Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 4.1.2024

08.01.2024

Přítomni: M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, M. Moravec, J. Porcalová, J. Rovný

Omluven M. Píša

Schůzi řídila místostarostka M. Hořejší.

1.Kontrola úkolů z minulé schůze. Většina úkolů splněna, v platnosti zůstávají: oprava elektro ve sklípku a v kuchyni oslovena firma Uniservis Hašek/ vyúčtování dotace k Obci Lány a NSA za rok 2023 / přehled o brigádnických hodinách za rok 2023 předat do 11. 1. V. Novákové/ odstranění nápisů na panelech na galerii/ energetický audit.

2. Došlá pošta, informace od místostarostky

 • SDH T.G. M. Lány podal žádost o pronájem sokolovny na ples na den 30. března 2024,
 • pokyny k vyplnění registrace oddílu ST a výkazu,
 • na webu v kalendáři chybí přehled o rozvrhu odboru všestrannosti od ledna 2024,
 • na OÚ v Lánech nemají náš podklad pro připravovanou knihu o Lánech, nutno poslat znovu (jednatelka informuje, že již odevzdala 5/2023),
 • stavební povolení na zateplení a fasádu sokolovny platí do 7/2024 (nutné požádat 6/2024 o prodloužení),
 • nutno opravit sponzorskou smlouvu s ČLUZ,
 • provedena fyzická kontrola židlí 30.12.2023 s jednatelkou v sokolovně k inventarizaci,
 • odevzdala zapsané brigádnické hodiny odpracované v rámci akcí – sletové štafety 28. 9. 2023, divadla V.A.D. v 20. 10. 2023, kavárny na Přástkách 9. 12. 2023
 • oslovila členky odboru všestrannosti J. Břehovou, V. Jančaříkovou, S. Badziony, aby se staly členkami kontrolní komise a výboru Sokola.

3. Nové informace a úkoly

 • diskuze o výši pronájmů reflektující zvýšený poplatek za vodné a stočné,
 • diskuze o nájmu za pronajímané pozemky, dát do souladu s cenami obecně platnými v obci,
 • návrh na uskutečnění kurzu první pomoci pro rodiče, cvičitelky, trenéry,
 • informace o výši členských a oddílových příspěvků v roce 2024. Nebudeme nic měnit. Členské příspěvky se nemění (300 Kč a 600 Kč). Oddílové příspěvky 300 Kč/ 500 Kč/ 600 Kč. Placené hodiny 30 Kč/ 40 Kč/ 70 Kč a permanentka na 10 vstupů 600 Kč.
 • TJ obdržela finanční dar od pana Lukáše, připravit darovací smlouvu,
 • diskuze o evidenci brigádnických hodin členů – nadále budou mít trenéři evidenci u sebe a nejpozději v prosinci každého roku odevzdají jednatelce nebo starostovi/místostarostovi v listinné nebo elektronické podobě,
 • náčelnice pošle jednatelce a místostarostce informace o jubilantech v roce 2024
 • diskuze o nevyhovujících webových stránkách TJ

4. Přehled o stavu prostředků na běžném i spořícím účtu a v pokladně podala I. Mišková.

5. Diskuze, připomínky, návrhy členů výboru:


V. Nováková:

 • je třeba odvézt starou kuchyň do sběrného dvora, starý bojler nechat hokejistům na jarní sběr železa/ provedena inventura veškerého majetku, některé cenné předměty nejsou v evidenci – nutno doplnit/ v úterý 2. 1. 2024 ráno chyběl ve skříňce klíč od hudby (pak nalezen) a 2. 1. 2024 se svítilo ve sprše v suterénu / předala informaci, že V. Svobodová a I. Worofková již nechtějí být členkami kontrolní komise (nutné najít nové členy komise) / znovu nastolila otázku nákupu vysoušečů na ruce / v sešitě na evidenci brigád není za rok 2023 není evidována téměř žádná brigáda! Napříště je třeba evidenci brigád věnovat více pozornosti/ spočítala počet sportujících v sokolovně v r. 2023 – celkem 6677/ žádost na správce, aby 1x měsíčně vytíral výčep (a po akcích)

M. Moravec:

 • informoval o Silvestrovském turnaji, účast celkem 21 hráčů a též o úspěšném "Kachna" Cupu členů ST/ oddíl počítá s nárůstem členské základny, do TJ se jako hrající člen vrátí i M. Brožek a přibydou 2 děti / 29. března oddíl pořádá oblíbený turnaj veteránů.

