Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 4. února2020

13.02.2020 04:48


Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Píša, M. Brožek, J. Porcalová

Omluveni: J. Rovný, M. Moravec, I. Víchová, M. Hořejší


1. Kontrola úkolů z minulých schůzí

Úkoly z minulých schůzí, které trvají:  pokračuje prodej sokolských kokard/ zpracovat seznam sportovců a trenérů pro registr/ předat podklady pro zápis do sokolské kroniky za rok 2019/ aktualizovat průběžně kalendář akcí na webu a v šatně/ odstěhovat zbytky klavíru/posudek na lípu uvažovanou ke skácení/ 

Kontrola úkolů z minulé schůze:  žádost ke Svatováclavsku - trvá/ jednání s Uniservis-trvá/ dodat jednatelce chybějící prohlášení GDPR-trvá/ sledovat nutnost revizí v sokolovně a podle potřeby je zajišťovat/. Všechny ostatní úkoly byly splněny.


2. Správa sokolovny

Správce spolu se starostou provedli sanaci odpadní jímky, aby se odstranil zápach vycházející do objektu. Byla vyměněna dřezová baterie ve výčepu. Správce vzal na vědomí připomínky k úklidu po velkých kulturních akcích. Oznámil, že v březnu konečně dojde ke sloučení jeho rodiny. Výměna popruhů u kruhů byla provedena, stejně tak revize kotle v Domečku. V šatně instalována nová lavička na sezení. 


3. Došlá pošta a informace

- vyjasněny podmínky pro hasičský ples,

- vyfakturována akce Merenda, která byla pro organizátory letos prodělečná,

- výbor vzal na vědomí, že oprava podlahy v Domečku bude probíhat od 19.6. do 10.7.,

- proběhla akce Lánská tančírna 12. 1., vstupné 700,- Kč do pokladny pro oddíl ST,

- proběhlo vyúčtování spotřeby vody se správcem, spotřeba 5m3,

- pronájem venkovního areálu pro FK Rakovník a SK Lány (úterý a čtvrtek),

- oznámen termín obecního plesu v roce 2021 - 13. ledna,

- hasiči žádají o rezervování termínu na hasičský ples v roce 2021 - 20.3.,

- ZŠ požádala o pronájem sokolovny na školní akademii 11. června,

- ZŠ Mšec požádala o pronájem areálu na školní olympiádu 2. a 3. června,

- Obec spolu se spolkem Náš Vašírov budou pořádat v areálu nohejbalový turnaj 17. května,

- nabídka darování a instalace venkovního stolu na stolní tenis. 


4. Finanční situace

Starosta a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků na účtu a v hotovosti. V současné době probíhá výběr členských a oddílových příspěvků. Finanční vyúčtování grantu MŠMT a Obce za rok 2019 bylo včas odesláno. 


5. Informace z oddílů a různé

- diskuze o jarní brigádě na areál, přemístění dřeva kvůli úpravě terénu a budování plotu u souseda,

- dotaz, jak je to s vlastnictvím domku u sokolovny (bývalá pokladna ke kluzišti),

- starosta navrhl zakoupit větší odpadkové nádoby a koše,

- diskuze o inventuře. Starosta navrhuje, aby inventuru měl na starost jeden člen výboru, navrhl M. Hořejší. Dále zjistí cenu štítkovačky, aby se veškerý majetek řádně  a jednotně označil. V současné době jsou uvedena fixem psaná čísla, ale nově zakoupené věci nejsou zaevidovány.

- diskuze o vývěsních skříňkách před sokolovnou,

- M. Píša porovnával ceny vysoušečů rukou s cenami papírových ručníků,

- V. Nováková informovala o schůzi župního výboru a úkolech. Včasné odeslání výkazů a statistik (sportovní oddíly, hlavní statistika, vzdělavatelský a všestrannost - vše do 15.2.)/

7.3. pietní akt u hrobu T.G.M. - očekává se účast lánských sokolů/ předání ocenění a medailí u příležitosti 30. výročí znovuobnovení Sokola 16.2. ve 14 hodin v Kladně/ župní závody všestrannosti v plavání 28.3. v Rakovníku, sportovní gymnastika a šplh 25.4 v Kladně a LA 26. 4. ve Slaném/ na 30.5. plánována slavnostní akademie v divadle v Kladně, zaslat na župu vystoupení, která nabízíme/ 

Dále připomněla, že do 15. února je nutné nahlásit akce TJ na rok 2020 do obecního kalendáře a uvažovat o tom, jaké akce - náklady zahrneme do grantu pro obec na rok 2020. Na 2. března plánuje obecní zastupitelstvo po veřejném zasedání schůzku se spolky. Znovu navrhla, abychom nechali zpracovat projekt na zateplení a fasádu sokolovny. Připomněla významné životní jubileum H. Majerové a navrhla ji odměnit na valné hromadě.


Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4. února 2020

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

1.pronájem venkovního areálu pro FK Rakovník a SK Lány za schválených cenových podmínek,

2. bezplatný pronájem sokolovny pro ZŠ na akademii dne 11. června,

3. bezplatný pronájem areálu pro ZŠ Mšec na olympiádu ve dnech 2. a 3. 6. a pro obec na nohejbalový turnaj dne 17. 5.

II. ukládá

1.starostovi: dojednat podrobnosti k opravě podlahy  Domečku/ nechat elektronicky hlasovat o konání posvícenské zábavy (vzhledem k dnešní malé účasti členů výboru)/  jednat s E. Kosárem o vlastnictví domku u sokolovny/ nakoupit nové větší odpadkové nádoby a koše/

2.Jednatelce: podle dohodnutých podmínek připravit smlouvy na konání hasičského  a maškarního plesu včetně výčepu/ zajistit odeslání výkazů a statistik v určeném termínu/ odeslat seznam akcí TJ na rok 2020 do Zpravodaje/

3. Hospodářce: posoudit stávající vnitro předpisy pro oběh účetních dokladů a případně navrhnout změny.

4. Vedoucím oddílů: zaslat do 10.2. starostovi plánované akce oddílu na rok 2020.

5. Všem členům výboru: předložit návrhy, jaké akce zahrnout do grantu pro obec na rok 2020/ podle možností se zúčastnit pietního aktu u hrobu T.G.M. v sobotu 7.3. Příští schůze výboru TJ se bude konat 3. března v 19 hodin.