Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 7. září 2021

19.09.2021 20:19

Přítomni: M. Zelenka,   V. Nováková, M. Moravec, J. Rovný, M. Píša, I. Víchová, M. Hořejší, J. Porcalová

Omluveni: I. Mišková, M. Brožek

Na začátku schůze byl přítomen správce sokolovny p. Kepsha.

 

1. Kontrola usnesení

Materiály do rejstříku odeslány, poděkování za umytí oken a za odvoz železného šrotu. Jako nesplněné zůstávají: stavba plotu, předání  Ondrášovek a publicita  k této akci.

 

2. Provoz v sokolovně, info správce

Správce provedl opravu soklu na východní straně, včetně fasády, instaloval ochranné mříže. Informoval o problému s podlahou v klubovně dole v suterénu. Průběžně provádí úklid a sekání trávy v areálu.  Byl zahájen pravidelný provoz v sokolovně a zajištěny  nadcházející akce.: 9.9. pronájem hřiště pro Polici ČR, 11.9. obecní akce a vatra a současně v sokolovně Český pohár ve stolním tenisu. Správce požádán, by vyměnil novou baterii u hodin v přísálí. . Diskuze kolem provozu sprch, nutná oprava sifonu u umyvadla.

 

3. Došlá pošta, různé informace

- starosta kritizoval, že přichází množství duplicitních mailů  (od ČOS, župy a ještě od činovníků župy) a že stále není nic nového ze strany ČOS ohledně evidence čl. základny

- datová schránka zřízena, umožní elektronickou komunikaci s úřady. Přístup má zatím starosta, místostarostka a jednatelka.

- ZŠ požádala o možnost pronájmu sokolovny na tělesnou výchovu a to vždy v úterý od 13:40 do 15:20 hodin. Budou využívat WC u sálu.

- V. Lounová žádá o pronájem na jógu pro děti a to vždy ve čtvrtek od 13:30 do 16 hodin.. Zahájení 23. září.

- Ředitelka MŠ předběžně požádala o pronájem sokolovny na oslavu výročí (přeloženo z r. 2020) a to 19. května 2022

- starosta informoval o situaci s Domečkem, pravděpodobně ukončení činnosti k 31.12. ve stávající podobě. Proběhne ještě jednání o vybavení a možnostech dalšího využití.

-  Znovu jednáno o velké lednici, kterou zde nechává catering Na Mlejnici.

- dále upozornil na zářijové novinky ze Sokola, spuštěn generátor značek jednot a žup.

- 8. října připomenout Den sokolstva ( do Lánského zpravodaje, ve vývěsce, na cvičení) a obnovit nabídku na prodej sokolských kokard

- přišla nabídka na pořízení vlajkového stožáru, o nákupu výbor neuvažuje

- oznámeny termíny pro plesy v roce 2022 :  Obec 22.ledna, Lesní správa 25. února, Maškarní 22. března, hasiči 26.3.

 

4. Finanční situace a granty

Starosta informoval o stavu finančních prostředků TJ na účtu a v pokladně. V žádosti u Obce máme největší položku na zpracování projektu zateplení  objektu, ten by měl být vyhotoven do konce září.  Diskuze o návrhu na  vyprojektování  vedlejšího vchodu (přístup na galerii)  a to na jižní straně budovy. Dotace  Můj klub u NSA činí  171 436,25 Kč – nutno vést přehled, co už je vyčerpáno a co ještě profinancovat.  Dotace na provoz a údržbu u NSA ve výši

 40 094,50 Kč bude snadno vyčerpaná.  Nutno ověřit možnosti čerpání grantů u župy.

Informace o výběru členských příspěvků, vedoucí oddílů překontrolují a zajistí dovýběr.

 

5. Zimní rozvrh v sokolovně

Pondělí              16-19 skupiny aerobiku

                          19 – 21 volejbal

Úterý                 9 -10 cvičení pro seniorky

                         13:40 – 15:20  základní škola

                         16 -17:30 mladší žactvo

                         17:30 – 19   florbal

                         19 – 20 kondičně zdravotní cvičení

                         20 – 21  kondičně aerobní cvičení

Středa a pátek     16:30 – 18    stolní tenis mládež

                           18 – 21 stolní tenis dospělí

Čtvrtek              13:30 – 16   kurzy jógy

                          16:30 – 18   placený nohejbal  (od 7. října)

                          18 – 19 kondiční cvičení  (od 14. října)

                          19 – 21   volejbal

Sobota, neděle    zápasy, turnaje stolní tenis dle rozpisu

                           17 – 18 zdravotní cvičení Body and Mind (od 17. října)

 

6. Diskuze, zprávy z oddílů

- M. Zelenka:  turnaj Lánská smeč vyhrálo družstvo z Kladna, oddíl se zúčastnil v srpnu turnaje v Kladně. Navrhl zakoupit nové ochranné sítě u volejbalového hřiště ( k instalaci na jaře).

