Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 8.2.2024

11.02.2024

Přítomni: M. Hořejší, I. Mišková, J. Porcalová, J. Rovný

Omluveni: M. Píša, V. Nováková, M. Moravec

Schůzi řídila místostarostka M. Hořejší.

1.Kontrola úkolů z minulé schůze.

Většina úkolů splněna, v platnosti zůstávají:

 • Zajistit lektora na přednášku o první pomoci (M. Hořejší)
 • Zaevidování majetku nakoupeného v roce 2023 do majetku TJ (M. Hořejší, Věra Svobodová)
 • Oprava elektro ve sklípku a v kuchyni oslovena firma Uniservis Hašek (M. Hořejší)
 • Intenzivně zabývat pořízením vysoušečů rukou na WC a zprovoznit tiskárnu v klubovně (M. Píša)

2. Došlá pošta, informace od místostarostky

 • SDH T.G. M. Lány připravena smlouva k podpisu (uhradí nájem, včetně pronájmu sklípku a výčepu)
 • Odevzdáno vyúčtování dotace za rok 2023 obci Lány v termínu.
 • Seznámila členy výboru se zápisem kontrolní komise ze dne 31.1.2024. Závěr kontroly: účetnictví je v pořádku. Dílčí doporučení komise vzala hospodářka a místostarostka na vědomí.
 • Proběhl pronájem galerie (Domečku) 2.2.2024 pro jednodenní workshop organizovaný MAS Svatováclavsko.
 • Smlouva s ČLUZ a. s. na Běh vítězství v roce 2023 opravena
 • Zapůjčeny 2 lavičky na masopustní průvod na vůz 10.2.2024 pro obec Lány.
 • Přeložen termín divadla V.A.D. (původně březnový termín) na 6.4.2024 od 20 hodin – členky výboru J. Porcalová a I. Mišková souhlasí, aby byla divadelní kavárna
 • Termín dětské dne bude 9.6.2024 od 13 - 17 hodin s ohledem na jiné sokolské akce naší TJ a v jiných jednotách.
 • S ohledem na ukončení působení členek KK V. Svobodové a I. Worofkové, bude do kontrolního výboru navržena Jitka Břehová a Helena Jančaříková za odbor všestrannosti. Stávající členka KK Petra Nováková, za oddíl volejbalu, zůstává.
 • Požadavek na pronájem sálu na burzu jarního oblečení 24.4.2024, příprava 23.4.2024 od 21:30 hodin (Naše Lány).
 • Požadavek na pronájem sálu, jeviště, výčepu (možná i galerie) na posvícenskou zábavu 28.9.2024 (HC Lány, Hokejová síň, Hasiči).
 • Požadavek na pronájem celé sokolovny na Přástky 14.12. 2024 (obec Lány)
 • Požadavek na pronájem celé sokolovny na obecní ples 25.1.2025 (obec Lány)
 • Požadavek na pronájem sálu sokolovny na příměstský tábor v termínu 29.7.- 2.8.2024 a 26.8.-30.8.2024 pro MAS Svatováclavsko
 • Zakoupen nový zámek na bránu z ulice Na Ohradech (zjištěno zničení v 1/2024)
 • Zajištění 2 chybějících revizí od firmy Montyservis k plynovému kotli v bytě správce a v Domečku (uloženy na google disk)
 • Všechny smlouvy a přijaté a vydané faktury v roce 2024 je nutné ukládat v elektronické podobě na sdílený google disk – přístup má místostarostka, hospodářka a M. Píša
 • Výměnu odpadu v kuchyňce v klubovně na galerii (v Domečku) správce provedl. Doklad byl proplacen.
 • Všechny vydané faktury naší TJ bude hospodářka evidovat (excel tabulka/seznam v sešitě) a na každé schůzi výboru si s místostarostkou odsouhlasí, že jsou uhrazené nebo neuplynula jejich splatnost.
 • Náhradní klíč od hudby je uložen v klubovně.
 • Zaplaceno prodloužení domény sokol-lany.cz.
 • Po konzultaci s předsedkyní kontrolního výboru V.S. je potřeba připravit dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku Válovým a Tesaříkovým. Dále předsedkyně kontrolního výboru doporučuje zkonzultovat znění nájemní smlouvy na správcovský byt s právníkem a doplnit do smlouvy náplň práce správce.
 • S ohledem na mimořádný úklid před obecním plesem bude vyplacena odměna správci 1000 Kč.
 • Nabídka Google street view - nevyužijeme.
 • Informace ČOS - hromadný odběr krve od dárců v Tyršově domě v Praze 16.2.2024.
 • Navrhuje vyměnit i druhý záchod u schodiště ke správci (jeden už byl vyměněn v prosinci 2023, druhý stále protéká a nejde do něj koupit náhradní díl).
 • Pogratulovala k jubileu cvičitelce M. Moravcové.
 • Požádala náčelnici o propagaci jubilejního ročníku – 50., Běhu vítězství v zámeckém parku na Župě. Rovněž by přišla vhod větší finanční podpora.

