Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 7. ledna 2020

13.01.2020 11:08

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Píša, M. Hořejší, M. Brožek, M. Moravec, I. Víchová, J. Rovný, J. Porcalová

Hosté: Ivan Kepsha (správce), Věra Svobodová (KK)

 

V úvodu schůze vystoupila předsedkyně KK se žádostí o termíny kontrol účetnictví (pokladna, uzávěrka,..).Požádala též o přehled čerpání grantů.

 

 

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí

Úkoly z minulých schůzí, které trvají: novelizace vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném / pokračuje prodej sokolských kokard/ zpracovat seznam sportovců a trenérů pro registr/ předat podklady pro zápis do sokolské kroniky za rok 2019/ připravovat podklady pro vyúčtování obecního grantu/ aktualizovat průběžně kalendář akcí na webu a v šatně/ odstěhovat zbytky klavíru/nákup dílenského vybavení/posudek na lípu uvažovanou ke skácení/ úklid nářadí a náčiní před kulturními akcemi, aby nedocházelo k jeho ničení při stěhování!/ nová smlouva na Domeček v r. 2020 - čeká se na právnické posouzení nové smlouvy/

Všechny ostatní úkoly z minulé schůze byly splněny.  

 

2. Správce

Projednány nadcházející kulturní a jiné akce v sokolovně a přítomnost správce při nich, zapisování stavu energií. Provedena oprava držáků na WC a konzole v šatně a postupně správce opravuje poškozený nábytek. Zjištěné závady zapisujeme do sešitu na chodbě ke správci.

 

3. Finanční situace

Starosta a hospodářka seznámili výbor se stavem financí na účtu a na hotovosti. Po zaúčtování všech prosincových položek bude provedeno vyúčtování grantů MŠMT a OÚ. Změněno dispoziční právo k účtu Běhu. U účtu na Běh změnit frekvenci zasílání výpisů. Poplatek za pronájem pozemků lze hradit bezhotovostně. Starosta informoval o možnosti požádat o dotaci od MAS Svatováclavsko na opravu fasády sokolovny. Po diskuzi rozhodnuto realizovat alespoň část zateplení a fasády a to na západní straně sokolovny, kde jsou největší tepelné ztráty. Hospodářka informovala výbor o finančním výsledku akce „Přástky“. Starosta poděkoval všem, kdo se na této akci podílel.

 

4. Dodavatelé energií

M. Moravec předložil rozbor cenových nabídek od různých dodavatelů. Stávající smlouvy končí v dubnu, nutno rychle jednat o změně. Navrhl, abychom změnili dodavatele elektřiny i plynu na ČEZ, který se jeví jako nejvýhodnější.

 

5. Revize, bezpečnost

J. Rovný informoval výbor o tom, které revize máme a které je nutno objednat. Upozornil na nutnost proškolení správce na obsluhu kotle. Zjistí další požadavky na kontroly a revize, povede  je v patrnosti a podle potřeby je bude zajišťovat. Určitě letos musíme zajistit revizi hromosvodů, hasicích přístrojů, kotle v bytě správce a v Domečku.

 

 

 

6. Došlá pošta, diskuze

- podlaha v Domečku se bude opravovat od 19. 6. do 10.7. , lak je zajištěn. Vybroušení provede správce v rámci své smlouvy.

- starosta seznámil výbor s dopisem kulturní komise obce na požadavky a spolupráci při pořádání obecních akcí. Současně s tím upozornil na nutné opravy na venkovním hřišti včetně třeba výměny desek u košíkové..

- nadcházející kulturní akce:  18.ledna ples obce/26. ledna Merenda. Na Merendu připravit smlouvu jako na každou jinou komerční akci.

- A. Moravcová požádala o možnost pořádat 12. ledna v sokolovně od 18 do 20 hodin „tančírnu“.

- dotazy na WiFi připojení v sokolovně. Není!

- diskuze o pořízení vysoušečů rukou na obou WC.

- starosta informoval výbor o jednání se sousedem M. Hořejším ohledně výstavby plotu a s tím spojených nutných terénních úpravách na našem pozemku během brzského jara.

- stanoven termín valné hromady TJ:   pondělí 16.3. v 18:30 hodin

- diskuze o uspořádání sokolské zábavy. Rozhodnuto o pořádání na posvícení, tj. 3. října.

- J. Porcalová znovu otevřela otázku výše oddílových příspěvků u dětí ve všestrannosti, navrhla snížit schválenou částku, vysloven nesouhlas. Požádala o stanovení roční částky na vzdělávání cvičitelek.