- I. Víchová: v oddíle florbalu ruší pokročilou skupinu, zájemci odešli. Velký zájem zaznamenávají u dětí.

- M. Píša: zakoupil dva mikrofony k aparatuře (jeden do ruky, jeden na hlavu), náklady budou zahrnuty do dotace Můj klub. Bude-li třeba, provede školení o užívání zájemcům.

J. Porcalová : informovala o akci Penny  Hýbejte se hezky česky. V on-line hlasování byl náš  oddíl mladšího žactva vylosován a absolvoval natočení reklamy pro Penny, což v době prázdnin zajistily cvičitelky S. Badziony a B. Ladrová..  Po celé prázdniny probíhalo cvičení seniorek a žen. Pořizované seznamy budou uchovány po dobu tří měsíců. Pro odbor všestrannosti předpokládáme čerpání dotace Můj klub na doplnění drobného náčiní (tyče, činky, gumy,…)

M. Hořejší: informovala o jednání s projektantem ohledně projektu na zateplení. Požádala o souhlas s pořádáním burzy oblečení 13. října a upozornila na nutnou opravu ( nebo nákup nového) kotle v Domečku.

J. Rovný : je nutno zajistit revizi kotle v bytě správce a revizi nářadí.

M. Moravec: turnaje mládeže oddíl nevypisuje, protože podmínky uskutečnění jsou stále velmi zatěžující (hygienická opatření). Přání jubilantům oddíl zajistil. Od 2. 10 bude mít oddíl ST pravidelně víkendové zápasy v sokolovně.

V. Nováková: upozornila, že je třeba obnovit vybavení lékárny v sokolovně. O. Novák doporučuje otevřít kus podlahy na jevišti a podle stavu případně zkusit provést zateplení podlahy. Vyslovila nabídku, že zajistí instalování získaných skříněk a poliček v kuchyni. Druhý sporák bude instalován a ten starý odvezen do sběrného dvora.. Požádala o souhlas s proplacením školení (700,- Kč).  Zúčastní se porady jednot na župě 13. 9. Pak se vyslovila proti záměru zřídit další vchod na jižní straně sokolovny.

 

 

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. září 2021

 

Výbor TJ Sokol Lány

 

1. bere na vědomí: nově schválené Stanovy ČOS z 26.6. 2021  a termíny kulturních akcí v sokolovně v roce 2022 ( ples Obce 21.ledna, ples LS 25. února, maškarní bál 12. března, hasičský bál 26. března a slavnost MŠ 19. května).

2. schvaluje

2.1. nákup nového sifonu k umyvadlu ve sprchách.

2.2. bezplatný  pronájem sokolovny základní škole pro pravidelnou TV a to vždy v úterý od 13:40 do 15:20 hodin. Starosta předá klíč od sokolovny paní ředitelce. Děti budou využívat WC u sálu.

2.3. Pronájem sokolovny paní V. Lounové a částku 250,- Kč/hod. pro provozování dětské jógy a to od 23. září vždy ve čtvrtek od 13:30 do 16 hodin. Ověřit, jak je to s klíčem od sokolovny! Smlouvu uzavřít zatím na půl roku.

2.4. Konání burzy dětského oblečení ve středu 13. října za obvyklých podmínek.

2.5. zahrnout do projektu na zateplení  vedlejší vchod do sokolovny na jižní straně

2.6. aby rozhodování o školení cvičitelek (za přiměřené finanční náklady) bylo svěřeno náčelnici TJ

3. Ukládá

3.1. Jednatelce:  zajistit dovybavení lékárny v sokolovně a podle potřeb nákup čisticích a hygienických prostředků/ s O. Novákem a firmou Montysevis zajistit opravu kotle v Domečku , revizi kotle v bytě správce a napojení novějšího sporáku v kuchyni/ připravit smlouvy na pronájmy (nohejbal, p. Lounová)/ v LZ  a ve vývěsce TJ připomenout Den sokolstva

3.2. I. Miškové: vést přehled o čerpání prostředků z jednotlivých dotací , průběžně výbor informovat a činit potřebná opatření

3.3. J. Rovnému: objednat revizi nářadí.

3.4. Všem členům výboru:  příště přednést návrhy na účelné využití prostředků z grantů/ předat I. Víchové fotodokumentaci k akci „Ondrášovka“.

3.5. J. Porcalové : ověřit možnost čerpání župních grantů a případně zajistit vše potřebné

3.6. I. Víchové: publikovat v časopise Sokol i LZ , jak bylo naloženo s minerálkami.

3.7. Starostovi: instalovat vývěsní tabuli u vchodu/ dořešit chladicí skříň.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 5. října 2021.