3. Nové informace a úkoly

I.Mišková

 • Přehled o stavu prostředků na běžném i spořícím účtu a v pokladně
 • Přijaté faktury: od Župy budečské za sletové úbory pro 16 žen, skladba Babí léto (seniorky a ženy z kondičního cvičení) a za sletové úbory pro 1 ženu, skladba V rytmu srdce – (cvičí náčelnice naší TJ se sokolkami z Kladna a Rakovníka).

J. Porcalová:

 • Pogratulovala k jubileu cvičitelce M. Moravcové.
 • Termín župních atletických přeborů předškoláků na venkovním sportovišti naší TJ v termínu 2.6.2024 dopoledne.
 • Změna v nedělních trénincích oddílu florbalu – 17:30 – 19:00 hodin (v kalendáři upraveno).
 • Informace o nácviku sletových skladeb.
 • Informace o nákladech na Všesokolský slet – oblečení, doprava, ubytování, sletový příspěvek.

J. Rovný:

 • Doručil nahrané revizní zprávy na flashce pro nahrání na sdílený google disk, dohodne se s M. Píšou na vložení.

5. Diskuze, připomínky, návrhy členů výboru:

 • Diskuse členů výboru nad příspěvkem cvičencům, kteří v naší jednotě nacvičují na Všesokolský slet pro 8 žáků a pro 8 žen (9 seniorek z naší TJ obdrželo sponzorský dar na nákup sletového oblečení). Výbor se shodl, že navrhne na valné hromadě příspěvek 500 Kč na osobu pro 8 žáků a pro 8 žen na sletové oblečení a úhradu účastnického poplatku ve výši 700 Kč pro všechny účastníky sletu za naši TJ.
 • Dále výbor předběžně projednal a souhlasí, s úhradou výdajů na dopravu všem cvičencům sletu, pokud bude nácvik v Brandýse nad Labem (nebo jiném krajském městě).

6. Příprava valné hromady

 • Výbor prošel program valné hromady
 • Složení mandátové a volební komise: Petr Moravec, Zuzana Fenclová, Hana Mésárošová (informaci nominovaným členům předá M. Hořejší a J. Rovný).
 • Složení návrhové komise: Karel Malík, Antonín Bauer, Jitka Bergmanová (informaci nominovaným členům předá J. Rovný).
 • Občerstvení zajistí odbor všestrannosti
 • M. Hořejší se správcem zajistí úklid sklípku a postavení židlí a stolů

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 8. února 2024.

Výbor TJ

· Schvaluje

Výměnu 1 ks záchodu u schodiště ke správci.

Navýšení nájemného na částku 100 Kč/m2 za pronájem pozemku za bývalou střídačkou (rodině Válových – 142 m2) a vedle střídačky (rodině Tesaříkových 96 m2). Úhradu částky umožnit ve dvou splátkách.

· Ukládá

M. Hořejší:

 • Přípravu valné hromady v součinnosti s náčelnicí J. Porcalovou a dalšími členy výboru.
 • Vstoupit do jednání s rodinou Válových a rodinou Tesaříkových a uzavřít dodatek (nebo novou nájemní smlouvu)
 • Zajistit lektora na přednášku o první pomoci
 • Předat podklady V. Svobodové k zaevidování majetku nakoupeného v roce 2023 do majetku TJ.

J. Porcalové:

 • Požádat o propagaci a finanční podporu jubilejního ročníku – 50. Běhu vítězství v zámeckém parku na Župě.

J. Rovnému:

 • Zajistit nahrání revizních zpráv na sdílený google disk.

M. Píšovi:

 • znovu se intenzivně zabývat pořízením vysoušečů rukou na WC
 • zprovoznit tiskárnu v klubovně

I.Miškové:

 • Vyplatit mimořádnou odměnu správci 1000 Kč za úklid navíc při obecním plesu 20.1.2024.

Všem členům výboru: pozvat členy na valnou hromadu 12. 2. 2024 a připravit vše tak, jak bylo projednáno.

Příští schůze výboru bude 7. března 2024 v 19 hodin.

Zapsala: Martina Hořejší
Ověřila: Jana Porcalová