J. Porcalová:

 • poukázala na nečistoty ve výčepu po divadle a na nutnost občasného úklidu v průběhu celého roku i této místnosti/ všem ještě před Vánoci rozdala trička TJ a také dárky z Penny/ upozornila na závadu v odpadu u dřezu v Domečku

J. Rovný:

 • má naskenované dokumenty o revizích v sokolovně, chybí záznam o revizi z posledních revizí kotle v Domečku a u správce/ informoval o průběhu turnaje Vánoční buchec a o oslavě Silvestru členů oddílu volejbalu v sokolovně.

6. Příprava valné hromady

Výbor TJ stanovil termín valné hromady, kde proběhne volba nového starosty, na pondělí 12. února od 18 hodin. Organizační přípravu zajistí V. Nováková, která je pověřena řízením VH. Místostarostka si připraví zprávu o činnosti, stejně jako každý vedoucí oddílů. Hospodářka připraví zprávu o hospodaření a projedná se stávající předsedkyní kontrolní komise provedení kontroly hospodaření před VH. Poté se výbor zabýval personálními změnami ve výboru. Občerstvení (chlebíčky) na VH připraví seniorky. VH se bude konat opět dole ve sklípku.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4. ledna 2024.

Výbor TJ

· Schvaluje

 1. Pronájem sokolovny na ples hasičům dne 30. března 2024 (smlouvu připraví M. Hořejší)
 2. Změnu ve výši poplatku za vodné a stočné na částku 200,- Kč/1 m3 a za úklid 1500 Kč.
 3. Konání valné hromady dne 12. 2. 2024 od 18 hodin ve sklípku v sokolovně

· Ukládá

M. Hořejší:

 • zajistit odpočet vody v bytě u správce/ zjistit ceny pozemků v katastru obce a navrhnout změny pro nájemce pozemků TJ/ pokusit se zajistit lektora pro přednášku o první pomoci/ požádat firmu Montyservis o zápisy z revize kotlů/ se správcem projednat opravu odpadu v dřezu v Domečku/ včas připomenout podání žádosti o prodloužení stavebního povolení/ s účetní projednat zaevidování nového majetku TJ / doplnit brigády za dětský den a sletovou štafetu a poslat jednatelce/ nechat opravit sponzorskou smlouvu s ČLUZ/ podat vyúčtování dotace od obce do 31.1.2024.

V. Novákové:

 • připravit organizačně valnou hromadu, včetně pozvání hostů/ zjistit rozměry pozemků pronajatých sousedům/ vyhotovit a předat dárci smlouvu o poskytnutí daru/ podle dodaných informací od vedoucích oddílů spočítat odpracované brigádnické hodiny za rok 2023/ zjistit, zda máme náhradní klíč od skříňky s hudbou

J. Porcalové:

 • doplnit do kalendáře rozvrh odboru všestrannosti v roce 2024
 • poslat jednatelce a místostarostce informace o jubilantech v roce 2024
 • odstranit neplatné nápisy na panelech v 1. patře (společně s místostarostkou)

J. Rovnému:

 • odvézt od sběrného dvora starý nábytek z kuchyně
 • dát na sdílený google disk Sokola naskenované revizní zprávy (s Mírou Píšou)

M. Píšovi:

 • znovu se intenzivně zabývat pořízením vysoušečů rukou na WC
 • zprovoznit tiskárnu v klubovně

M. Moravcovi:

 • zpracovat dle pokynů registraci sportovního oddílu a výkaz za rok 2023
 • odevzdat brigádnické hodiny oddílu ST

Miškové:

 • předat předsedkyni kontrolní komise podklady pro provedení kontroly hospodaření pro valnou hromadu
 • Předat místostarostce kopie dokladů, vyúčtování a zprávu za Sokol k vyúčtování dotace od obce Lány za rok 2023, aby mohla být odevzdána na obec Lány na nejpozději 31.1.2024.

Všem členům výboru: pozvat členy na valnou hromadu a připravit vše tak, jak bylo projednáno.

Příští schůze výboru bude 1. února 2024 v 19 hodin.

Zapsala: V. Nováková