Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. října 2020

14.10.2020 08:34

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný

Omluveni: I. Víchová, J. Porcalová

Na začátku schůze byl přítomen správce pan Kepsha.

 

V úvodu starosta informoval, jaké práce provádí správce na údržbě sokolovny ( oprava fasády na západní a východní straně, dokončení podesty), k úklidu nebyly připomínky, upozornění na drobné  opravy v interiéru.  

 

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze. Všechny úkoly byly splněny, dále platí: správně vyúčtovat dotaci od NSA podle uzavřené smlouvy, dávat podklady pro zápis do sokolské kroniky a dovybrat členské a oddílové příspěvky.
 2. Aktuální informace a došlá pošta
 • Obdrželi jsme přeplatek za vodu s návrhem na novou nižší výši zálohy, nesouhlasíme se snížením zálohy.
 • Jednání s paní Houskovou ohledně tréninků v sokolovně (šál) proběhlo, doporučeno upevnit zařízení na kruhy. Ty však nejsou v dobrém stavu, nutno objednat revizi nebo výměnu mechanismu.
 • Štítkovač není nutné kupovat, má ho Obecní úřad a může zapůjčit.
 • Starosta připomněl zapisování hodin do sešitu v šatně při všech aktivitách.
 • Pan Peterka (lánský občan) realizoval již jednu náborovou akci na dětský golf. Druhá proběhne v pondělí 12. 10.  Pokud bude dost zájemců, chtěl by začít s pronájmem 2. listopadu vždy od 13 do 16 hodin (včetně přípravy a úklidu náčiní).
 • Pan Ondřej Lodes požádal starostu o možnost pronájmu sokolovny na sportovní kroužek během víkendu podle volné kapacity v sokolovně. Diskuze o výši pronájmu. Nedořešena otázka odemykání a zamykání sokolovny.
 • Ředitelka MŠ požádala o pronájem na akci, která se letos nemohla uskutečnit a to na 20. květen 2021.
 • J. Drastilová požádala o souhlas s konáním jedné hodiny výuky angličtiny v Domečku. Finanční vyrovnání dohodne starosta.
 • Divadlo Lány požádalo o pronájem sokolovny na zkoušky a premiéru a to v termínech: 16.12. od 20 hodin, 27.12. od 16 hodin, 28.12. od 21 hodin, 29.12. od 10 hodin, 30.12. od 10 hodin. Zkoušky a přípravu účtovat za 150,- /hod. včetně energií, samotné představení jako komerční akci 350,-/hod.
 • 8. října je významný den ČR – Den sokolstva. Správce vyvěsí vlajku Sokola nebo státní vlajku.
 • Starosta navrhl zakoupit a instalovat vývěsku na boční stěny u vchodu do sokolovny, aby se nemuselo nic věšet na dveře a dále zakoupit nové dveře k venkovnímu WC.
 • Starosta informoval o závadě na kotli v Domečku, nutná oprava na naše náklady. Provoz velkého kotle zkontrolovali  O. Novák se správcem.
 • Ze žlabu na severní straně objektu byl odstraněn topný kabel, protože již byl nefunkční.
 1. Provoz sokolovny a epidemiologická opatření
 • Nadále platí povinnost pro cvičitelky a trenéry zapisovat jména a kontakty sportujících v sokolovně.
 • Dokoupit dezinfekční prostředky na mytí sálu.
 • Správce zajistí omývání klik dezinfekcí  vždy po skončení aktivit v sokolovně.
 • Venkovní WC již bude uzamčen.
 • Platí účast 10 sportujících lidí uvnitř, trenéři a cvičitelky již přijali potřebná opatření. Cvičení AE Bára L .a mladšího žactva zatím na 14 dnů pozastaveno na doporučení lékaře.
 1. Finanční situace
 • Starosta a hospodářka informovali o stavu prostředků na účtu a v pokladně. Je třeba připravovat potřebné doklady na vyúčtování všech dotací: obec, MŠMT, NSA. Dbát, aby vše bylo profinancováno v souladu se smlouvami a řádně doloženo. K župě je možné podat žádost o dotaci na všestrannost a na sport. U dotace Můj klub 2020 zbývá realizovat rekonstrukci sprch v suterénu. Firma Montyservis podala nabídku (cca 27000,- Kč) a přislíbila provedení. S V. Jirkovským projednána pokládka podlahy a to v listopadu (cca 15-1700,- Kč).
 1. Různé, diskuze členů výboru
 • M. Hořejší informovala výbor, že naše žádost o dotaci u MAS Svatováclavsko nebyla  schválena. Domeček zrušil možnosti konání narozeninových oslav tamtéž. S divadlem V.A.D. je dohodnut termín představení „Úl“ u nás dne 6. listopadu. Členové diskutovali , zda akci pořádat. Rozhodnuto zatím ponechat a podle dále se vyvíjející situace s koronavirem akci zrušit i za cenu vracení předplatného.
 • M. Moravec: první turnaj RTM u nás zrušen, další by měl proběhnout 24.10. v Unhošti, ale zatím se neví, zda to bude možné.  Oznámil výboru úspěch lánských tenistů, kteří v okresní soutěži tříčlenných družstev obsadiil 2. místo.
 • J. Rovný – zajistil provedení potřebné revize kotle.
 • V. Nováková informovala o jednání župního výboru a tlumočila  požadavek O. Nováka, aby byl nainstalován nový topný kabel do žlabu.
 • J. Porcalová se nemohla schůze zúčastnit, předala písemně své návrhy a informace a to ohledně dotací ze župy a čerpání na Můj klub. Zároveň upozornila na možnost podat žádost o grant Můj klub 2021, tentokrát již k NSA a to nejpozději do 9. 11. 2020. Navrhla, aby do žádosti byl zahrnut požadavek na nákup ohrádek pro florbal (nutno zjistit cenu).
 • Po provedení rekonstrukce sprch je nutné zajistit odvoz stavebního odpadu na skládku.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 6. října 2020

