Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 7.12.2023

12.12.2023

Přítomni: M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, M. Moravec, J. Porcalová, J. Rovný

Omluven M. Píša

Schůzi řídila místostarostka M. Hořejší.

1. Kontrola úkolů z minulé schůze. Úkoly uložené na minulé schůzi splněny: sokolská trička objednána, příprava Přástek 2023 zajištěna, přestěhování kuchyně v suterénu hotovo (poděkování správci a V. Novákové), na opravu elektro ve sklípku a v kuchyni oslovena firma Uniservis Hašek, revize kotlů provedena. Zbývá vložit revize v TJ. na sdílený Google účet.

2. Došlá pošta, informace od místostarostky

- je nutná oprava průmyslového vysavače, projedná místostarostka se správcem

- místostarostka informovala výbor, že soused pan Vála požádal T.J. o vyjádření k zamýšlené přestavbě RD. V diskuzi nebyly připomínky.

- diskuze o položkách ve vyúčtování dotace od obce za rok 2023, kterou připravily J. Porcalová a I. Mišková.

- pronájem sokolovny na oslavu dne 11. 11. 2023 proběhl bez problémů. Částka za pronájem je vítaným příjmem v hospodaření T.J. Místostarostka navrhla, abychom dali veřejnosti na vědomí, že lze takové akce v sokolovně pořádat.

- bezproblémově probíhá též venkovní cvičení K. Trnkové se svícením

- návrh na vyhotovení/ zakoupení "PF 24" za T.J. a rozeslání partnerům

- znovu diskuze o provedení řádné fyzické inventury. Vhodná by byla doba při stěhování nábytku před divadlem 30.12.2023. Oddíly provedou inventuru svého nářadí - náčiní.

- informovala o uložení stolů z restaurace/cukrárny Narpa na střídačce

- požádala o doplnění mimořádných termínů akcí v roce 2024 oddílů do elektronického kalendáře T.J.

- místostarostka vyvolala diskuzi o volbě nového starosty/starostky. Ona sama může pokračovat jako místostarostka, ale na starostu kandidovat nehodlá. Na lednové schůzi bychom měli tento problém řešit již konkrétněji. Kdo má nějaké návrhy, projedná s případným adeptem.

- v této souvislosti výbor stanovil, že valnou hromadu svolá v týdnu od 12. do 16. února 2024 (s ohledem na prázdniny okresu Rakovník a Kladno).

3. Diskuze členů výboru

M. Moravec: upozornil, že část radiátorů na sále netopí. Je třeba zkontrolovat i termostat, zda je upraven na zimní čas. Termíny zápasů ST jsou v kalendáři zapsané. Požádal o rezervaci sokolovny pro okresní přebor mužů v termínu 24. února 2024. Vznesl dotaz, zda je možný souběh tréninku/zápasů ST s pronájmem galerie pro M. Buřičovou.

J. Rovný: za oddíl volejbalu informoval o pořádání vánočního turnaje "Buchec" 16. prosince a dále požádal o možnost uspořádat si oddílovou oslavu Silvestra v sokolovně (+ půjčení jednoho stolu na ST+ využití Domečku + kuchyně) s tím, že veškerý úklid si oddíl zajistí.

J. Porcalová: informovala, že dle poslední evidence má T.J. 234 aktivních (platících) členů. Zapojením do nácviku na slet a včasným nahlášením získala T.J. kuponovou knížku od PENNY. Obdržíme drobnosti a banány, které rozdělí mezi nacvičující.

