Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 3. listopadu 2020 on-line

05.11.2020 22:39

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný, I. Víchová, J. Porcalová

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Všechny úkoly splněny. Nově smluvena záloha na vodné ve výši 4500,- Kč. Úbytek členů po urgenci neplatičů je 38 lidí, nových přihlášek je 22. Nákup pro župní grant zajištěn a podány žádosti o grant na sport ve výši 6000 a 4000,- Kč. Divadlo Lány premiéru na konec prosince nepřipravuje. Oprava kruhů s firmou projednána, čeká se na nabídku. Nové smlouvy zatím kvůli uzavření sokolovny nepodepsány. Úkoly trvalého charakteru zůstávají v platnosti.

 

 1. Finance a granty

Starosta informoval o finančních prostředcích na účtu, hospodářka o pokladně. Budou čerpány prostředky na odměny cvičitelkám, trenérům v rámci výzvy Můj klub 2020 a náklady na rekonstrukci sprch. Zbývá doúčtovat cestovné a startovné. Diskuze o obsahovém zaměření žádosti na Můj klub 2021 – dle kritérií (máme 114 členů do 23 let) bychom mohli žádat až o 187 000,- Kč. Příprava nové smlouvy s Naše Lány na Domeček.

 

 1. Správce

Pan Kepsha požádal o možnost zřídit v areálu zahrádku. V současné době opravuje fasádu na východní straně, pomáhal při kanalizaci ve sprchách, může opravovat omítku v propadle. Diskuze o tom, jak spotřebovat načatý lak na podlahu. Připomenuta důsledná kontrola venkovního areálu.

 

 1. Došlá pošta

Diskuze o ECZ (evidence členské základny). J. Porcalová s V. Novákovou aktualizovaly seznam sportovců v registru u NSA.

 

 1. Diskuze, různé

M. Zelenka -  návrh na nákup dvou nástěnek do chodby před vstupem/ z revize plynového zařízení vyplynuly dvě závady, projednat s fi Montysevis jejich odstranění. Navrhl, aby se oddílu florbalu dle dohody umožnil regulérní trénink někde v hale. Hovořil o poznatcích z webináře k ECZ, čekáme na konečné pokyny z ČOS nebo župy

I. Víchová -  díky za nákup náčiní pro florbal a za pomoc při instalaci nových desek na košíkovou. O mantinely na florbal nemá oddíl zájem, protože jejich instalace by zabrala mnoho času.

J. Rovný – hovořil o provedené revizi plynového zařízení a nutnosti nové elektrorevize. Vznesl námět k diskuzi, kam umístit sochu sokola (plánováno v roce 2021).

J. Porcalová – informovala o vyúčtování grantu župního a Můj klub 2020. Žádosti o Můj klub 2021 jsou letos velmi jednoduché, podávají se již k NSA a údajně v metodických pokynech není žádné omezení výše prostředků na opravy.

V. Nováková – informovala o pokračujících pracích na rekonstrukci sprch. Připomněla nutnost odvézt suť. Navrhla, aby vzhledem k situaci v letošním aktivním (ne)sportování nebyla prvních půl roku 2021 vybírána od členů částka za oddílové příspěvky.

M. Moravec – oddíl po minulé schůzi odehrál pouze jeden zápas, pak již vše uzavřeno.

M. Píša – sbor Chorus také odkládá vánoční koncert, navrhl nákup mikroportů pro využití při cvičení a turnajích.

M. Hořejší – představení divadla V.A.D. 6.11. bylo zrušeno. Vyzvala k napsání článku do Zpravodaje o soše sokola.

M. Brožek – protože je momentálně v Praze, vyhovuje mu jednání výboru online.

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 3. listopadu 2020 on-line

 

Výbor Tj Sokol Lány

 

 1. Schvaluje
 1. Zřízení zahrádky pro správce sokolovny v areálu venkovního hřiště
 2. Objednání opravy kruhů
 3. Podání žádosti k NSA v rámci výzvy Můj klub 2021 s maximální výší příspěvku
 4. Nákup dvou vývěsních skříněk

 

 1. Ukládá
 1. J. Porcalové: řádně a včas vyúčtovat granty župy a Můj klub 2020 a v termínu podat novou žádost na rok 2021
 2. M. Hořejší: pokusit se zařídit na obci půjčení kontejneru na odvoz suti
 3. M. Moravcovi: bude-li kontejner, zařídit se členy oddílu nakládku suti
 4. I. Miškové: aktualizovat vlastní směrnici TJ k proplácení cestovného
 5. M. Zelenkovi: do prosincového Lánského zpravodaje napsat článek(+foto) o vyřezávání sochy sokola/ zjistit ceny energií v r. 2021 a  podle toho dát návrh na úpravu jejich cen při pronájmu sokolovny/
 6. V. Novákové: s firmou Montyservis jednat o odstranění závad z revize plynové soustavy (hadice u sporáku, tlakoměr u kotle¨). Zajistit s firmami dokončení rekonstrukce sprch tak, aby bylo vše vyúčtováno letos.
 7. Všem členům výboru: dát návrh na umístění sochy sokola/ vyjádřit se příště k návrhu V. Novákové o platbě oddílových příspěvků v r. 2021

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční 1. prosince 2020.