Zápis se schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 2.11.2023

28.11.2023

Přítomni: M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Píša, J. Rovný.

Schůzi řídila místostarostka M. Hořejší.

1.Kontrola úkolů z minulé schůze. Splněny byly všechny úkoly včetně těch ze schůze v září. Zůstávají pouze dva - vyhotovení nových zákazových cedulí na hřiště (až na jaře 2024), zajištění revize kotle v Domečku a u správce.

2. Došlá pošta, informace od místostarostky:

- všechny potřebné úkony k převodu podpisových a dispozičních práv T.J. byly provedeny,

- projednán pronájem sokolovny na soukromou oslavu 11. listopadu 2023,

- nákup světel pro divadlo byl realizován, faktura zaplacena,

- smlouvy na kurz šití, na nohejbal, na burzu byly vyhotoveny. Za burzu již zaplaceno.

- žádost o pronájem venkovního hřiště na cvičení každý čtvrtek od 17 do 18 hodin včetně svícení počínaje 1.11. do jara 2024.

- projednány podmínky pronájmu sokolovny na 30. 12. obci a Divadlu Lány,

- projednány návrhy na objednání triček s logem T.J.,

- informace o pořízení nové kuchyňské linky do kuchyně, projednány potřebné přípravy, vymalování provede správce I.K. a rovněž i instalaci nové kuchyně.

- informace z obce a MŠ. Záměr pořádat masopust 10. února 2024 a hledání dobrovolníků na pomoc s organizací a zájemce o masky do průvodu. Výzva oddílům T.J.

- místostarostka požádala oddíl volejbalu o svazování ochranných sítí v přísálí, a to z bezpečnostních důvodů,

- místostarostka informovala, že spolek Naše Lány nemá námitky, aby se klubovna pro rodiče s dětmi v sokolovně nadále jmenovala "Domeček". Je třeba odstranit nápisy na panelech.

- diskuze o přípravě Přástek, za které bude T.J. účtovat spotřebu energií a úklid. Bude letos využita i galerie. Konkrétní úkoly budou projednány na prosincové schůzi.

- místostarostka navrhuje, aby všechny příchozí faktury do T.J. hospodářka I. Mišková skenovala a zakládala do el. evidence na sdíleném Google účtu.

3. Finanční záležitosti

Hospodářka I. Mišková informovala výbor o stavu prostředků na spořícím i běžném účtu i o hotovosti v pokladně.

4. Informace od členů výboru

- J. Rovný: byla provedena revize elektro, informoval výbor o závěrech. Debata o el. archivaci revizí a uložení na sdíleném Google účtu.

- V. Nováková: se dotázala, zda existuje nějaký seznam odpracovaných brigádnických hodin, v určeném sešitě téměř žádné záznamy nejsou. Je dobré, aby ve zprávách (i pro rejstřík) byl uveden počet odpracovaných brigádnických hodin. Dále informovala o výměně ohřívače vody v kuchyni, není však přimontován, to provedeme až po instalaci nové kuchyně. Upozornila, že je nutné provést řádnou fyzickou inventuru majetku T.J. a zaevidovat všechny nové nákupy. Předala návrh pořídit zařízení na vysoušení vlhkosti "Osmo dry" v objektu (do sklípku). Není udělána revize kotle v bytě správce a v Domečku – objednáno v Montyservisu, termín 30.12.2023.

- I. Mišková a M. Hořejší podaly informace o výsledku divadelního představení 20. 10.2023. Akce byla vydařená, vybrané vstupné uhradilo vystoupení a akce byla i díky zorganizované kavárně plusová.

- I. Mišková ve spolupráci s J. Porcalovou zjistí na ČOS postup pro vymazání M. Zelenky z obchodního rejstříku.

- I. Mišková spolu s J. Porcalovou provedou přípravu dokladů pro doložení čerpání dotací za rok 2023 za T.J. (obec Lány, Můj klub, aj.) – termín do 7.12.2023.

