Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány, konané dne 12. 6. 2024

19.06.2024

Přítomni: J. Porcalová, M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková,

Omluveni: M. Moravec, M. Píša. J. Rovný

Schůzi řídila starostka J. Porcalová.

1.Kontrola usnesení: všechny úkoly byly splněny (podána dotace na MAS, divadlo domluveno, dětský den proběhl, koberce obšité).

2.Nové informace, došlá pošta

- faktura za opravy elektro z loňského roku zaplacena,

- zadána a provedena oprava – čištění hřiště, za částku 39293,- Kč,

- proběhla školní akademie bez problémů,

- pronájem hřiště pro ZŠ Mšec na olympiádu 12. a 13. 6.

- stále nejsou provedeny změny v rejstříku

- M. Buřičové ponechán klíč od sokolovny přes prázdniny kvůli cvičení

- 24. června od 17 hodin akademie – vystoupení AE týmů

- 26. a 27. 6. od 8 do 13.30 hodin využije sokolovnu ZŠ pro akci školní zdravotní služby.

- hodnocení dětského sportovního dne

3. Zprávy členů výboru a z oddílů

M. Hořejší: podána žádost o dotaci u MAS na zateplení a fasádu, dle stávajícího rozpočtu bude chybět cca 800 000,- Kč, protože projekt je třeba zafinancovat a pak teprve přijde dotace, pokud nám bude přidělena. / Podrobně hodnotila dětský den. Příspěvek na tuto akci jsme obdrželi od MAS a od Obce. Pomáhalo hodně dobrovolníků. Čistý zisk z občerstvení po odečtení všech nákladů je cca 13 000,- Kč, výtěžek ze vstupného nám formou daru ponechá spolek Naše Lány (11680,- Kč). Před zahájením problémy s elektřinou patrně způsobené vadným kabelem. Spolek Naše Lány ponechá všechny půjčené věci na dětské hry v sokolovně. M. Píša provedl kontrolu zásuvek v kuchyni. Navrhla řešit s elektrikáři rozvody ve sklípku (hlavně v kuchyni, kde je velmi vlhko), případně rozvody vést povrchově v lištách. Dále informovala o objednaném divadle na 8. listopadu opět se souborem V.A.D. / Příměstské tábory budou v sokolovně od 29. 7. do 2.8. a od 26.8. do 30.8.

V. Nováková: ženy seniorky a ženy budou přes prázdniny cvičit v sokolovně /info ze župy - 14. září v Křivoklátě turnaj smíšených družstev ve volejbale a 20. října Zálesácký závod zdatnosti pro děti.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 12. 6. 2024

· Výbor TJ ukládá

J. Porcalové: jednat s firmou o dílčích opravách tartanového oválu a lišt a nákup písku nebo zhotovení dřevěných obkladů betonových obrubníků na doskočiště/ aktualizovat kalendář akcí na webu/

I. Miškové: dořešit potřebné formuláře pro provedení změn v rejstříku/ zajistit vyčištění koberců v Domečku/

M. Hořejší: vystavit fakturu škole za hodiny v tělocvičně (počet dodá V. Nováková)/ provést kontrolu v evidenci klíčů od sokolovny/ projednat se správcem zhotovení regálů/ připravit darovací smlouvu pro Naše Lány na dar z dětského dne/

Schůze výboru se přes prázdniny konat nebudou, v případě nutnosti bude svolána mimořádná schůze.

Zapsala V. Nováková

Ověřila J. Porcalová