Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 3. května 2022

06.05.2022 14:25

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , I. Mišková, M. Hořejší, M. Píša, J. Porcalová

Omluveni:  M. Brožek, J. Rovný

 

V úvodu schůze výboru proběhlo jednání se zájemcem o vedení oddílu florbalu Adamem Hanzlíčkem. Jmenovaný si obnoví členství v ČOS, on sám i výbor bude shánět alespoň základní trenérské školení, může docházet na stávající tréninky oddílu k získání zkušeností a od nového cvičebního roku by se práce trenéra ujal. Nábor pro děti od 4. do 7. třídy.

 

1. Kontrola usnesení

Dosud neproběhlo jednání s J. Drastilovou o vyklizení Domečku a předání klíčů. Nevydána faktura obci za energie a za katering. Všechny ostatní úkoly byly splněny.

 

2. Došlá pošta, informace a provoz sokolovny a areálu

- 11. 4. se starosta zúčastnil schůzky zástupců spolků se zastupiteli, TJ byla schválena dotace na rok 2022 ve výši 175 000,- Kč.

- Starosta poděkoval členům výboru, kteří se podíleli na přípravě župní valné hromady.  Ze strany župních činovníků byla naše příprava hodnocena dobře.

- Česká pošta nedoručovala včas naši poštu, proto došlo k prodlení v některých platbách. Až nyní přišly dopisy-upomínky i z r. 2021.

-22.4. kontaktovala paní Stará jednatelku ohledně možnosti oslavy narozenin v Domečku v neděli 8.5. Je třeba ji kontaktovat, jak jsme slíbili.

- 8. května Běh vítězství, za TJ bude předávat diplomy místostarostka M. Hořejší.

- MŠ žádá o možnost zkoušek a přípravy na jejich akci 21. 5. i v průběhu týdne, vysloven souhlas.

- Na 14. 5. naplánovali organizátoři pořádání turnaje v nohejbalu – Memoriál P. Sláničky na venkovním hřišti. Hlavní organizátor jsou V. Hamouz z Vašírova a P. Králíček, člen zastupitelstva.

- 23. 5. se koná valná hromada „Svatováclavsko“ na Stochově. Za starostu se zúčastní M. Hořejší, případně I. Mišková.

- Na 28. 5. pro pořádání akce MÁJE žádá obec o možnost připojení na elektriku.

- 4.6. na hřišti proběhnou župní závody předškolních dětí v LA

- 8. a 9. června pořádá ZŠ Mšec (záměr schválen již dříve) školní olympiádu. Podrobnosti dohodne starosta s panem Dvořákem.

- 11. června Lánská smeč, turnaj ve volejbale

- 14. a 15. června v sokolovně školní akademie, uvolnění objektu i na zkoušky a přípravu.

- Diskuze o žádosti obce o pronájem sokolovny na uspořádání mikulášské oslavy  4. 12. Členové se vyjádřili negativně, nechť se tato akce pořádá nadále venku.

- Byla zaplacena daň z nemovitosti.

- Obec žádá o pronájem sokolovny na obecní ples 21. 1. 2023

- od konce dubna běží podruhé kurz tance pro ženy, skončí 5.6.

- proběhla burza oblečení(pořadatel Naše Lány), zbývá vyhotovit fakturu za nájem

- 25. 4. byl instalován venkovní stůl na ST. Byl přivezen štěrk a povrch zhutněn.

- brigáda na úklid venkovního areálu proběhla 24.4. i přes nepřízeň počasí, udělalo se vše podle plánu. Starosta poděkoval všem za účast. Zbývá vyvézt odstraněnou antuku. Při té příležitosti konstatoval, že se opět množí vandalství na hřišti (rozřezané nové ochranné sítě) a navrhl zakoupit a instalovat kamerový bezpečnostní systém.

- firma  Uniservis dokončila výměnu baterií v nouzových světlech a světla na schodech do sklípku. Faktura zatím nepřišla.

- správce si zakoupil nádrž na záchyt vody ze střechy.

- Výbor vyslovil pochvalu správci za úklid objektu po plesech.

 

3. Finanční situace

 Starosta a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků na účtu a na hotovosti. K účtu byla vydána karta, aby se předešlo platbám za výběr a vklady. Kartu má u sebe hospodářka, která bude zajišťovat dle potřeby výběr nebo vklady hotovosti.

 

4. Diskuze, příspěvky členů výboru

- M. Hořejší: informovala o shánění brány pro Běh vítězství. Požádala o spolupráci při přípravě divadla 13.5. (snesení židlí z jeviště, příprava stolů,  příprava a prodej občerstvení pro divadelní kavárnu)

- M. Píša: informoval o havárii světel na sále dnes při cvičení. Při divadle 13.5. nebude přítomen, domluví se se souborem o světelné technice na jevišti.

- V. Nováková: zajistila nákup hygienických a čistících potřeb do sokolovny, jsou objednány ještě náhradní sáčky do vysavače. Upozornila na zbytečné topení v sokolovně, když je venku hezky

M. Moravec: požádal o možnost využít klubovnu projednání 20. 5. od 17 hodin. Oddíl ST hrál 9. a 10.4.  poslední zápasy, zůstává na 2. místě v divizní soutěži. 15. 4. proběhl po dvou letech turnaj veteránů s účastí 36 hráčů, velmi úspěšná akce. Ve finále krajského přeboru naši stolní tenisté zvítězili. Tréninky bude mít oddíl v květnu, od června už jen pro dospělé.

J. Porcalová: upozornila na uvolněnou lištu na koberci v šatně (je již opraveno)

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 3. května 2022

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje:

Pronájem sokolovny na obecní ples dne 21.1. 2023/ přihlášku J, Porcalové na školení cvičitelů 2. třídy s finančním příspěvkem na úhradu kurzu/ nabídku firmy Montyservis na výměnu kotle v bytě a realizaci akce/ nákup materiálu na zateplení stropu nad bytem/ nákup dvou kusů nůžkových párty stanů/ nákup  a instalaci bezpečnostní kamery na hřiště/ memorandum s LS Lány

II. ukládá:

 M. Zelenkovi: zakoupit a nechat instalovat viditelné číslo popisné na sokolovnu a dále bezpečnostní kameru/ dojednat  čerpání elektřiny na máje s obcí/ vložit do rejstříku potřebné dokumenty/ vyhotovit fakturu za energie na obecním plese a kateringu pronájem/ vyhotovit fakturu za pronájem na burzu/ přenastavit termostat v sokolovně, ponížit všechny teploty/ s OÚ dojednat multikáru na vyvezení zbytků antuky a smetků

M. Moravcovi: projednat opravu sekačky s K. Koželuhem/ po přistavení multikáry naložit zbytky na západní straně objektu/

I. Miškové: kontaktovat zájemkyni o pronájem Domečku na oslavu a případně zajistit

V. Novákové: organizačně zajistit hladký průběh soutěže předškoláků 4.6. / předat memorandum na LS

III. Nesouhlasí s pořádáním mikulášské akce v sokolovně

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 7. června 2022.