Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 4. ledna 2022

09.01.2022 16:25

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, M. Moravec, M. Píša, J. Porcalová , I. Mišková,, J. Rovný, M .Hořejší

Omluveni:  M. Brožek, I. Víchová

 

1. Kontrola usnesení

Trvají úkoly: schůzka k dalšímu využití Domečku/ odpisy vyřazeného majetku a evidence nového. Všechny ostatní úkoly byly splněny, starosta poděkoval za uspořádání skříňky s klíči a péči o čerpadla.

 

2. Nové informace a došlá pošta

            - Starosta poděkoval správci za dobře vedené správcovství a předal mu malý dárek. Správce má zájem pokračovat v práci..

            - Revize kotle v bytě správce nebyla provedena, podle jejích výsledků se budeme bavit s odborníkem, zda koupit kotel nový.  

- došly výkazy odboru všestrannosti a o sportu,

- jednání o žádosti paní Mihalíkové o pronájem sokolovny na hodiny tance. Rozhodnuto vyhovět, nájem od konce ledna vždy v neděli od  18 hodin na 8 lekcí. Projednány podmínky pronájmu a povinnosti, které nám z toho poplynou (zejména zamykání)).

- Projednána nabídka zájemkyně paní Lucie Brabcové na provoz Domečku, řešeny otázky nájemného, úklidu, regulace topení, atd..

- Diskuze o výši nájemného na další pronájmy v souvislosti se zvýšenými cenami za energie. Paní Lounová na jógu (čtvrtek odpoledne) a na angličtinu (středa a pátek 13 až 17 hodin).. První jóga dětí by měla být 13. 1.

- Nové platby za energie. Skončila nám fixace u dodavatele ČEZ plynu a elektřiny. Hospodářka zjistila následující ceny:

                                                           dosud                                      od 31. 12. 2021

elektřina                                             5,77 kWh                                7,45 kWh

plyn                                                    907,- /MWH/11m3                1802,- MWH/21,31m3

Je třeba rozhodnut, zda budeme žádat o nějakou fixaci. (rok, dva nebo tři nebo nic).

  • J. Porcalová připravila návrh formuláře na vykazování jízdného pro dojíždějící cvičitelky
  • Informace o zpracovaném projektu na fasádu, nutné podrobně projednat a případně změnit – upravit dle našich připomínek  než budeme poptávat dodavatele. Panu projektantovi dána plná moc, aby nás zastupoval při vyřizování stavebního povolení.
  • Projednána nabídka od Naše Lány na přenechání některého inventáře z Domečku ( generátor ozónu, dvouplotýnkový vařič).

 

3. Oslavy 160. výročí založení Sokola

V únoru bude Sokol připomínat 160 let od založení.  Projednán předběžný návrh, abychom k tomuto výročí dosázeli chybějící stromy na hřišti. Starosta požádá o radu pana Tomáška, který stromy na hřišti kácel. Příště přinést návrhy jak takové oslavy pojmout a kdy je uskutečnit.

 

4. Finance a vyúčtování grantů

Starosta a hospodářka informovali členy výboru o stavu finančních prostředků na účtu a na hotovosti. Zatím prostředky máme, ale nutno mít na paměti, že příjmová část rozpočtu bude letos chudší o nájem z Domečku i o pronájmy na velké kulturní akce. Dotace ze župy byly řádně proúčtovány, pracuje se na zúčtování dotace Můj klub 2021, dotace na údržbu z NSA  a obecní dotace.

 

5. Přípravy na volební valnou hromadu – starosta požádal všechny přítomné , aby se vyjádřili, zda chtějí pokračovat ve výboru. Všichni souhlasili, chybí vyjádření I. Víchové . M. Brožek rád pomůže, ale výborových schůzí se vzhledem ke svému bydlišti nemůže zúčastňovat.   Hovořilo se o nutnosti výměny úředního razítka TJ, aby odpovídal znak Sokola tomu současnému..

 

6. Diskuze

- M. Moravec informoval o akcích oddílu stolního tenisu. Přeborníkem Lán na vánočním turnaji se stal P. Moravec ml. Oddíl připravuje další kolo RTM. Podařilo se jim prodat staré 4 stoly a zakoupili nové ohrádky mezi stoly.

- M. Zelenka informoval o průběhu vánočního turnaje za účasti čtyř družstev.

- I. Mišková informovala o přijatém daru ve výši 2000,- Kč.

- V. Nováková navrhla koupit J. Porcalové dárek za cvičitelskou práci (všechny cvičitelky byly oceněny, ona ne).

- J. Porcalová upozornila, že v kalendáři na webu  jsou neaktuální informace. Informovala o úbytku členů TJ v r. 2021.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4. ledna 2022

 

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

- formu odměn podle předloženého formuláře pro dojíždějící cvičitelky,

 - zakoupení dárku J. Porcalové/ výši nájemného na 300,- Kč/hodinu  včetně energií – zatím do konce června 2022 pro Domeček a kurzy jógy a angličtiny.

II. ukládá

1.M. Zelenkovi: zpracovat novou dohodu o správcovství/ jednat s panem Tomáškem o nákupu stromů/připravit návrh nového razítka TJ/ připravit podklady pro smlouvy o pronájmech s paní Mihalíkovou a Lounovou/ seznámit se podrobně s projektem a připomínkami/ projednat s I. Víchovou  členství ve výboru

2. V. Novákové: podle pokynů připravit smlouvy na pronájem/ zpracovat  darovací smlouvu pro dárce/ upravit vývěsku k výročí Sokola, případně napsat do LZ/

3. I. Miškové:  spolu s J. Porcalovou a s účetní včas připravit a odeslat vyúčtování dotací k NSA i obci.

4. M. Moravcovi: posoudit vhodnost zafixování cen energií a předložit návrh/ včas zpracovat výkaz odboru sportu za rok 2021

5. J. Porcalové: poskytnout vedoucím oddílů seznam členů/ zpracovat výkaz odboru všestrannosti

6. Všem vedoucím oddílů : pokračovat v evidenci cvičenců – sportovců, jak to stanoví nařízení vlády v souvislosti s epidemií/ zahájit vybírání  členských a oddílových příspěvků na rok 2022.

 

Příští schůze se bude konat 1. února 2022

( a  pravděpodobně bude opět v klubovně ve sklípku)