Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 8. 10. 2019

18.10.2019 19:05

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, J. Porcalová, I. Mišková,, I. Víchová, M. Píša,

M. Hořejší, M. Brožek, M. Moravec

Omluven: J. Rovný

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Splněné úkoly: nová smlouva se správcem připravena/ sokolské kokardy zakoupeny v počtu 40/ oprava světla na hřišti domluvena s panem Skleničkou/ vatra proběhla bez problémů/ oddíl volejbalu připravil židle na divadlo/ fakturace prázdninových táborů proběhla/ rozvrh cvičení a tréninků vyhotoven a zveřejněn/ smlouva na placený nohejbal vyhotovena/ doklad o provedené revizi kotle „vydoloval“ starosta/ revize nářadí proběhla/analýza dodavatelů energií provedena, rozhodnutí změn projedná výbor do konce roku/ platby záloh zajištěny/úkoly uložené všem členům výboru – viz zápis dále/ schůze župního výboru 9.9. se zúčastnili M. Hořejší a M. Brožek/ divadelní představení a „kavárna“ 4. 10. proběhly, poděkování za přípravu této akce.

Úkoly, které trvají: smlouva pro paní Tesaříkovou od 1.1.2020 stejná jako s panem Válou, nutné přemístit kompost, pokácení lípy??/seznam lidí, kteří mají klíč od sokolovny vyhotoven, zbývá zajistit podpisy/novelizace vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném (starosta)/ zaškolení správce ohledně vytápění před topnou sezónou  a zápis stavu energií(zajistí O. Novák) / agendu bezpečnostních předpisů průběžně vede J. Rovný/

 

 2. Nový správce

Aktuálně probíhají finální opravy v bytě, TJ proplácí náklady za to, co zůstává v bytě. Díky mnoha pracím nového správce byl byt velmi zhodnocen. Zakoupen a instalován nový vodoměr pro byt. Osobní prohlídka je možná do doby nastěhování. Nájemní smlouva a smlouva o správcovství bude platit od 1. 11. 2019. Pak je třeba zajistit převedení energií z TJ na správce.

 

3. Finanční situace

Starosta seznámil výbor se stavem financí na účtu a na hotovosti. Platíme nedoplatek za elektřinu ve výši 33 000,- Kč (roční spotřeba 11126kWh), platili jsme nízké zálohy, nově bude záloha 4800,- Kč. Přeplatek za vodu 3000,- Kč. Diskuze o dispozičním právu k účtu na Běh vítězství a o změnách v organizačním výboru. Částka půjčená z Běhu není dosud vrácena. Stále platí přísný úsporný režim v hospodaření TJ. Starosta bude sledovat spotřebu a platby za energie přes www stránky dodavatelů.

 

4. Provoz sokolovny

Úklid provádíme zatím svépomocí, zajišťuje H. Majerová a V. Nováková. Podzimní brigáda na úklid venkovního areálu nebude svolána hromadně, hrabání listí mohou členové provádět podle svých individuálních časových možností, u kompostu bude ponecháno kolečko na svoz listí. Nábytek uloží oddíl volejbalu. Tráva posekána, zazimování sekačky zajistil O. Novák. Všechny oddíly obdržely dočasně (než se zacvičí správce) klíč od hlavního vchodu do sokolovny. Doporučeno zamykat vrátka na hřiště, nutná oprava zamykání vrátek ze strany Ohrad.

 

5. Rozdělení garancí – agendy mezi členy výboru

Grantové řízení – J. Porcalová za pomoci V. Novákové / kulturní akce – M. Hořejší/

technické záležitosti – M. Píša, J. Rovný/ / propagace – I. Víchová a M. Brožek/ revize a bezpečnost – J. Rovný/

 

6. Došlá pošta, různé informace

- M. Brožek a M. Hořejší podali zprávu o jednání župního výboru 9.9.

- MŠ žádá o pronájem sokolovny na 20. května, vysloven souhlas .