- M. Moravec informoval o proběhlých turnajích ST (turnaj dvojic, regionální turnaj dětí, silvestrovský turnaj).

- I. Víchová požádala o možnost nákupu ochranných pásek na hokejky, požádala o technickou radu při realizaci mantinelů v sále pro florbal.

- V. Nováková informovala výbor, že po zpracování evidence měla TJ k 31.12. 2019 celkem 260 členů, což asi o 30 více než  v roce předchozím. Statistika, kterou budou dělat oddíl ST a všestrannost, musí přesně souhlasit s tím, co je v hlavní statistice. Předala vedoucím oddílů písemný seznam jejich členů s vyznačením, u koho chybí prohlášení GDPR a významná životní jubilea. U některých členů chybí na přihlášce přesná adresa a požádala o jejich rychlé doplnění, aby mohla zpracovat podklady pro registr sportovců. Zároveň požádala, aby členské příspěvky byly spolu se seznamem předávány jí, oddílové příspěvky (také spolu se seznamem) lze předávat rovnou hospodářce.

- M. Hořejší navrhla uspořádat další divadelní představení souboru V.A.D. na jaře a přednesla vizi jistých stavebních úprav v sokolovně, aby bylo možné využívat prostory galerie nezávisle na činnostech v sále. Upozornila na problém zásuvky u WC při Přástkách.

- M. Píša předal písemnou žádost o pronájem sokolovny na karneval dne 29.2.

 

Usnesení ze schůze výboru dne 7. ledna 2020

 Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje

1. Změnu dodavatele elektřiny a plynu na ČEZ od dubna 2020.

2. Pořádání tančírny v sokolovně v neděli 12. ledna od 18 do 21 hodin. Zodpovídá M. Moravec.

3. Pořádání burzy oblečení spolkem Naše Lány ve středu 1.4. s tím, že nájem je zahrnout ve smlouvě pro Domeček a bude účtována úhrada energií a úklid.

4. Termín konání valné hromady TJ a to v pondělí 16.3.

5. Plánovat částku cca 2000,- Kč na jednu cvičitelku ročně na vzdělávání.

6. Pořádání posvícenské taneční zábavy v sobotu 3. října.

7. Nákup ochranných pásek na hokejky pro florbal (zajistí I. Víchová)

8. Pronájem sokolovny na maškarní bál dne 29.2.

9. Podat žádost ke Svatováslavku na provedení zatepelení a fasády západní části objektu sokolovny.

 

II. ukládá

1. starostovi: dokončit jednání o smlouvě s Domečkem na rok 2020/ podat žádost ke Svatováclavsku o dotaci na realizaci zateplení a fasády východní strany sokolovny/ jednat s firmou Uniservis o možnosti změnit režim svícení v šatně/ sjednat podmínky pro sepsání smlouvy na pronájem sokolovny na Merendu/ zajistit vyúčtování vody se správcem/ upřesnit podmínky pronájmu na hasičský ples, ples LS  a karneval jako podklad pro přípravu smluv/

2. Jednatelce: připravit spolu s účetní řádné vyúčtování grantu MŠMT a OÚ nejpozději do 31.1., předtím projednat ještě s předsedkyní KK/ urgovat revizi plynového kotle v Domečku/ spolu s hospodářkou získat staré inventurní seznamy/ zpracovat a předat smlouvu s cateringem na ples 16.1./ zaslat objednávku na výměnu popruhů u kruhů/

3. Hospodářce: zaplatit předplatné a objednat podle pokynů časopis Sokol na rok 2020.

4. M. Moravcovi: zajistit převod energií pro TJ na nového dodavatele.

5. M. Píšovi: prověřit možnosti umístění vysoušečů rukou na WC.

6. J. Porcalové: zpracovat tabulku pro vedení přehledu o brigádách v elektronické podobě

7. M. Hořejší: sjednat s divadlem V.A.D.  další představení na jaře.

8. J. Rovnému: sledovat nutnost provedení revizí v sokolovně a podle potřeby je včas objednávat a realizovat.

9. Všem vedoucím oddílů : dodat jednatelce chybějící prohlášení GDPR od svých členů a urychleně též chybějící údaje v přihláškách (podle pokynů, které obdrželi) a nezapomenout blahopřát (případně obdarovat) členům s významným životním výročím.

 

 

Příští schůze výboru bude 4. února 2020 v 19:00 hodin.