Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. dubna 2021 on-line

08.04.2021 20:54

Přítomni: M. Zelenka,  M. Brožek, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Hořejší, J. Rovný, I. Mišková, M. Píša

 Omluveni: I. Víchová

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Trvají úkoly: dořešit uzavření areálu ze strany souseda a  chladicí skříň, nákup odpadkových košů. Jednání s projektantem pokračuje. Ostatní úkoly splněny. Objednán nákup členských známek pro volejbal a  část členů všestrannosti.

 

2. Správa sokolovny

Přetrvávají problémy s vandalismem na hřišti. Připomínka všem členům výboru, aby si všímali pohybu v areálu a případné problémy řešili. Správce bude volat Mě policii. Správce opravuje sokl na východní straně, pořizuje nové mříže, bude natírat vrata na východní straně a nabízí i nátěry sloupů a branek. Je rozbitá poštovní schránka.

 

3. Došlá pošta, různé informace

- zpracována zpráva pro rejstřík a župě předána informace o zakládajících členech TJ při obnovování Sokola,

- TJ kontaktoval pan Hrdlička z Rokytnice nad Orlicí  ve věci zájmu o odkoupení židlí (telefon 603520013). Výbor projednal a souhlasil s odprodejem nepotřebných dřevěných židlí (nikoliv staré skládací!)

- Výbor odsouhlasil konání veřejného zasedání v sokolovně dne 12.4.

- z ČOS nabídka na nákup AG samotestů za výhodné ceny – neakceptujeme

- Projednána zpráva revizní komise o provedené kontrole hospodaření a vedení účetnictví.

- Březnový Newsletter z ČOS, pokyny ke konání valných hromad

- Obdrželi jsme informaci, že vyúčtování grantu Můj klub 2020 bylo přijato bez připomínek a zároveň také zpráva o udělení dotace Můj klub 2021. U grantu na údržbu a provoz zatím zprávy nemáme.

- Členské a oddílové příspěvky na rok 2021 má od všech členů vybrán oddíl volejbalu, odbor všestrannosti nechal placení na rozhodnutí členek, ale vybral též podstatnou část. Oddíly florbalu a stolního tenisu zatím nevybíraly, počítají s výběrem až při zahájení tréninků. Mimořádný oddílový příspěvek věnoval Petr Fencl ve výši 4000,- Kč.

- paní účetní odeslala daňové přiznání a účetní uzávěrky

- s nájemcem Domečku dohodnuto vystavení faktur na tři nájemné ( bez energií)  v 1. Q.

- P. Fencl má připravené lišty na opravu obložení v sále. Mělo by provést nyní v době nečinnosti v sokolovně.

 

4. Finance

Starosta  a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků na účtu a v pokladně. Hospodářka zajistí převod hotovosti na účet,  ponechá pokladní hotovost cca 15 000,- Kč.

 

5. Provoz sokolovny/areálu

Vnitřní prostoty stále není možné využívat. Rozsáhlá diskuze kolem otevření  venkovního areálu, nakonec dohodnut termín 12. duben. Během dubnové brigády (termín bude dohodnut podle počasí) je třeba natírat sloupky a natáhnout nové sítě. Bude skácena ještě jedna malá nemocná lípa. Letos počítáme s výsadbou dalších lip.

 

6. Příprava žádosti o dotaci k Obecnímu zastupitelstvu

Diskuze o tom, které akce – činnosti do žádosti zahrnout a jaké částky plánovat.  Dohodnuto: zadat zpracování projektu na zateplení a fasádu, obnova zeleně a údržba areálu, na provoz a drobnou údržbu, na školení a sportovní akce -  celkem požádat o 200 000,- Kč.

 

7. Diskuze a různé

- M. Hořejší . dotaz, zda chceme uplatňovat znovu žádost k MAS, po diskuzi rozhodnuto, že letos nikoliv. Oznámila, že v Domečku bude instalována anténa pro připojení k Bubákovu.

- J. Porcalová podala informaci o ceně venkovního stolu na stolní tenis

- M. Moravec informoval, že členové mají zájem po uvolnění trénovat ST i během prázdnin a pokud nebude možnost hrát uvnitř, chtějí alespoň dětem nabídnout trénování na tenise.

- J. Rovný navrhl, abychom v případě možnosti sportování ve vnitřních prostorech nabídli sokolovnu podle poptávky širokému okruhu lidí

- M. Brožek informoval, že nic nového v evidenci členské základny není. Výbor se podivuje, že ČOS nevyužije tuto dobu „nečinnosti“ právě k vyřešení avizovaných změn v digitalizaci EČZ.

M. Zelenka: pokácení nemocné lípy a odvoz železného šrotu zajistí oddíl volejbalu.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 6. dubna 2021

 

Výbor

I. Bere na vědomí,

- zprávu revizní komise s tím, že závěry projedná s účetní  a V. Svobodovou I. Mišková. Závady, které je možné odstranit hned, provést  a pro valnou hromadu připravit dodatek zprávy. U ostatních bodů zajistit, aby se příště chyby neopakovaly.

- že v Domečku bude instalována anténa  na připojení k Bubákovu.

 

II. Schvaluje

  • Nákup nové poštovní schránky (zajistí M. Zelenka a I. Mišková)
  • Obsah žádosti o dotaci k obci ve výši 200 000,- Kč
  •  Otevření venkovního areálu ke dni 12. dubna
  • Odprodej nepotřebných židlí

 

III. ukládá

Starostovi: vystavit fakturu za spotřebu vody správci/ spojit se se zájemcem o odkup židlí a prodej případně realizovat/ prostudovat pokyny ke konání VH a navrhnout řešení v naší TJ/

Zajistit odeslání zprávy a výkazu zisku a ztrát do rejstříku/ odeslat žádost o dotaci k obci/ instalovat provozní řády a pokyny k využívání areálu/ podle situace vyhlásit brigádu/

M. Hořejší: projednat se sousedem instalaci plotu na hranici pozemků, aby byl areál uzavřen

V. Novákové: dokončit žádost o dotaci k obci podle jednání výboru a předat starostovi

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 3. května v 19 hodin.