Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 7. prosince 2021

13.12.2021 16:55

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, M. Moravec, M. Píša, J. Porcalová  I. Mišková,, J. Rovný, M.Hořejší

Omluveni:  M. Brožek, I. Víchová

1. Kontrola usnesení

Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny (stojan na dezinfekci v sokolovně, výměna kotle v Domečku, nově uzavřené pojištění objektu,  revize, vystěhování lednice, žádost k NSA na rok 2022).

 

2. Provoz v sokolovně, správcovství

V prosinci proběhnou v sokolovně pouze dvě mimořádné akce: divadlo Lány žádá o pronájem na zkoušky 8. a 15.12. a na premiéru 30. 12. Oddíl volejbalu pořádá 18. 12. tradiční turnaj Vánoční buchec. Vánoční turnaje ve stolním tenisu nebudou a silvestrovský turnaj bude pouze pro členy oddílu. Avizované představení pro děti  4.12. bylo pořadatelem zrušeno. Zrušen byl také lednový termín obecního plesu. A jako náhradní termín stanoven 9. duben 2022.

 

3. Došlá pošta a různé informace

- Starosta sdělil členům výboru heslo na WIFI v sokolovně. Neposkytovat nikomu jinému!

- Starosta informoval o předběžném jednání s novou jedinou zájemkyní o provozování Domečku (paní Lucie Brabcová). Domluví s ní další schůzku, které se zúčastní za výbor ještě M. Hořejší.

- Hráči pétanque  uzavřeli soutěž a odvedli do pokladny vybrané finanční prostředky.

- M. Hořejší informovala o stavu zpracování projektové dokumentace na zateplení a fasádu sokolovny. Výbor souhlasil, abychom v následujícím roce podali žádost o stavební povolení a byli bychom tak připraveni podat žádost o dotaci.

- V Domečku byl instalován nový kotel, po zahájení jeho provozu mírné obtíže, ale vše už bylo dáno do pořádku.

- Do vyúčtování dotace Můj klub 2021 zařazen i nákup venkovního stolu na stolní tenis. Instalován bude až na jaře 2022 (25.4.).

- Kvůli ukončení činnosti Domečku byl vydán klíč od sokolovny cvičitelkám mladšího žactva – S. Badziony.

- Podle změn v povozu je třeba přeinstalovat  zapínání topení.

 

4. Finance, granty

Všechny prostředky  grantu Můj klub 2021 vyčerpány, vyúčtování bude provedeno jakmile  NSA dá potřebné formuláře na PC. Nová žádost na Můj klub 2022 byla v termínu odeslána. Doklady na vyúčtování dotací ze župy hospodářka vyřizuje.  Starosta a hospodářka podali informaci o stavu prostředků na účtu a v hotovosti.

 

5. Diskuze

I. Mišková: informovala o nově uzavřené smlouvě o pojištění objektu.  Navrhla, aby byla  označena poštovní schránka na sokolovně. Stává se, že se nám pošta ztrácí, protože pošťáci neví, kam mají poštu TJ  doručovat.

J. Rovný: byla provedena revize nářadí, zbývá ověřit nutnost revize kotle v bytě správce.

V. Nováková: podotkla, že v úterý 7.12. byla ráno v sokolovně zima, po volejbale zůstaly otevřené větračky a zapnuta hudba. Informovala, že se podařilo získat kvalifikovanou cvičitelku a od ledna začne cvičení rodičů s dětmi a to vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin.  Požádala o vystěhování starého kotle z Domečku. Informovala o výměně kotle v Domečku a o zapojení plynových kamen v kuchyni.  Upozornila na nefunkčnost čerpadla v jímce a pod dřezem v kuchyni a dále na velkou zimu na jevišti a v klubovně u jeviště  v souvislosti s pronájmem divadlu. V lednu bychom měli stanovit nově ceny energií při pronájmech. Je nutné řádně zaevidovat nově zakoupený inventář a provést odpisy vyřazeného majetku (inventury!). Požádala oddíl ST o zprávu o výsledcích oddílu v r. 2021 pro zapsání do kroniky TJ.

J. Porcalová: znovu žádala o pořádek ve skříňce na klíče. V té souvislosti se hovořilo o náplni nové vývěsky u vchodu do sokolovny. Ta by měla sloužit k propagaci a všeobecným informacím o TJ. Dále navrhla, jak řešit odměny pro cvičitelky, které na cvičení – tréninky dojíždějí.

M. Moravec: poděkoval za nákup nových stolů na ST, staré se odprodávají. Kvůli epidem. opatřením zrušil oddíl další kolo RTM, budou hledat jiný termín. Velký úspěch A družstva, které po 55 letech porazilo družstvo Rakovníka. V divizi je Ačko zatím na 1. místě, pak už se hraje vyšší 3. liga. Skvělé 2. místo našeho člena M. Brožka. Silvestrovský turnaj bude pouze pro členy oddílu, nikoliv veřejnost. Na 18.12. oddíl zajistí úklid stolů.

M. Zelenka: připomněl, že bychom na jaře měli vysázet nové stromy. Hodilo by se využít k akci kulaté výročí Sokola v r. 2022 (160 let od založení).

M. Píša: před divadlem zkontroluje stav elektro na jevišti.

M. Hořejší: dávat příspěvky o činnosti v oddílech do Lánského zpravodaje. Navrhla uspořádat divadelní představení na jaře (pokud to bude možné)

 

 V závěru schůze starosta poděkoval členům výboru za výbornou spolupráci a podíl na činnosti TJ. Požádal všechny, aby se na lednové schůzi vyjádřili, zda budou ve výboru pokračovat i v dalším volebním období (valná hromada bude na jaře 2022).  Zároveň popřál všem hezké vánoce a pohodu a zdraví v roce příštím.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. 12. 2021

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje pronájem sokolovny na zkoušky a premiéru spolku Divadlo Lány dle platných pravidel/ podání žádosti o stavební povolení na fasádu sokolovny

II.  ukládá

 M. Zelenkovi:  svolat v lednu  schůzku se zájemkyní o provoz Domečku a s J. Drastilovou o vyklizení Domečku a předání klíčů. Přizvat na jednání M. Hořejší/ s oddílem vystěhovat vyřazený kotel / se správcem řešit funkčnost čerpadel v jímce a v kuchyni/ s V. Novákovou připravit smlouvu pro divadlo na pronájem/ zajistit označení poštovní schránky na sokolovně

 V. Novákové: uspořádat a označit klíče ve skříňce, vyřadit nepotřebné, aby to bylo přehledné/   upravit vývěsní skříňku u vchodu/ podle pokynů starosty připravit smlouvu pro Divadlo Lány/ požádat O. Nováka o přenastavení regulace topení podle nového provozu od ledna/ spolu s J. Porcalovou aktualizovat členskou základnu v EEC.

 M. Hořejší:  převzít projekt i fakturu, zařídit proplacení a projednat s projektantem podmínky, když by zařizoval i stavební povolení/ zúčastnit se schůzky s novým nájemcem Domečku

 J. Rovnému: dořešit nutnost revize kotle v bytě správce

J. Porcalové a I. Miškové: podle pokynů NSA zajistit spolu s účetní včasné vyúčtování dotace Můj klub 2021. I. Mišková zařídí evidenci nového majetku a odpisy prodaných věcí.

Všem vedoucím oddílů: dát podklady o činnosti pro zapsání do kroniky a průběžně dávat příspěvky také do Lánského zpravodaje.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 4. ledna 2022.