Usnesení valné hromady T.J. Sokol Lány 12.2.2024

Usnesení valné hromady TJ Sokol Lány konané dne 12. 2. 2024

Valná hromada

1. volí

a. starostkou TJ. Ing. Janu Porcalovou

b. členkami kontrolní komise Ing. Jitku Břehovou, Helenu Jančaříkovou a Petru Novákovou

2. schvaluje

a. zprávu starostky o činnosti T.J. za rok 2023

b. zprávu hospodářky o hospodaření T.J. za rok 2023

c. účetní uzávěrku za rok 2023 a rozhodla o převedení čistého výsledku hospodaření ve výši 99 000 Kč do vlastního jmění.

3. bere na vědomí

a. zprávu mandátové komise o účasti na valné hromadě,

b. zprávy oddílů stolního tenisu, volejbalu a všestrannosti.

c. zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření TJ za rok 2023

d. rezignaci Věry Svobodové a Ivety Worofkové na členky kontrolní komise k 12.2.2024

e. do řádné volební valné hromady, která proběhne v roce 2025, bude výbor TJ pracovat ve složení: starostka Ing. Jana Porcalová, místostarostka Martina Hořejší, jednatelka Václava Nováková a členové Iva Mišková, Jan Rovný, Milan Moravec a Miroslav Píša.

f. kontrolní komisi ve složení Ing. Jitka Břehová, Helena Jančaříková a Petra Nováková.

4. ukládá

4.1. výboru TJ

a. nadále hledat různé zdroje financování činnosti TJ a zabezpečení běžného provozu při zvýšených nákladech na energie.

b. dbát na hospodárnost a účelnost při vynakládání všech získaných finančních prostředků.

c. pokračovat v běžné údržbě majetku TJ, hledat možnosti realizace akce "zateplení a fasáda sokolovny".

d. podporovat přípravy na XVII. všesokolský slet včetně zapojení členů do nácviku skladeb

4.2. oddílům TJ a odboru všestrannosti

a. propagovat a popularizovat svoji činnost ve vývěsce, na webových stránkách TJ, v Lánském zpravodaji i regionálním tisku, případně v časopise Sokol.

b. nabízet členům i ostatní veřejnosti nejrůznější pohybové aktivity, získávat další aktivní cvičence a sportovce. Vyhledávat nové cvičitelky a trenéry, dbát na jejich vzdělávání.

c. vést všechny aktivní uživatele sokolovny i hřiště k šetření majetku i energiemi.