Výbor TJ Sokol Lány

 1. Schvaluje
 • pronájem sokolovny p. Peterkovi na dětský golf vždy v pondělí od 13 do 16 hodin za částku 350,- Kč/hod.  počínaje 2. listopadu 2020,
 • pronájem sokolovny panu Lodesovi na sportovní aktivity rodin podle volných termínů v sokolovně,
 • pronájem sokolovny pro slavnost mateřské školy dne 20. 5. 2021
 • nákup dvou nástěnek
 1. ukládá

Starostovi: projednat s Vodárnami novou výši záloh/ dořešit s J. Drastilovou podmínky konání lekce angličtiny v Domečku/ připravit podklady pro uzavření smluv s novými nájemci/ odpovědět Divadlu Lány a sdělit podmínky pronájmu/ zajistit vyvěšení vlajky na Den sokolstva/ s oddílem volejbalu uložit na zimu venkovní nábytek.

V. Novákové: pořídit seznam členů, kteří dosud  nezaplatili členské příspěvky a předat oddílům a starostovi/ upravit vývěsku ke Dni sokolstva/ podle podkladů od starosty  sepsat smlouvy s nájemci včetně nohejbalu.

J. Porcalové: podat žádost o župní grant na všestrannost podle předloženého návrhu (nutno přidat ještě sloupky na bedm. síť) a hlídat čerpání  všech plánovaných částek v Můj klub 2020

J. Rovnému: zařídit revizi plynového zařízení a zjistit náklady na pořízení nových kruhů

M. Moravcovi: potvrdit V. Jirkovskému  jeho nabídku na pokládku podlahy ve sprchách/ zpracovat a podat žádost na sportovní grant k župě.

M. Hořejší: dokoupit potřebné dezinfekční – čistící  prostředky pro sokolovnu.

Všem členům výboru: podat návrhy , na co zaměřit žádost o grant Můj klub 2021.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 3. listopadu 2020.