21 hodin. Vznesla také dotaz, zda uvažujeme o snížení oddílových příspěvků s ohledem na dvouměsíční pauzu ve cvičení a trénincích. Z diskuze vyplynulo, že nikoliv. Dále připomněla, aby vedoucí oddílů v kalendáři na webu pravidelně kontrolovali uváděné tréninky a pokud se nekonají, aby je včas mazali.

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 12. května

Výbor TJ

Bere na vědomí

- že 28. května proběhne kontrola ze Stč. kraje na čerpání dotace na elektroinstalaci v r. 2018,

- přeložení slavnosti MŠ Lány na 12 listopad,

- dotace od Obce na rok 2020 bude ve výši 150 000,- Kč,

- obnovení činnosti Domečku od 18. května a konání valné hromady 23. května.

 

Schvaluje

  • Obnovení provozu v sokolovně a na hřišti od 18.5. pro organizované skupiny za dodržení nařízení vlády a MZ ČR,
  •  prázdninové cvičení žen,
  • Nabídku SP Rakovník na provedení napojení kanalizace s tím, že některé práce si zajistíme sami, dalším jednáním pověřen O. Novák
  • Příspěvek TJ na župní Almanach o sokolských praporech ve výši 1500,- Kč.

Ukládá

Starostovi: jednat s firmou Stromeko o ceně zakázky / stanovit cenu za prodej dřeva panu Tesaříkovi/pokusit se zjistit možnosti podání grantu k MAS Svatováclavsko

 

Jednatelce: zajistit nákup odměn a blahopřát členům k významným životním výročím (Josef Paroulek, Miloslava Bechyňová, Jana Bechyňová, Antonín Bechyně, Květa Bechyňová)/ zajistit potřebné doklady a účast při kontrole ze Středočeského kraje/ předat M. Hořejší podklady z provedené inventury/

 

Místostarostce: nakoupit dezinfekční prostředky a další potřeby k zajištění nutných opatření v souvislosti s provozem v sokolovně a na hřišti, připravit i písemné pokyny.

 

Vedoucím oddílů ST, volejbalu a všestrannosti: informovat své trenéry a cvičitelky o povinnostech při provozu v sokolovně od 18. května/ průběžně a trvale aktualizovat webové stránky a kalendář akcí/

 

Iloně Víchové: urychleně odevzdat členské a oddílové příspěvky za oddíl florbalu.

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 2. června v 19 hodin v sokolovně.