Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 5. října 2021

12.10.2021 22:40

Přítomni: M. Zelenka,   V. Nováková, M. Moravec, M. Píša, M. Hořejší, J. Porcalová I. Mišková,

Omluveni:  M. Brožek, I. Víchová, J. Rovný

 

1. Kontrola usnesení z minulé schůze

Nesplněno, zůstává v úkolech: nákup čistících prostředků, objednávka revize nářadí, distribuce a propagace Ondrášovek, odvoz chladicí skříně.  Všechny ostatní úkoly byly splněny. Byla instalována nová nástěnka u vchodu do sokolovny, klíček je k dispozici ve skříňce na klíče.

 

2. Provoz sokolovny

Starosta apeloval na všechny trenéry a cvičitelky, aby důsledně kontrolovali zhasnutí všude po skončení tréninků. Z podnětu M. Hořejší se znovu hovořilo o závadě (neustálé svícení na schodišti do sklípku) a o potřebě doplnit nové záložní baterie. Je třeba také zaškolit správce na ovládání regulace  tepla v sokolovně a aktualizovat nastavení podle činností.

 

3. Došlá pošta, různé informace

- činnost Domečku bude k 1.1.2022 ukončena. Starosta jedná s předsedkyní Naše Lány o dalším postupu (vystěhování, dezinfekce,atd). Zůstane internet výlučně jen pro potřeby činovníků TJ. V. Lounová má zájem provozovat v klubovně kurzy angličtiny. Výbor souhlasil, aby TJ neúčtovala čerpané energie za „Jarmark“.

- Nedořešena úhrada za pronájem pro Policii ČR – řeší pan Ladra s paní Kirpalovou.

- Památný den sokolstva: V. Nováková napsala článek do LZ, vyzvala členy i ostatní veřejnost, aby 8.10 zapálili za okny svých příbytků svíčku. Byl upravena vývěska  a bude vyvěšen prapor na sokolovně.

- Kulinářský jarmark a Vatra proběhly bez problémů.

- Dle info z ČOS má být k 1.1. 2022 spuštěna elektronická evidence členů. Dohodnuto, že agendu povede J. Porcalová spolu s jednatelkou a matrikářkou V. Novákovou.

- Čerpání prostředků na granty. Zhotovení projektu na fasádu prodlouženo do konce října, bude účtováno na grant Obce.  Diskuze  a návrhy na čerpání dotace Můj klub 2021 a granty ze župy.

- Žádosti o dotaci na Můj klub 2022, bude možné žádat v jeho rámci i na opravu a údržbu (ale jen 50%) . V žádosti je ale  mnohem více nutných příloh! J. Porcalová požádala o spolupráci ostatní členy výboru. Termín podání žádosti je 30.11. 2021.

- Pan Polášek avizuje starostovi příspěvek hráčů pétanque do pokladny TJ. Účastníci plánují závěrečné posezení s opékáním buřtů.

- Diskuze o možnosti zakoupit laserovou tiskárnu pro potřeby TJ.

- Výzva oddílům, aby vedoucí zajistili dovýběr členských a oddílových příspěvků. Finance se mohou odevzdávat přímo hospodářce I. Miškové, ale seznam  členů, kteří zaplatili členský příspěvek je nutné dát matrikářce V. Novákové.

 

4. Finanční situace

Starosta a hospodářka sdělili členům výboru stav prostředků na účtu a v pokladně. Obdrželi jsme druhou část dotace od Obce.  Platíme vysoké zálohy na elektřinu, dodavatel nám vrátil poměrně značnou částku za nespotřebovanou elektřinu (téměř nulový provoz v sokolovně). Výši záloh ale ponecháme stejnou.

 

5. Diskuze, různé

- M. Hořejší: upozornila na svícení na schodišti do sklípku. Požádala o možnost konat akci v Domečku 2.11. večer (kdy má být schůze výboru). Dohodnuto, že výbor zasedne dole v klubovně. Zařídila materiál na stavbu plotu – poděkování.

- V. Nováková provedla kontrolu dokumentů GDPR a upozornila na chybějící prohlášení u nových členů.  Připomněla vyvěšení vlajky Sokola dne 8.10. Zmínila se o žádosti župy zasílat návrhy na nové župní činovníky. J. Porcalové předala úkoly ze župy pro všestrannost.

- M. Zelenka: proběhla schůzka s majitelem sousedního pozemku, kde se bude stavět plot. Na soše sokola se zatím nic neděje.  Ve čtvrtek 7.10. začíná placený nohejbal.

- J. Porcalová požádala o příspěvek na školení.

- M. Moravec:  oddíl ST provedl úspěšně nábor mládeže. Mají 7 nových členů. 11.9. probíhal v sokolovně  turnaj čtyř družstev( Děčín, Praha, Lány, Chomutov), lánští hráči skončili třetí. Vyzkoušeli nové sprchy. Začaly okresní soutěže ST. V krajském bodovacím turnaji jsme měli 4 účastníky, dva z nich úspěšní, nejlépe skončil Pavel Cibík. Oddíl ST má již každou neděli zápasy.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 5. října 2021

 

Výbor TJ

I. schvaluje

- proplacení školení J. Porcalaové ,

- nabídku firmy Montyservis na výměnu  kotle v Domečku ve výši 52717,- Kč.

 

II. ukládá

1. jednatelce:  zprostředkovat kontakt na  fi Uniservis a objednat opravu a doplnění baterií/ zpracovat pro správce přehled všech státních  svátků a významných dnů, kdy je potřeba vyvěsit prapor/ objednat výměnu kotle v Domečku/

2. starostovi: organizovat brigádu na stavbu plotu dne 16. října, zabezpečit potřebné technické pomůcky/ se správcem zkontrolovat a aktualizovat regulaci topení v sokolovně/

3. Ivě  Miškové , J. Porcalové:: sledovat řádné a účelné čerpání dotací

4. všem mužským členům výboru: zúčastnit se brigády na stavbu plotu dne 16. 10., získat pro účast i další členy

5. všem členům výboru: být nápomocni při získání podkladů pro žádost Můj klub 2022 /

 6. trenérům a cvičitelkám: vybírat členské a oddílové příspěvky  u těch, kdo ještě nezaplatili

 

III. Pověřuje

Janu Porcalovou, aby spolu s V. Novákovou zabezpečila vedení elektronické evidence členů podle pokynů ČOS

 

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 2. listopadu od 19 hodin v klubovně ve sklípku!