Informovala, že připravuje podklady pro zpracování nové žádosti Můj klub 2024 (termín odeslání je 5. leden). Informovala, že naše cvičitelka B. Ladrová se zúčastnila soutěže – konkurzu na zpracování návrhu tzv. "krokovky" (což je jednoduchá sestava, kterou se sletoví cvičenci naučí a pak ji mohou kdekoliv a kdykoliv společně cvičit a zpívat). Tuto soutěž vyhrála, a i proto navrhuje Báru na ocenění "Sokol roku 2023". Ze župního výboru přinesla informaci, že oddíl ST obdrží ještě malou částku na RTM k vyúčtování. Předala informace o průběhu středečních dnů v Domečku s eventuální možností otevření i ve středu odpoledne (se zodpovědností jedné zájemkyně). Podala informaci o poruše kotle v Domečku ve středu 6. 12. (při revizi byla odpojena hadička, kterou revizní technik nevrátil do původního stavu a z kotle vytékala voda). Nakonec informovala o mailové korespondenci s M. Zelenkou ohledně žádosti oddílu volejbalu a požádala, aby napříště byly podobné požadavky řešeny prostřednictvím členů výboru za volejbal (J. Rovný, I. Mišková), nikoliv přes ni jako náčelnici všestrannosti. Požádala, aby všem trenérům s dětmi byla vyplacena odměna za práci s dětmi z dotace pro práci s mládeží - žáci (Badziony, Mésárošová, Šilhanová), florbal (Seibert, Hanzlíček), aerobik (Ladrová, Klimešová), stolní tenis (Petr a Milan Moravcovi).

V. Nováková: z výboru župy informace, že letošní 50. ročník Běhu vítězství zařadí župa (na návrh J. Porcalové) do plánovaných aktivit na rok 2024 jako podklad pro slíbenou dotaci pro župu od Tepláren. Župní starosta uvedl, že nabídl účast běžcům z družebního Sokola ve Francii. Fyzickou inventuru nářadí a náčiní odboru všestrannosti zajistí spolu se ženami. Diskuse nad energetickým auditem sokolovny z důvodů event. žádostí o dotace. Požádala o odstranění neplatných nápisů Domečku na deskách v galerii.

4. Finanční záležitosti

Hospodářka informovala o stavu finančních prostředků na spořícím i běžném účtu i v pokladně. S koncem roku bude nutné rozúčtovat úroky pro Běh na spořícím účtu.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. prosince 2023

Výbor TJ Sokol Lány

· Schvaluje

 • Kladné vyjádření ke přestavbě rodinného domu souseda pana Vály,
 • Vyúčtování dotace od obce za rok 2023,
 • Návrh na ocenění Barbory Ladrové na titul "Sokol roku 2023"
 • Provoz "Domečku" i v odpoledních středečních hodinách, pokud bude zajištěn dozor
 • Využití sokolovny oddílem volejbalu v sobotu 16. 12. a na Silvestra 31.12.2023 v odpoledních a večerních hodinách.

· Ukládá

 • Všem vedoucím oddílů: na lednovou schůzi připravit přehled o odpracovaných brigádnických hodinách svých členů v roce 2023
 • M. Hořejší: připravit podklady pro vyhotovení faktur za pronájmy sokolovny, venkovního hřiště včetně odečtu vody v bytě správce/ projednat vyhotovení elektronických novoročenek T.J./ se správcem projednat kontrolu topení a nastavení termostatu/podle dohody s divadlem oznámit členům výboru termín pro provedení inventury nábytku/odvoz nefunkčního vysavače z Domečku do sběrného dvora. Domluvit se správcem odvzdušnění radiátorů v celé sokolovně a kontrole nastavení času, kdy spíná termostat na sále (zimní čas). Zjistí podrobnosti k energetickému auditu a zkontroluje platnost stavebního povolení na zateplení sokolovny. Zajistit s J. Porcalovou odstranění neplatných nápisů Domečku na deskách v galerii.
 • J. Porcalové: zpracovat a předat na župu návrh na ocenění B. Ladrové/ připravit žádost k NSA na rok 2024 do určeného termínu 5.ledna/s hospodářkou a účetní zpracovat vyúčtování dotací Obce a Můj klub 2023/
 • V. Novákové: podle pokynu místostarostky odeslat/předat novoročenky za T.J./spočítat a předat místostarostce hodiny pronájmu pro nohejbal jako podklad pro fakturaci
 • I. Miškové: podílet se na přípravě vyúčtování všech dotací/dohodnout s předsedkyní kontrolní komise provedení kontroly hospodaření za rok 2023/ rozúčtovat úroky na spořícím účtu za rok 2023 pro Běh vítězství
 • M. Moravcovi: opatřit potřebné doklady na doúčtování župní dotace na RTM; zajistit tisk novoročenky T.J. dle zajištěného podkladu místostarostkou.
 • Všem členům výboru: hledat vhodné členy/členky do funkce starosty/ podle pokynů místostarostky se podílet na inventuře

Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 4. ledna 2024.

Zapsala: V. Nováková