- Naše registrace v rejstříku sportovních organizací u MŠMT hotova, nutno importovat sportovce a trenéry.

- OÚ předal starostovi k vyplnění podklady pro zpracování pasportu sportoviště.

- Na župě vyzvednuty nové dvě žíněnky, jsou zaplaceny.

- Hasiči požádali o pronájem sokolovny na ples, smlouva bude připravena až po projednání výše nájmů v roce 2020.

- Školení nových činovníků na ČOS ve dnech 2. a 3.11. se nezúčastníme.

- Naše Lány žádost o pořádání burzy 16.10. – za stejných podmínek jako jindy. Upozornit je na uskladnění věcí tak, aby byly přístupné únikové východy.

- Kulturní komise OÚ žádost o konání akce „Lánské přástky“ 14. 12., nebudou vybírány poplatky od stánkařů, budeme úřadu fakturovat potom částku za tuto akci.

 

7. Diskuze a zprávy z oddílů

I. Víchová - zájem o další hodinu pro florbal v neděli od 18 do 19 hodin. Možnost podat žádost o grant na vybavení. Jako správce Facebooku TJ žádá o kontaktní osoby z oddílů.

V. Nováková –  28.10. oganizuje ČOS první ročník Sokolského běhu. Připojíme se? Je třeba zkontrolovat a podle předpisů doplnit lékárničku v sokolovně. Připomínkovala aktualizaci webu TJ, kde postrádá více fotodokumentace. Upozornila, že je třeba před zimou vyčistit okap na jižní straně objektu. Vyhotoví přehled hodin využití sokolovny jednotlivými oddíly v roce 2019.

J. Porcalová informovala o přípravě turistického výšlapu na 19. října.

M. Moravec podal informaci o soutěžích stolních tenisu. Také možnost podat žádost o grant na župu, vyúčtování RTM bude připraveno.

M. Hořejší – informovala o finančním výsledku divadla 4.10. a o dalším divadle 22.11. Obrátila se na členy výboru se žádostí o větší propagaci mezi členy.

M. Zelenka – volejbal trénuje 2x týdně v sokolovně. Na příští schůzi znovu diskuze o oddílových příspěvcích, které musíme zvýšit. Znovu diskuze o kácení lípy. Pro I. Víchovou zajistí přístup do Brandcloud  (Corporste Design Sokola). Požádal, aby odpracované brigádnické hodiny hlásili trenéři a cvičitelky jemu.

 

Úkoly

 

Starosta: jednat s J. Drastilovou o fakturaci Domečku v roce 2020/ do konce roku odeslat pasport sportoviště/ zazimovat venkovní nábytek/ zajistit převod smluv na dodávku energií pro byt/ zajistit se správcem vyčištění okapu na jižní straně sokolovny/

Jednatelka: zajistit prodej sokolských kokard/ zpracovat starostovi přehled o placených pronájmech našeho majetku/ koncem roku zpracovat seznam sportovců a trenérů pro registr/zkontrolovat stav lékárničky v sokolovně/

Vedoucí oddílů: zapisovat připomínky k vytápění do sešitu v šatně/ vyzvat členy k brigádám na shrabání listí/ připravit jednoduchý přehled o činnosti, výsledcích jako podklad do sokolské kroniky/  přehled o odpracovaných brigádách dávat průběžně starostovi/ průběžně aktualizovat kalendář akcí na webu, případně zapsat i do kalendáře v šatně ( hlavně nekonání akcí!!)

Hospodářka: spolu s účetní připravovat podklady pro vyúčtování obecního grantu

M. Píša: odstěhovat zbytky klavíru z propadla

I. Víchová a M. Moravec: připravit a podat žádost o grant na župu pro svůj oddíl. M. Moravec zajistí vyúčtování regionálního turnaje mládeže.

Všichni členové výboru: připravit návrh na výši a způsob placení oddílových příspěvků od roku 2020. Pomoci s propagací divadelního představení  22.11.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 12. listopadu od 19 hodin.