- M. Moravec se dotazoval na možnost objednání/nákupu sokolských diplomů. J. Porcalová zjistí, případně dodá elektronické šablony diplomů pro naše potřeby/tisk. Dále M.M. informoval, že bychom od 15.10.2023 měli mít již o 15% levnější silovou složku el. energie od ČEZu. Oddíl stolního tenisu byl září a v říjnu s žáky na dvou turnajích mimo obec – účast většinou 2 - 3 děti. Připraví zprávu z oddílu do prosincového čísla Lánského zpravodaje.

- J. Porcalová informovala, že v případě tvorby reklamních letáků na akce máme uvádět k logu T.J. název T.J. Sokol Lány (aby bylo zřejmé, která jednota akci připravila/pořádá). Dále upozornila na nutnost upevnění hadice u velkého průmyslového vysavače T.J. Navrhuje koupit nový/menší vysavač pro potřeby galerie/Domečku. Dále žádá o uvolnění částky cca 8.000,- z dotace Můj klub na zakoupení přenosného reproduktoru pro odd. všestrannosti. Dále informovala o nové podmínce ČOS – členové na sebe musí uvést 1. kontaktní údaj (e-mail/telefon), aby v případě neuhrazení členského poplatku mohli být upozorněni, vyzváni k úhradě (31. 3.) a v případě neuhrazení bude zrušeno členství (po 30. 4.). Informovala, že první den znovuotevření Domečku 1. 11. 2023 byla účast 6 dětí a rodičů, spotřeba plynu 5m3.

-M. Píša zprovoznil přístup do sdíleného google účtu I. Miškové.

Usnesení ze schůze výboru T.J. Sokol Lány ze dne 2. listopadu 2023

Výbor T.J. Sokol Lány

· Schvaluje

 1. Pronájem sokolovny na soukromou oslavu dne 11. listopadu 2023.
 2. Pronájem venkovního hřiště paní Trnkové na cvičení vždy ve čtvrtek od 17 hodin včetně svícení. To zajistí správce a bude zapisovat využité hodiny. Vstup do sokolovny pro rozsvícení bude bočním vchodem na východě budovy.
 3. Objednání a nákup triček s logem T.J. Sokol Lány v barvě černé s červeným nápisem. Trenéři, cvičitelky, členové výboru a děti ze všestrannosti obdrží tričko zdarma, ostatním členům bude nabídnuta koupě.
 4. Pronájem sokolovny na 30. prosince 2023 za obvyklých podmínek na fakturu obci. Zábava po divadle bude ukončena nejpozději v 1 hodinu 1. 1. 2024, protože sál je třeba uklidit na silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
 5. Nákup vysavače pro galerii/Domeček.
 6. Nákup přenosného reproduktoru pro odd. všestrannosti.

· Ukládá

 1. J. Porcalové a I. Miškové: organizačně zajistit objednávku a nákup triček T.J.
 2. J. Porcalové a cvičitelkám: požádat ženy o spolupráci při zajištění občerstvení a obsluhy při Přástkách a informovat o návrhu na pořádání masopustu.
 3. V. Novákové: vystěhovat kuchyň před malováním a instalací nové linky, zajistit pak spolupráci se správcem při instalaci nového ohřívače
 4. J. Rovnému: zajistit nutné opravy elektro podle výsledků revize
 5. J. Rovnému a M. Píšovi uložit revize provedené tento rok (případně i starší) v elektronické podobě na sdílený Google účet.
 6. Všem vedoucím oddílů a místostarostce: doplnit všechny plánované akce do kalendáře na webu
 7. M. Hořejší/ J. Rovný vyžádají elektronickou evidenci brigád u M. Zelenky.
 8. V. Novákové, I. Miškové, J. Porcalové udělat fyzickou inventuru majetku T.J. k datu 31.12.2023. Všichni trenéři udělají dílčí inventuru nářadí, které používá jejich oddíl.
 9. M. Hořejší v součinnosti s I. Kepshou zajistit opravu velkého průmyslového vysavače.

Příští schůze výboru se bude konat 7. prosince 2023 v klubovně sokolovny.

Zapsala: V. Nováková, jednatelka