Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 7. května 2019

12.05.2019 17:36

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, J. Porcalová, M. Píša, J. Rovný, M. Hořejší,, M. Moravec, I. Víchová

Omluveni: M. Brožek

Hosté: P. Frolík – správce sokolovny na úvod jednání.

 

Na začátku schůze byl přítomen správce P. Frolík. Projednáno: nový způsob evidence odpracovaných činností, týdenní kontrola. Veškeré připomínky a podněty k úklidu ventilovat přes starostu. Správci uloženo: včasné sekání, využívat křovinořez, nutná řádná kontrola a údržba  nové sekačky, zkontrolovat zatékání do střechy na severní části nad šatnou, zajistit opravu lednice, povinnost zapisovat stavy energií na hlavních měřidlech vždy k prvnímu dni v měsíci. Péče o pořádek na venkovním areálu (odpadkové koše apod) a řádné třídění odpadu. Průběžné větrání v celém objektu při pěkném a stálém počasí! Účast správce 2x ročně na společných brigádách. V. Nováková oznámila, že bude nadále prát ručníky pro použití na venkovním WC.  Koncem června výbor vyhodnotí práci správce a podle výsledků bude-nebude uzavřena smlouva na další období.

 

1. Došlá pošta a finanční situace

- ze župy informace k otevřeným projektům ČOS (noc sokoloven, Sokol spolu v pohybu aj)

- podepsány smlouvy na poskytnutí darů pro florbal(7000,- Kč), aerobik(4000,- Kč), stolní tenis(5000,- Kč) a na Běh několik smluv.

- vzata na vědomí informace z OÚ ohledně povinností  ke spolkovému rejstříku,

- výzva starostovi k podepsání smlouvy na OÚ o poskytnutí dotace ( schválena ve výši 210 000,- Kč)

- opětovná žádost OÚ o umístění skákacího hradu. Znovu hledány jiné možnosti umístění mimo hřiště.

- žádost p. Borovičkové Tamary o možnost košíkové v sokolovně, diskuze o podmínkách spolupráce, je nutné další jednání,

- nabídka K. Pleinera na instalaci trampolíny na hřišti. Výbor rozhodl, že nechceme kvůli nebezpečí úrazu.

- žádost Obce na pořádání plesu 18. ledna 2020. Další zamluvené termíny: 26.1. Merenda(Naše Lány), 29.2. maškarní ples(hokejová síň).

Starosta a hospodářka informovali výbor o stavu financí TJ na účtu a v pokladně.

 

2. Provoz sokolovny a sportovního areálu

Starosta zhodnotil brigádu konanou 27.4., dobrá účast, udělalo se hodně práce(oprava vrátek P. Fencl, rozvoz kompostu, odvoz elektromateriálu, volejbalové hřiště atd). Další práce lze dělat individuálně, seznam prací bude vyhotoven.

Dále požádal předsedy oddílů a jejich prostřednictvím všechny cvičitele a trenéry: aby dbali na úklid všeho po cvičení a trénincích, splachování na WC, šetření energiemi. Staré židle na jevišti vrátit zpět do přísálí. Pokud si oddíl zatáhne závěsy na jižní straně, musí je po skončení opět odtáhnout. Je dostatek nádob na tříděný odpad? J. Rovný zajití opravu – výrobu nového krytu na pískové doskočiště. Zvážit možnost návozu nového písku.

 

3. Diskuze a různé

-- florbal může využít získaný dar podle svého uvážení (zábrany). Po skončení tréninků ST a volejbalu v sokolovně lze rozšířit tréninky florbalu.

- volejbal při pěkném počasí bude již trénovat venku. 15.6 pořádá turnaj a v srpnu se zúčastní turnaje veteránů na Křivoklátě.

- oddíl stolního tenisu v podstatě ukončil závodní činnost. V přeboru ČOS  žactva v Králově Dvoře se naši žáci umístili na 12. a 13. místě. V bodovacím turnaji mládeže vyhrál náš člen J. Pokorný v kategorii starších žáků. Dětské tréninky již ukončili, dospělí budou trénovat pouze ve středu od 18 do 20 hodin. 

- V. Nováková informovala výbor o jednání župního výboru 6.5.:

21.září v Kladně oslavy 150 let založení Sokola Kladno/ 22. a 23. června v Tyršově doně sjezd ČOS/ připravuje se elektronická evidence členstva(dotazy u br. Kráčmara tel.777301600) /velkou pozornost věnovat 8. říjnu , když už jsme si ho vybojovali jako Památný den sokolstva/ nutnost ocenit členy, kteří mají podíl na znovuobnovení Sokola/ v televizi bude pokračovat vysílání o Sokolu jako bylo před sletem, pokud bychom měli námět na natáčení, dát vědět na župu/ financování spolku letos bude zhruba na stejné úrovni jako vloni/ od 1.1.2020 vznikne Národní agentura pro sport, která by měla rozdělovat finance/ pravděpodobně obdržíme nabídku S-Energie na možnost poskytnutí slevy na elektřinu/ změny v rejstříku po valných hromadách zajistí ČOS hromadně, my musíme dodat výpis z jednání valné hromady a čestná prohlášení nových činovníků – máme splněno/ představen program SOKOL 2030/ informace a úkoly ze všestrannosti předány přímo náčelnici Janě Porcalové/ starosta připomněl, aby na závodech byli účastníci označeni sokolským symbolem/ v župě stále chybí předseda odboru sportu a členové vzdělavatelského odboru/ kritizována TJ Stochov, že se aktivněji nepodílela na oslavách 100 let Sokola v městě/

25.5. oslavy TJ v Rakovníku a 28.9. v TJ Malíkovice.

V. Nováková informovala výbor, že po naší výstavě vloni začala psát kroniku TJ. Nebudou v ní přímo zápisy ze schůzí výboru, ale záznamy o všech důležitých událostech, očekává náměty od oddílů.

Požádala výbor o předběžný souhlas s účastí našich dětí na závodech Medvědí stezkou,což představuje náklad cca 3 – 3500,- Kč.

Připomněla členům výboru, že peníze za členské příspěvky mohou dávat matrikářce nebo přímo hospodářce, ale vždy spolu se jmenným seznamem, kdo zaplatil a kolik. Oddílové příspěvky a platby od nečlenů odevzdávat přímo hospodářce. 

I. Víchová připraví návrhy na sociální síť pro TJ – moderní způsob komunikace.  Požádala o nápravu při odemykání sokolovny, již několikrát se stalo, že byla sokolovna zamčená a na správce se nedozvonili. Ztrácejí drahocenný tréninkový čas. V té souvislosti diskuze o systému klíčů od hlavního vchodu.

J. Porcalová – přesunut termín akademie na 17. června/ posezení žen na ukončení cvičebního roku 12. nebo 19. června/ spojí se s B. Ladrovou ohledně čerpání peněz z poskytnutého daru

M. Hořejší – za obec požádala o možnost promítání filmu v sokolovně v případě nepřízně počasí během léta. Výbor nesouhlasí, protože bude čerstvě renovovaná podlaha, tak aby alespoň do zahájení cvičení zůstala nová.

 

Úkoly

 

Martin Zelenka:

-pošle oddílům materiál ČOS k otevřeným projektům. Oddíly promyslí, do čeho bychom se mohli zapojit a jak.

- spolu s účetní zařídí změny v seznamu středisek, do kterých se bude účtovat,

-vejde ve styk s firmou na opravu podlahy, aby zjistil podrobnosti (ubytování pro dělníky!),

-zajistí podpis smlouvy na dotaci na OÚ,

-bude znovu jednat se zájemkyní o košíkovou v sokolovně,

- provede spolu s J. Rovným a O. Novákem prohlídku technických záležitostí majetku TJ,

- spolu s oddílem volejbalu zajistí přesun skládacích židlí z jeviště,

- s P. Fenclem projedná možnost a podmínky výroby zábran pro florbal,

- promyslí systém odemykání sokolovny pro oddíly,

- připraví novelizaci vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném.

 

Václava Nováková objedná revizi kotle.

 

Iva Mišková zajistí úhradu členského příspěvku pro MAS Svatováclavsko (200,- Kč). Na všech dokladech i fakturách bude důsledně uvádět, na které středisko náklad účtovat.

 

Miroslav Píša zjistí údaje o Chorus Laneum a předá jednatelce k přípravě smlouvy na vystoupení.

 

Všichni členové výboru:

  • Podněty, stížnosti a návrhy na úklid sokolovny a areálu průběžně dávat starostovi,

  • Návrhy na potřebné práce na venkovním hřišti předat starostovi,

  • Průběžně a stále kontrolovat svoje akce v kalendáři, aby to odpovídalo skutečnosti

  • Nabídnout členů, aby si podle zájmu odebrali kompost na cvičišti.

  • Předložit návrhy, jak se zapojit do otevřených projektů ČOS.

Příští schůze výboru TJ se uskuteční v úterý 4. června v 19 hodin.